Наукові публікації кафедри аудиту, обліку та оподаткування

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 296
 • Item
  Обов’язки судового експерта при проведенні експертизи документів бухгалтерського обліку, оподаткування і звітності
  (Центрально-Українське видавництво, 2023-03) Бандурко, Д.
  Розглянуто обов’язки суб’єктів судово-експертної діяльності у профільних законодавчо-нормативних актах (Закон України «Про судову експертизу», Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, Інструкція про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах). Узагальнено обов’язки експертів у процесуальному законодавстві, зокрема у Кримінальному процесуальному кодексі України, Цивільному процесуальному кодексі України, Господарському процесуальному кодексі України, Кодексі адміністративного судочинства України, з відповідними авторськими висновками.
 • Item
  Законодавство України про судово-економічну експертизу
  (ЛНУП, 2022-03) Бандурко, Д.
  Узагальнено основні положення законодавчого регламентування порядку призначення та проведення судово-економічних експертиз, які визначено Законами України «Про судову експертизу», «Про виконавче провадження», Кримінальним процесуальним, Цивільним процесуальним, Господарським процесуальним кодексами України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, Кодексом адміністративного судочинства України, Митним кодексом України, Податковим кодексом України, Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичними рекомендаціями з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень та іншими нормативно-правовими актами з питань судово-експертної діяльності.
 • Item
  Завдання внутрішнього контролю операцій з оборотними активами
  (Центрально-Українське видавництво, 2023-03) Мусієнко, О.; Манаєнко, Т.; Коява, Д.
  Проаналізовано основні завдання внутрішнього контролю операцій з оборотними активами у літературних джерелах. З’ясовано відсутність єдиного бачення складу завдань при здійсненні внутрішнього контролю оборотних активів. Запропоновано авторське бачення основних завдань та джерел отримання інформації при проведенні внутрішнього контролю операцій з оборотними активами.
 • Item
  Форми організації бухгалтерського обліку на торговельних підприємствах
  (ЦІРоЛ, 2023) Пугаченко, О.; Коява, Д.
  Розглянуто особливості організації бухгалтерського обліку на торговельних підприємствах. Наголошено на можливості застосування централізованої і децентралізованої форм організації бухгалтерського обліку та окреслено переваги і недоліки кожної з них. Доведено, що в умовах діджиталізації питання побудови ефективної системи документообороту суттєво полегшено, а торговельні підприємства можуть самостійно обирати найбільш прийнятну для них форму організації бухгалтерського обліку.
 • Item
  Внутрішній контроль довгострокової дебіторської заборгованості
  (Центрально-Українське видавництво, 2023-03) Швиданенко, Д.; Фомінова, М.; Стадніченко, Р.
  Узагальнено мету і завдання внутрішнього контролю довгострокової дебіторської заборгованості в літературних джерелах і згідно авторського бачення. Згруповано види довгострокової дебіторської заборгованості, що є об’єктом внутрішнього контролю. Описано порядок здійснення внутрішнього контролю довгострокової дебіторської заборгованості.
 • Item
  Порядок призначення та проведення судово-економічних експертиз у межах господарського провадження
  (Центрально-Українське видавництво, 2023-03) Пугаченко, О.; Пильникова, Я.; Зоц, М.
  Узагальнено види судових експертиз з економічних питань. Розглянуто хто може бути експертом та права судових експертів у межах господарського провадження. Досліджено порядок призначення експертизи судом та проведення експертизи на замовлення учасників справи. Проаналізовано види судової експертизи згідно Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Господарського процесуального кодексу України.
 • Item
  Права судових експертів при проведенні судово-економічних експертиз у межах господарського провадження
  (Центрально-Українське видавництво, 2023-10) Швиданенко, Д.; Бандурко, Д.; Зоц, М.
  Досліджено та проаналізовано права судових експертів при проведенні судово-економічних експертиз згідно профільного законодавства (Закон України «Про судову експертизу», Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, Інструкція про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах) та в межах господарського провадження у Господарському процесуальному кодексі України
 • Item
  Внутрішній контроль нематеріальних активів
  (Центрально-Українське видавництво, 2023-10) Фоміна, Т.; Чумак, В.; Ткаченко, О.
  Узагальнено об`єкти внутрішнього контролю, виділено основні завдання внутрішнього контролю операцій з нематеріальними активами, представлено порядок, етапи та методичні аспекти внутрішнього контролю нематеріальних активів
 • Item
  Принципи організації та способи здійснення податкового контролю в Україні
  (Центрально-Українське видавництво, 2023-10) Фоміна, Т.; Мусієнко, О.; Бубнов, Б.
  Виділено загальноправові та спеціальні принципи здійснення податкового контролю, охарактеризовано способи здійснення податкового контролю, представлено класифікацію податкових перевірок в Україні.
 • Item
  Податковий контроль в Україні у період дії воєнного стану
  (Центрально-Українське видавництво, 2023-10) Фоміна, Т.; Кузьменко, Ю.; Гаєвська, І.
  Висвітлено порядок здійснення податкового контролю у період дії воєнного стану в Україні, охарактеризовано права і повноваження органів стягнення, узагальнено обмеження у здійсненні податкових перевірок на період дії воєнного стану
 • Item
  Завдання та джерела інформації при здійсненні внутрішнього контролю дебіторської заборгованості
  (Центрально-Українське видавництво, 2023-10) Пугаченко, О.; Пильникова, Я.; Коява, Д.
  Узагальнено мету і завдання внутрішнього контролю дебіторської заборгованості в літературних джерелах і згідно авторського бачення. Згруповано джерела інформації при внутрішньому контролі дебіторської заборгованості. Наголошено, що документальне забезпечення будь-якого процесу має надзвичайно важливе значення, адже, у підсумку, саме документи є підставою для підтвердження фактів і мають доказову силу та що необхідно використовувати не лише обліково-економічні дані, а й установчу, технологічну, технічну, конструкторську та іншу документацію.
 • Item
  Докази та їх характеристика при перевірці операцій з немонетарними оборотними активами
  (Центрально-Українське видавництво, 2022-12) Ткаченко, О.; Олефір, Ю.; Бандурко, Д.
  Наведено перелік документів, які можуть використовувати суб’єкти контролю в якості джерел отримання доказів при проведенні перевірок операцій із немонетарними оборотними активами. Наголошено, що при визначенні належності доказів необхідно звертати увагу на такі аспекти: незалежність і компетентність джерела інформації; надійність системи внутрішнього контролю; об’єктивність доказів. Узагальнено методи, які можуть використовувати суб’єкти контролю при збиранні доказів у перевірці операцій із немонетарними оборотними активами
 • Item
  Адаптація українського законодавства у частині оподаткування, бухгалтерського обліку та аудиту до вимог Європейського Союзу
  (Sergeieva&Co, Karlsruhe, Germany, 2023-10) Пугаченко, О. Б.; Фоміна, Т. В.; Puhachenko, O.; Fomina, T.
  Досліджено особливості адаптації українського законодавства у частині оподаткування, бухгалтерського обліку та аудиту до вимог Європейського Союзу. Було проаналізовано та узагальнено положення Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу», Постанови ВРУ «Про деякі заходи щодо виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції» та вимоги Глави 4 «Оподаткування» й Глави 13 «Законодавство про заснування та діяльність компаній, корпоративне управління, бухгалтерський облік та аудит» розділу V «Економічне та галузеве співробітництво» Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами.
 • Item
  Формування облікової політики в інтегрованих структурах АПК
  (ЦНТУ, 2023) Чадай, Ю. В.
  У публікації досліджено підходи до трактування облікової політики в Україні та в міжнародній практиці, акцентована увага на їх відмінностях, систематизовано фактори, які здійснюють вплив на вибір облікової політики інтегрованих структур АПК. Досліджено загальні методичні підходи до розробки облікової політики. При розробці облікової політики інтегрованої структури АПК запропоновано дотримуватися єдності підходів у веденні обліку всіма суб’єктами господарювання, які входять до складу інтегрованого формування, чітко фіксувати правила ведення обліку основних засобів, методи нарахування амортизації, особливості оцінки запасів, вибір бази розподілу загальновиробничих та загальногосподарських витрат. Це забезпечує вибір найбільш раціональних підходів у веденні обліку, а також прийняття ефективних управлінських рішень щодо різних аспектів діяльності інтегрованої структури.
 • Item
  Оборотні активи підприємства: сутність поняття та теоретичні аспекти організації аналізу
  (ЦНТУ, 2023) Бут-Гусаїм, О. В.; Лисенко, А. М.
  Ставиться акцент на визначенні сутності поняття «оборотні активи» у Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та поняття «поточні активи» у Міжнародному стандарті бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансової звітності». Зроблено висновок про те, що оборотні активи є поточними активами, які неоднорідні за складом, використовуються та поновлюються в короткостроковому періоді для забезпечення безперервного процесу господарської діяльності, а також для досягнення певної економічної вигоди у майбутньому, виокремлено етапи організації аналізу оборотних активів. При проведенні аналізу рекомендовано не лише досліджувати склад, структуру, динаміку оборотних активів загалом та їх складових, сфери розміщення вкладеного капіталу в оборотні активи, використання оборотних коштів, оборотність оборотних активів загалом та їх складових, а й здійснювати оцінку факторних впливів на формування й динаміку змін важливих результативних показників діяльності підприємства.
 • Item
  Аналітичний огляд результатів перевірок з контролю якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності, які здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності
  (ЦНТУ, 2023) Акімов, С. С.
  Автор наголошує на тому, що контроль якості аудиторських послуг передбачає проведення перевірки якості з урахуванням норм міжнародних стандартів аудиту (МСА), Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також з дотриманням принципу незалежності та ефективності побудови системи внутрішнього контролю якості аудиторських послуг, що складається з розроблених та впроваджених суб’єктами аудиторської діяльності політики та процедур з урахуванням вимог МСА. В роботі узагальнено основні недоліки системи контролю якості аудиторських послуг, наданих суб’єктами аудиторської діяльності, які здійснювали обов’язковий аудит фінансової звітності у 2021-2022 рр., проведено їх структуризацію, виокремлено сфери, у яких були ідентифіковані значущі недоліки виконання завдань з обов’язкового аудиту фінансової звітності. Зроблено висновок про те, що при наданні аудиторських послуг слід звернути увагу на доцільність максимального урахування заходів, спрямованих на недопущення недотримання нормативно-правового регулювання процесу надання таких послуг, а також на заходи, здійснювані як у межах САД, так і в компанії клієнта. Це сприятиме як забезпеченню результативності проведеного аудиту загалом, так і покращенню системи контролю якості аудиторських послуг.
 • Item
  Валовий внутрішній продукт як об’єкт економіко-статистичного дослідження
  (ЦНТУ, 2023) Лисенко, А. М.
  Автор наголошує на тому, що економіка України ще до початку війни не була соціально орієнтованою, а нині негативні тенденції у зміні ВВП ускладнюються умовами воєнного стану. Систематизовано особливості, які слід враховувати при розрахунку індекса-дефлятора ВВП, досліджено сутність методів розрахунку ВВП, а також динаміку обсягів ВВП України у I-IV кварталах 2021-2022 рр., зміну складових, які формують ВВП за виробничим методом та за методом кінцевого використання. Сформульовано висновок про те, що ВВП слугує основою для розрахунку таких важливих макроекономічних показників, як необхідна для обігу маса грошей, рівень бюджетного дефіциту, частка податків у ВВП, рівень державного зовнішнього боргу, експортна та імпортна квоти тощо. Тому нарощування обсягу ВВП, як ключового показника в Системі національних рахунків, є важливим завданням та необхідною умовою економічного зростання.
 • Item
  Податковий менеджмент в системі управління суб’єктом господарювання
  (ЦНТУ, 2023) Овчаренко, А. В.; Лисенко, А. М.
  Автори дослідили сутність податкового менеджменту, його роль та значення в контексті функціонування системи управління суб’єктом господарювання, узагальнили погляди науковців щодо розгляду податкового менеджменту як особливого типу ринкового управління податковими відносинами, як системи управління податковим процесом, як частини управлінського процесу суб’єкта господарювання. Досліджено стадії процесу розробки рішень у сфері податкового менеджменту, а також взаємозв’язок елементів податкового менеджменту в системі управління суб’єктом господарювання. При цьому виокремлено основні елементи системи управління, блок управління ресурсами суб’єкта господарювання, а також податкове прогнозування та планування, податковий облік та контроль, аналіз та прийняття рішень у сфері оподаткування як складові компоненти податкового менеджменту суб’єкта господарювання. У процесі податкового менеджменту пропонується розробити стратегію оптимізації податкових зобов’язань та чіткий план її реалізації, оптимізувати взаємовідносини з контрагентами шляхом вибору умов здійснення господарських операцій, належним чином організувати систему управлінського та фінансового обліку, здійснити раціональний розподіл активів з урахуванням прибутковості інвестування коштів та розміру сплачуваних податків, максимально урахувати можливості щодо зниження податкового тягаря.
 • Item
  Актуальні проблеми обліку основних засобів
  (ЦНТУ, 2023) Кічанова, О. В.; Лисенко, А. М.
  Авторами досліджена науково-правова проблематика щодо віднесення об’єктів власності до основних засобів, зазначено, що одним з проблемних питань у веденні обліку основних засобів є складність їх оцінки, яка полягає у виборі вартості, за якою їх доцільно вимірювати. Наголошується на тому, що застосування первісної вартості при оцінці основних засобів в умовах інфляційних процесів може привести до негативних наслідків, оскільки навіть за умов незмінних цін потенціал основних засобів не є незмінним, адже скорочується термін їх служби й вони стають морально застарілими. Систематизовано основні проблеми, що виникають в процесі оцінки основних засобів, а також напрями вдосконалення системи ведення обліку основних засобів суб’єктами господарювання.
 • Item
  Важливі аспекти аналізу ефективності використання основних засобів
  (КрНУ, 2023) Лисенко А. М.; Кічанова О. В.
  Акцентована увага на важливих показниках ефективності використання основних засобів, оцінці рівня забезпеченості суб’єкта господарювання основними засобами та їх технічного стану, змін у кількості, вартості та структурі. Досліджено інформаційні джерела аналізу основних засобів, джерела фінансування їх відтворення, обґрунтовано доцільність проведення горизонтального та вертикального, а також детермінованого та стохастичного факторного аналізу, узагальнено ключові етапи проведення аналізу ефективності використання основних засобів.