Наукові публікації кафедри аудиту, обліку та оподаткування

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 271
 • Документ
  Система національних рахунків та її ключові показники
  (ЧДТУ, 2023) Лисенко А. М.
  Автором досліджена сукупність показників, які формують Систему національних рахунків (СНР) та послідовно описують найбільш важливі процеси та явища в економіці, враховуючи обсяги виробництва та споживання, доходи, нагромадження капіталу та фінансів. Акцентується увага на поняттях річних та квартальних національних рахунків, а також регіональних рахунків, валового внутрішнього продукту (ВВП), номінального та реального ВВП, валового регіонального продукту (ВРП), валової доданої вартості (ВДВ). Зазначено, що позитивним у динаміці є нарощування ключових показників СНР з урахуванням доцільності нейтралізації впливу цінового чинника, що свідчитиме про реальне економічне зростання.
 • Документ
  Маркетинговий аналіз як основа прийняття рішень в управлінні виробничо-збутовою діяльністю суб’єкта господарювання
  (Кошовий Б.-П. О., 2023) Лисенко А. М.
  Автором досліджене поняття маркетингового аналізу, систематизовано його базові компоненти, розглянуто основні детерміновані факторні моделі, а також методи, які застосовуються у маркетинговому аналізі, здійснена класифікація резервів підвищення ефективності виробничо-збутової діяльності. Наголошено на ролі маркетингового аналізу при розробці й ухваленні рішень, спрямованих на раціональне управління виробничо-збутовою діяльністю суб’єкта господарювання. Встановлено, що система управління виробничо-збутовою діяльністю суб’єкта господарювання поєднує сукупність підсистем (функціональна підсистема та підсистема забезпечення), функцій (планування, регулювання, організація, облік, контроль, координація, аналіз, мотивація), принципів (системність, комплексність, гнучкість, оптимальність) та елементів (технічні, технологічні, організаційні, економічні, соціальні), які у процесі взаємодії забезпечують результативність її функціонування. У цьому контексті маркетинговий аналіз розглянуто як інструмент всебічного оцінювання виробничо-збутової діяльності суб’єкта господарювання й мінімізації впливу негативних чинників, а отже як основу для прийняття виважених та економічно обґрунтованих управлінських рішень.
 • Документ
  Внутрішній контроль поточних фінансових інвестицій
  (ННЦ ІАЕ, 2023) Фоміна Т. В.
  У статті наведено порядок здійснення внутрішнього контролю поточних фінансових інвестицій. Охарактеризовано об`єкти контролю, контрольні процедури та джерела інформації.
 • Документ
  Методи прогнозування та податкового планування: вплив їх вибору на формування рішень у сфері оподаткування, аудиту та аналізу
  (Гельветика, 2023) Лисенко, А. М.; Акімов, С. С.; Lysenko, A.; Akimov, S.
  У статті здійснено систематизацію існуючих методів прогнозування та податкового планування з виокремленням двох груп: 1) загальні методи прогнозування та планування; 2) спеціальні методи податкового планування. Загальні методи прогнозування запропоновано класифікувати з їх розподілом на інтуїтивні (експертні) та формалізовані. Серед найбільш часто використовуваних загальних методів планування виокремлено нормативний, економіко-математичний, розрахунково-аналітичний, балансовий, програмно-цільовий та факторний методи. Охарактеризовано сутність спеціальних методів податкового планування (заміни відносин, розподілу відносин, прямого скорочення об’єкта оподаткування, делегування податків підприємству-сателіту, відтермінування податкового платежу, офшору, пільгового підприємства, використання облікової політики). Досліджено вплив вибору методів прогнозування та податкового планування на формування рішень у сфері оподаткування, аудиту та аналізу.The article systematizes the existing methods of forecasting and tax planning, investigates the impact of their choice on the formation of decisions in the field of taxation, audit and analysis. The authors emphasize that an adequate forecast or a reasonable plan regarding the expected amount of tax payments and financial indicators in general is the basis for diagnosing financial problems and evaluating the effectiveness of business management, as well as the expediency of dividing forecasting and planning methods in the field of taxation into two groups: general forecasting and planning methods; special methods of tax planning. General forecasting methods are proposed to be classified with their division into intuitive (expert) and formalized. Among the most frequently used general methods of planning, normative, economic-mathematical, calculation-analytical, balance, program-target and factor methods are distinguished. The essence of special methods of tax planning (substitution of relations, distribution of relations, direct reduction of the object of taxation, delegation of taxes to a satellite enterprise, deferral of tax payment, offshore, preferential enterprise, use of accounting policies) were studied. When forming decisions in the field of taxation, audit and analysis, it is recommended to combine general methods of forecasting and planning with special methods of tax planning, to compare alternative solutions. It is noted that the consideration of tax aspects and the optimization of tax obligations cause changes in the formation of indicators reflected in tax and financial reporting, which influence decision-making in the field of audit, the completeness and accuracy of the analysis of specific economic situations. At the stage of forming decisions regarding the use in the field of taxation, audit and analysis of certain methods of forecasting and planning, it is proposed to: identify problematic aspects, carry out their detailed analysis; formulate goals and identify alternative solutions; to compare alternative options in order to choose the most optimal of them, taking into account the conditions of a specific situation. This will make it possible to identify problematic aspects in the financial and economic activity of the business entity and develop measures to prevent them, reduce the level of the tax burden, using legal methods of tax optimization.
 • Документ
  Економічний потенціал суб’єктів господарювання сфери агробізнесу: особливості формування, систематизація показників, методи оцінки
  (Вишемирський В. С., 2023) Лисенко, А. М.
  Автор досліджує агробізнес як важливий компонент ринкової економіки, що поєднує через ланцюги горизонтальної та вертикальної інтеграції сукупність суб’єктів господарювання у сфері виробництва сільськогосподарської продукції, її промислового перероблення, транспортування й подальшого продажу, а також виробництва та постачання засобів і предметів праці для сільського господарства. В роботі систематизовано сукупність взаємопов’язаних показників та методів оцінювання економічного потенціалу суб’єктів сфери агробізнесу, досліджено теоретико-методологічні аспекти проблеми, використано та проаналізовано цифрову інформацію, узагальнену Державною службою статистики України на підставі використання форм державних статистичних спостережень, складених суб’єктами господарювання. Визначено сутність економічного потенціалу на основі урахування різних підходів науковців до трактування цього поняття, розгляду особливостей формування економічного потенціалу суб’єктами господарювання сфери агробізнесу, систематизації показників та методів оцінки складових елементів економічного потенціалу у цій сфері.
 • Документ
  Базові теоретичні основи аналізу фінансових ризиків
  (ХДАЕУ, 2023) Лисенко, А. М.
  Автор досліджує узагальнений підхід щодо визначення суті фінансових ризиків, наголошуючи на тому, що фінансові ризики пов’язані з імовірністю втрат грошових коштів, або їх недоотриманням, обґрунтовуючи вибір методів аналізу та підходів в оцінюванні рівня фінансових ризиків. Пропонується поєднувати якісний аналіз фінансових ризиків з кількісним, що забезпечує ідентифікацію ризиків, визначення потенційних сфер та причин їх виникнення, виявлення факторних залежностей, оцінювання рівня фінансових ризиків із застосуванням економіко-математичних методів та моделей, що базуються на урахуванні факторів невизначеності та випадковості.
 • Документ
  Продовольча безпека України в умовах воєнного стану: економіко-правовий аспект
  (ДонДУВС, 2023) Чадай, Ю.; Чевільча, Р.
  Досліджено основні нормативно-правові документи, які забезпечують розвиток економіки та вирішення проблем продовольчої безпеки України в умовах воєнного стану: Закон України № 2120-IX від 15.03.2022 р. «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану»; Закон України № 2145-IX від 24.03.2022 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану»; Закон України № 2246-IX від 12.05.2022 р. «Про внесення змін до деяких законів України щодо безперебійного виробництва та постачання сільськогосподарської продукції під час воєнного стану»; Закон України № 2247-IX від 12.05.2022 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей регулювання земельних відносин в умовах воєнного стану»; Постанову Кабінету Міністрів України № 723 від 14.07.2021 р. «Деякі питання надання державних гарантій на портфельній основі» (редакція від 25.10.2022 р.).
 • Документ
  Організація економічного аналізу, його інформаційне та методичне забезпечення
  (Державний податковий університет, 2023) Чадай, Ю. В.; Гавриленко, В. В.
  Досліджено сутність понять "організація економічного аналізу", "інформаційне забезпечення економічного аналізу", виокремлено етапи проведення аналізу, класифікаційні ознаки та види економічної інформації, складові компоненти методики аналітичного дослідження.
 • Документ
  Порівняльна характеристика систем оподаткування систем України та Польщі
  (Barca Academy, 2022) Фоміна, Т. В.
  Узагальнено системи польського оподаткування, виявлено спільні та відмінні риси з українськими принципами та підходами, порівняно вітчизняну практику з іноземною, що сприятиме швидшій адаптації суб’єктів господарювання до умов життя та ведення бізнесу у Польщі.
 • Документ
  Сучасні напрями соціально-економічних досліджень
  (Вишемирський В. С., 2023) Лисенко, А. М.
  Автор розглядає соціально-економічні дослідження у контексті існування сукупності напрямів наукових досліджень, зазначаючи, що соціально-економічні дослідження спрямовані на розв'язання проблем раціонального розподілу та перерозподілу наявних ресурсів, підвищення добробуту та культурного рівня членів суспільства. При визначенні актуальних напрямів соціально-економічних досліджень запропоновано ставити акценти на диджиталізації й пріоритетності формування соціально орієнтованих систем. Акцентується увага на тому, що соціально орієнтована економіка передбачає ефективне функціонування ринкового механізму у поєднанні з забезпеченням дієвості в суспільстві принципів соціальної справедливості. Пропонується надавати більше уваги урахуванню особливостей реформування адміністративно-територіального устрою України, а також розв'язанню соціальних проблем.
 • Документ
  Організація аналізу фінансово-господарської діяльності суб'єктами господарювання аграрної сфери
  (Центрально-Українське видавництво, 2023) Лисенко, А. М.; Акімов, С. С.
  Підвищення результативності фінансово-господарської діяльності суб’єктами господарювання аграрної сфери не є можливим без раціонально налагодженої економічної роботи на рівні таких суб’єктів. Важлива роль при цьому має відводитися економічному аналізу, який забезпечує виявлення внутрішніх та зовнішніх резервів на основі дослідження причинно-наслідкових взаємозв’язків процесів і явищ та належна організація якого, основана на урахуванні потенційних можливостей та специфіки діяльності кожного суб’єкта господарювання, забезпечує підвищення показників ефективності на мікроекономічному рівні. Встановлено, що у фермерських господарствах аналіз фінансово-господарської діяльності не проводиться належним чином, що призводить до погіршення результатів діяльності таких суб’єктів господарювання. Авторами узагальнені основні підходи до трактування поняття «організація економічного аналізу», запропоновано розподіляти організаційні складові за етапами організації аналітичного дослідження.
 • Документ
  Відносини податкових органів і платників податків у країнах-членах ОЕСР в умовах глобалізації
  (Sergeieva&Co, 2022) Пугаченко, О. Б.; Puhachenko, O.
  У статті розглянуто відносини податкових органів і платників податків у країнах-членах ОЕСР (Австралія, Бельгія, Великобританія, Ізраїль, Ірландія, Італія, Німеччина, США, Фінляндія, Франція, Швейцарія, Швеція тощо). Досліджено принципи на основі яких відбувається діяльність податкових органів. З’ясовано, що однією з поширених форм діяльності податкових органів в іноземних податкових системах є інститут попереднього податкового регулювання. Наголошено, що податкове законодавство багатьох економічно розвинених країн-членів ОЕСР відрізняється детальним доопрацюванням, а податкове право посідає важливе місце в юридичній системі зарубіжних країн. Peculiarities of relations between tax authorities and taxpayers in Australia, Belgium, Great Britain, Israel, Ireland, Italy, Germany, USA, Finland, France, Switzerland, Sweden, etc. have been considered. The purpose of the article is to study the peculiarities of cooperation between tax authorities and taxpayers in OECD member countries in order to take into account foreign experience with the aim of improving tax relations in Ukraine. The basic principles with which the activities of tax authorities take place have been studied. It has been found that one of the common forms of activity of tax authorities in foreign tax systems is the institute of preliminary tax regulation. It has been emphasized that the tax legislation of many economically developed OECD member countries differs in detailed refinement, and tax law takes an important place in the legal system of foreign countries. It has been established that cooperation with control bodies takes place at the expense of improving the relationship between taxpayers and tax authorities, and well-organized tax legal relations have a positive effect on increasing the compliance of taxpayers with the law, their voluntary payment of taxes and the growth of tax revenues.
 • Документ
  Організація державного внутрішнього фінансового контролю у закладах вищої освіти в Україні
  (Baltija Publishing, 2022) Пугаченко, О. Б.; Косенко, С. С.; Коломоєць, О. Д.; Puhachenko, O.; Kosenko, S.; Kolomoiets, O.
  Розглянуто особливості організація державного внутрішнього фінансового контролю у закладах вищої освіти в Україні. Наголошено, що державний внутрішній фінансовий контроль у цілому та для ЗВО зокрема, повинен забезпечити належне (законне, економічне, ефективне, результативне та прозоре) управління державними фінансами і розглядається як сукупність трьох складових: внутрішнього контролю; внутрішнього аудиту; гармонізації внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту. Наведено елементи структури внутрішнього контролю ЗВО.
 • Документ
  Імплементація національного законодавства у частині реформування бухгалтерського обліку, оподаткування і звітності згідно вимог ЄС в умовах глобалізації та євроінтеграції України
  (Primedia eLaunch, 2022) Пугаченко, О. Б.
  Досліджено особливості імплементації національного законодавства у частині реформування бухгалтерського обліку, оподаткування і звітності згідно вимог ЄС в умовах глобалізації та євроінтеграції України. Вказано, що відповідно до вимог ЄС Україна повинна реформувати національне законодавство, створити відповідні органи державної влади, які б повністю відповідали європейським стандартам. Узагальнено основні способи імплементації. Згруповано основні політико-правові та організаційні засади адаптації законодавства України до вимог законодавства Європейського Союзу, а також джерела аcquis communautaire. Наведено зміст Глав 4 «Оподаткування» та 13 «Законодавство про заснування та діяльність компаній, корпоративне управління, бухгалтерський облік та аудит» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Опрацьовано основні положення Директиви 2006/43/ЄС про обов’язковий аудит річної звітності та консолідованої звітності та Директиви 2013/34/ЄС про річну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність та пов’язану звітність певних типів підприємств та представлено План заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони у частині Директиви 2013/34/ЄС.
 • Документ
  Передумови адаптації українського законодавства до вимог Європейського Союзу
  (Sergeieva&Co, 2022) Пугаченко, О. Б.; Puhachenko, O.
  Досліджено передумови адаптації українського законодавства до вимог Європейського Союзу. Було проаналізовано положення Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» і Постанови ВРУ «Про деякі заходи щодо виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції» та з’ясовано які дії вчиняє Україна для прискорення адаптаційних процесів.Узагальнено рівні законодавства acquis communautaire (acquis) із зазначенням конкретних джерел. The prerequisites for the adaptation of Ukrainian legislation to the requirements of the European Union were studied. The provisions of the Law of Ukraine "On the Nationwide Program for the Adaptation of the Legislation of Ukraine to the Legislation of the European Union" and the Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine "On certain Measures on implementation of Ukraine's Obligations in the sphere of European Integration" were analyzed and clarified what actions Ukraine is taking to speed up the adaptation processes. The levels of acquis communautaire (acquis) legislation are summarized with specific sources were indicated.
 • Документ
  Innovative approach as the basis of quality training of economic profile specialists in higher education institutions
  (Georgian Aviation University, 2023) Лисенко, А. М.; Lysenko, A.
  Globalization of socio-economic processes causes the need to train competent specialists with a wide range of knowledge and skills, competitive on the labor market, able to effectively perform the assigned tasks taking into account the requirements of world standards, to be socially responsible and ready for self-education and continuous improvement in the profession, which implies continuity implementation of the educational process, its significance for each specific individual and society in general, and orientation towards self-development of the individual. Bearing this in mind, the provision of educational services by institutions of higher education in modern conditions should be based on a combination of a traditional approach to learning with an innovative one, which differs in the place and role of the teacher and the learner in the educational process, as well as the nature and content of educational activities, orients the readiness of learners to change according to due to the development of creative thinking and the ability to adapt in society. Since specialists are subject to high demands on the labor market, a modern teacher must constantly improve teaching methods, improve his own qualifications, and combine the roles of curriculum developer, mentor, presenter, manager, consultant, facilitator, trainer, researcher, agent in the process of scientific and teaching activities changes. In the process of training future economists, it is suggested to use information technologies, apply trainings, conduct team games within the scope of practical classes, form systems thinking in students of economic education, developed the skills and abilities of analyzing problematic situations, finding ways to solve identified problems. By imparting and receiving basic knowledge in a specific field of economic activity through education, both students and teachers need to constantly improve themselves, combine the acquired knowledge with the rules of communication, as well as with cultural and personal values.
 • Документ
  Місце та роль бізнес-аналізу в системі управління підприємством
  (НАУ, 2023) Лисенко, А. М.; Акімов, С. С.; Lysenko, A.; Akimov, S.
  В роботі досліджено сутнісні особливості бізнес-аналізу, визначено його місце в системі управління підприємством у контексті взаємодії між керуючою та керованою системами, конкретизована роль бізнес-аналізу у забезпеченні адаптації підприємства до змін середовища.
 • Документ
  Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі викладання дисциплін економічного профілю в закладах вищої освіти України
  (Baltija Publishing, 2022) Лисенко, А. М.; Lysenko, A.
  Автор ставить акцент на тому, що в сучасних умовах інформаційно-комунікаційні технології є складовою процесу інформатизації освіти. Використання інформаційно-комунікаційних технологій забезпечує інформатизацію системи освіти, сприяє створенню індустрії сучасних засобів навчання, запровадженню дистанційного навчання, розробленню індивідуальних навчальних програм. Інформаційно-комунікаційні технології підвищують пізнавальну активність здобувачів вищої освіти, дають можливість забезпечення оптимізованого пошуку інформації, здійснення контролю знань завдяки проведенню тестувань, спілкування з викладачем в режимі онлайн. При викладанні дисциплін економічного профілю здобувачів вищої освіти необхідно ознайомити з нормативно-законодавчою базою, особливостями ведення обліку, аудиту, економічного аналізу, специфікою опрацювання масиву цифрових даних. З цією метою рекомендовано враховувати базові особливості таких програмних продуктів: BAS, Minitab, Statistica, Comsol Multiphysics, Microsoft Excel, SAS тощо. Ефективність використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі викладання значною мірою залежить як від методики викладання, особистості й кваліфікації науково-педагогічного працівника, так і від особливостей сприйняття інформації конкретними здобувачами, які навчаються за певною освітньо-професійною, або освітньо-науковою програмою.
 • Документ
  Аудиторські послуги у контексті виникнення загроз незалежності аудиту
  (Класичний приватний університет, 2022) Лисенко, А. М.; Акімов, С. С.; Lysenko, A.; Akimov, S.
  В статті систематизовано ключові підходи до визначення суті аудиторських послуг, досліджено їх основні види з акцентуванням уваги на тому, що в умовах динамічного розвитку економічних процесів неможливо скласти вичерпний перелік таких послуг. Встановлено, що розгляд аудиторських послуг більшістю науковців здійснюється через призму економіко-правового забезпечення діяльності суб’єктів господарювання шляхом наведення переліку таких послуг, однак без конкретизованого визначення терміну «аудиторська послуга». Досліджено види загроз, що здійснюють вплив на незалежність аудиту, та основні чинники, які доцільно враховувати при оцінюванні загроз незалежності. Для недопущення загроз незалежності при наданні аудиторських послуг рекомендовано враховувати сукупність заходів, спрямованих на недопущення недотримання нормативно-правового регулювання процесу надання аудиторських послуг, а також заходів у межах суб’єкта аудиторської діяльності та в компанії клієнта. The question of the content and list of audit services and their types remains debatable today. Scientists pay insufficient attention to the study of threats to independence, the development of measures aimed at identifying and eliminating them, and achieving an acceptable level of audit independence. Therefore, the study of audit services in the context of possible threats to audit independence is an urgent problem that requires detailed study in terms of adapting the theory and practice of auditing in Ukraine to EU requirements. The study is aimed at ensuring the need to observe the principles of integrity in the relationship between the subjects of audit activity and the customers of audit services, improving the quality of the provision of such services, and ensuring the prestige of the auditor profession. Its purpose is to systematize types of audit services, as well as measures aimed at preventing threats to audit independence. To achieve the goal, the main tasks of the research are defined: to characterize the composition of audit services; identify the main factors that must be taken into account when assessing threats to independence; systematize measures aimed at preventing threats to audit independence. The article systematizes key approaches to determining the essence of audit services, examines the main types, emphasizing the fact that in the conditions of dynamic development of economic processes, it is impossible to compile an exhaustive list of such services. It has been established that the consideration of audit services by the majority of scientists is carried out through the prism of economic and legal support of the activities of economic entities by providing a list of such services, but without a specific definition of the term "audit service". The types of threats affecting the independence of the audit and the main factors that should be taken into account when assessing threats to independence have been studied. In order to prevent threats to independence when providing audit services, it is recommended to take into account a set of measures aimed at preventing non-compliance with the regulatory and legal regulation of the process of providing audit services, as well as measures within the scope of the subject of audit activity and in the client's company.
 • Документ
  Бізнес-аналіз в контексті управління сталим розвитком підприємства
  (КНЕУ, 2020) Лисенко, А. М.
  Автор ставить акцент на важливості ролі бізнес-аналізу у формуванні багаторівневої системи управління та забезпеченні її раціонального функціонування. Використання інструментів бізнес-аналізу дозволяє розробляти прогнози щодо оцінки впливу на розвиток підприємства різноманітних внутрішніх та зовнішніх факторів. Систематизовано основні завдання, які вирішуються у процесі проведення бізнес-аналізу, виокремлено методичні складові, яких необхідно дотримуватися при вирішенні поставлених завдань. На думку автора, мірилом ефективності проведеного бізнес-аналізу є: оптимізація бізнес-процесів, удосконалення організаційної структури та системи управління підприємством; скорочення витрат на здійснення бізнес-операцій, забезпечення конкурентних переваг; підвищення ефективності використання ресурсів, нарощування прибутковості й покращення фінансової стійкості підприємства. Від якості проведення бізнес-аналізу залежить достовірність та економічна обґрунтованість прийнятих рішень, вибір стратегії розвитку підприємства та окремих напрямів його діяльності.