Навчально-методичні матеріали кафедри вищої математики та фізики

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 37
 • Item
  Вища та прикладна математика. Ч. ІІ
  (ЦНТУ, 2023) Гуцул В. І.; Якименко С. М.; Філімоніхіна І. І.
  Друга частина містить індивідуальні завдання по всім розділам курсу вищої математики, які вивчаються на економічних спеціальностях. Вказані завдання призначені для закріплення теоретичного матеріалу та для організації самостійної і індивідуальної роботи студентів. Орієнтовано на здобувачів вищої освіти економічних спеціальностей.
 • Item
  Вища та прикладна математика. Ч. І
  (ЦНТУ, 2023) Гуцул В. І.; Якименко С. М.; Філімоніхіна І. І.
  Перша частина містить основні положення теоретичного матеріалу по всіх розділах вищої математики, які вивчаються на економічних спеціальностях. По кожній темі дані детальні пояснення та розглянуті типові приклади. Орієнтовано на здобувачів вищої освіти економічних спеціальностей.
 • Item
  Методи прикладної математики в транспортних процесах. Методи оптимізації
  (ЦНТУ, 2023) Кривоблоцька Л. М.; Філімоніхіна І. І.; Якименко С. М.; Гуцул В. І.
  Навчальний посібник містить необхідні означення та поняття, головні алгоритми розв’язання задач, приклади розв’язання задач, а також питання для самоперевірки та тестові завдання, які дозволять студентові більш ефективно опрацювати навчальний матеріал в процесі самостійного вивчення. Індивідуальні завдання сприятимуть формуванню практичних прийомів і навичок логічного мислення. Орієнтований на студентів технічних спеціальностей.
 • Item
  Вища математика для студентів технічних спеціальностей. Частина ІІ. Індивідуальні завдання та приклади їх розв’язання
  (ЦНТУ, 2023) Гуцул, В. І.
  Методичні вказівки містять індивідуальні завдання та приклади їх розв’язання з наступних розділів курсу «Вища математика»: «Інтегральне числення функції однієї змінної», «Диференціальне числення функції декількох змінних», «Диференціальні рівняння», «Кратні та криволінійні інтеграли», «Ряди». Призначені для студентів технічних та комп’ютерних спеціальностей денної та заочної форм навчання.
 • Item
  Методи прикладної математики в транспортних технологіях. Елементи математичної логіки
  (ЦНТУ, 2023) Філімоніхіна, І. І.
  Посібник містить основні відомості з розділу дискретної математики, що стосується математичної логіки: висловлювання, логічні операції, основні схеми правильних міркувань, структура і види теорем; питання для самоконтролю; індивідуальні завдання. Орієнтовано на студентів технічних спеціальностей.
 • Item
  Методичні рекомендації та тестові завдання з математики для абітурієнтів – іноземних громадян, слухачів підготовчого курсу (відділення). Частина 1
  (ЦНТУ, 2022) Кривоблоцька, Л. М.
  Методичні рекомендації складаються з 3 розділів, присвячених фундаментальним принципам алгебри та елементам обчислення. Основні поняття математики пояснюються та ілюструються малюнками та прикладами. Рекомендації можуть стати в нагоді учням, які хочуть розуміти та вміти використовувати стандартні алгебраїчні методи, розв’язувати рівняння та нерівності, аналізувати поведінку функції, оперувати дійсними та комплексними числами тощо. Рекомендується як підготовчий курс математики для англомовних студентів.
 • Item
  Методи прикладної математики в транспортних технологіях. Елементи теорії множин
  (ЦНТУ, 2022) Філімоніхіна, І. І.
  У методичних рекомендаціях розкрито основні теоретичні положення розділу “Множини” курсу дискретної математики, наведені приклади розв’язання задач з розгорнутими поясненнями, варіанти завдань для виконання самостійних робіт, список навчальної літератури. Методичні рекомендації будуть корисними для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності “Транспортні технології” і призначені для виконання самостійних робіт.
 • Item
  Вища математика для студентів технічних спеціальностей. Частина ІІ
  (ЦНТУ, 2022) Гуцул, В. І.; Філімоніхіна, І. І.; Якименко, С. М.; Кривоблоцька, Л. М.
  Навчальний посібник містить наступні розділи курсу «Вища математика»: «Невизначений інтеграл», «Визначений інтеграл. Застосування визначеного інтеграла», «Диференціальне числення функції декількох змінних», «Диференціальні рівняння», «Подвійні та потрійні інтеграли», «Криволінійні та поверхневі інтеграли», «Елементи теорії поля», «Числові ряди», «Степеневі ряди», «Застосування степеневих рядів», «Ряди Фур’є». Призначений для студентів технічних та комп’ютерних спеціальностей денної та заочної форм навчання.
 • Item
  Фізика. Частина ІІ. Електрика та магнетизм
  (ЦНТУ, 2021) Гур’євська, О. М.; Якименко, М. С.
  Посібник містить методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з розділу фізики "Електрика та магнетизм".
 • Item
  Фізика. Частина I. Механіка
  (ЦНТУ, 2021) Гур’євська, О. М.; Якименко, М. С.
  В методичних вказівках до кожної лабораторної роботи приведені короткі теоретичні відомості, в яких викладені необхідні визначення, сформульовані закони. Виведені потрібні формули. При недостатності цих відомостей необхідно звернутися до лекційного матеріалу чи прочитати відповідний параграф у підручнику. В опис кожної роботи входять контрольні запитання, які необхідно розглянути при підготовці до здачі лабораторної роботи.
 • Item
  Методи прикладної математики в транспортних технологіях. Комбінаторика, теорія ймовірностей та математична статистика
  (ЦНТУ, 2021) Філімоніхіна, І. І.; Гуцул, В. І.
  Посібник містить курс лекцій з основних розділів теорії ймовірностей та математичної статистики, питання для самоконтролю, індивідуальні завдання з відповідних розділів та довідково-інформаційні таблиці для розв’язання задач. Орієнтовано на студентів технічних спеціальностей.
 • Item
  Фізика. Частина IІІ. Молекулярна фізика і термодинаміка
  (ЦНТУ, 2021) Гур’євська, О. М.; Якименко, М. С.
  Посібник містить методичні рекомендації з виконання лабораторних з молекулярної фізики і термодинаміки.
 • Item
  Вища математика
  (КНТУ, 2020) Якименко, С. М.; Гуцул, В. І.
 • Item
  Вища математика
  (ЦНТУ, 2020) Шатських, Ю. О.; Якименко, С. М.
 • Item
  Інтегральне числення функції однієї змінної та деякі застосування визначених інтегралів
  (ЦНТУ, 2020) Якименко, С. М.; Якименко, М. С.; Гуцул, В. І.
  Навчальний посібник складається з розділів «Невизначений інтеграл», «Визначений інтеграл», «Застосування визначених інтегралів», «Невласні інтеграли» курсу «Вища математика». Посібник містить індивідуальні завдання та зразок їх виконання. Призначений для студентів денної та заочної форм навчання.
 • Item
  Вища математика для студентів технічних спеціальностей
  (ЦНТУ, 2019) Гуцул, В. І.; Якименко, С. М.
  Навчальний посібник складається з розділів «Елементи лінійної алгебри», «Елементи аналітичної геометрії», «Комплексні числа», «Вступ до математичного аналізу», «Похідна і диференціал. Правила і методи диференціювання», «Застосування похідної і диференціала. Дослідження функції» курсу «Вища математика». Призначений для студентів технічних спеціальностей денної та заочної форм навчання.
 • Item
  Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Вища математика» (розділ "Числові, степеневі ряди та ряди Фур`є") для студентів технічних спеціальностей
  (КНТУ, 2016) Кривоблоцька, Л. М.; Кічанова, Н. П.
  Містять відомості про дослідження числових та степеневих рядів. Дано основні визначення, ознаки збіжності для знакопостійних та знакозмінних числових рядів. Розглянуті степеневі ряди та методи знаходження інтервалів їх збіжності або розбіжності, а також приклади застосування рядів для інтегрування функцій, розв’язання диференціальних рівнянь, наближених обчислень. Крім того, наведені варіанти завдань для індивідуальної роботи. Призначені для студентів усіх спеціальностей.
 • Item
  Варіанти контрольних робіт та приклади розв’язання завдань з курсу вищої математики за фаховим спрямуванням
  (ЦНТУ, 2018) Кривоблоцька, Л. М.; Гончаров, В. В.; Гончарова, С. Я.
  Дані методичні вказівки складені для студентів, які навчаються за спеціальністю “ Агрономія”,. Вказівки містять програму з вищої математики, індивідуальні завдання , приклади розв’язання завдань, основні формули. Надано список літератури для самостійного вивчення предмета.
 • Item
  Комбінаторика та елементи теорії ймовірностей
  (КНТУ, 2015) Кривоблоцька, Л. М.; Петровська, Т. В.; Кічанова, Н. П.