Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. Випуск 5. - 2020

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 30
 • Item
  Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. Випуск 5
  (ЦНТУ, 2020)
  Збірник наукових праць зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних «Україника наукова» Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського та представлено у міжнародних наукометричних базах даних, пошукових інформаційно-аналітичних системах, репозитаріях (електронних архівах): містить результати наукових досліджень з питань економічної теорії та практики, економіки праці тощо. Автори опублікованих матеріалів несуть відповідальність за підбір і точність наведених фактів, цитат, даних, власних імен та інших відомостей, а також за те, що матеріали не містять даних, які не підлягають відкритій публікації. Редакція може приймати рішення про публікацію статті в порядку обговорення, не поділяючи точки зору автора.
 • Item
  Страховий ринок України: сучасний стан та проблеми розвитку
  (ЦНТУ, 2020) Коцюрба, О. Ю.; Насипайко, Д. С.; Kotsiurba, O.; Nasypaiko, D.; Насыпайко, Д. С.
  Статтю присвячено дослідженню особливостей функціонування страхового ринку України в сучасних умовах виникнення нових непередбачених загроз та викликів. Проаналізовано сучасний стан національного страхового ринку та визначено основні тенденції його розвитку у 2017-2020 рр. З’ясовано, що зміна основних показників страхового ринку України відбулась під впливом спаду економіки внаслідок поширення коронорвірусної хвороби. Визначено основні проблеми, які стримують розвиток національного страхового ринку, та вирішення яких забезпечить його становлення як драйвера економічного розвитку країни. The article is devoted to the study of the peculiarities of the Ukraine’ insurance market functioning in the modern conditions of emergence of new unforeseen threats and challenges. The current state of the national insurance market is analyzed and the main trends of its development in 2017-2020 are identified. It was found that the change in the main indicators of the insurance market of Ukraine occurred under the influence of economic downturn due to the spread of coronary heart disease. Thus, if until 2020 the national insurance market was marked by insignificant but stable development, then from 2020 it was significantly affected by restrictive quarantine measures at the state level, which led to a sharp decrease of 19% in gross insurance premiums compared to 2019. There was a decrease in the number of insurers during the study period from 296 to 215, with the largest decrease in the number of companies providing insurance other than life insurance. It is noted that the impetus for the national insurance market development will provide the sale of new insurance products, such as cyber-insurance, P2P insurance and microinsurance, blockchain and smart contracts in insurance, insuretech. The main problems that hinder the development of the national insurance market are identified. These include: the lack of a unified state strategy for the development of the national insurance market, the change of the regulator and, accordingly, the general vision of the development of the national insurance market by its representatives; imperfection and fragmentation of the regulatory framework in the field of insurance; underdeveloped financial market and lack of liquid and reliable financial instruments for investing resources of insurance companies; fears of fraud; low level of innovation by insurers; improper level of information openness of the insurance market, etc. The solution of these problems will ensure its formation as a driver of economic development of the country. Статья посвящена исследованию особенностей функционирования страхового рынка Украины в современных условиях возникновения новых непредвиденных угроз и вызовов. Проанализировано современное состояние национального страхового рынка и определены основные тенденции его развития в 2017-2020 гг. Установлено, что изменение основных показателей страхового рынка Украины состоялась под влиянием спада экономики в результате распространения коронорвирусной болезни. Определены основные проблемы, сдерживающие развитие национального страхового рынка, и решение которых обеспечит его становление как драйвера экономического развития страны.
 • Item
  Розвиток управлінського обліку запасів в інформаційному забезпеченні інноваційної діяльності
  (ЦНТУ, 2020) Роєва, О. С.; Roieva, O.; Роева, О. С.
  В статті висвітлено підходи щодо трактування сутності управлінського обліку, його сприйняття, розуміння та призначення, визначено зміст управлінського обліку запасів. Обґрунтовано авторський підхід до формування концепції управлінського обліку запасів в системі інформаційного забезпечення управління інноваційною діяльністю. Доведено доцільність формування інформаційного масиву даних системи управлінського обліку запасів та подальшого його використання для складання управлінської звітності на основі даних, що акумульовані системою бухгалтерського обліку. Наведено схему організації управлінського обліку запасів на основі трансформації даних бухгалтерського обліку. Запропоновано критерії класифікації запасів в системі управлінського обліку та підходи щодо побудови аналітичних рахунків обліку запасів різного рівня деталізації, що спрямовано на забезпечення інформаційних потреб менеджменту в процесі провадження інноваційної діяльності на підприємстві. The article is devoted to the research of organizational and methodical bases of construction of the administrative account of stocks and definition of its role in information maintenance of innovative activity. Based on the study and systematization of scientific literature and regulations, it is established that management accounting is a system of collecting, analyzing, summarizing and presenting information about the activities of the enterprise and its structural units to management staff to ensure effective enterprise management, adoption of correct and reasonable current, strategic and tactical decisions, as well as planning for further development of the enterprise. It is substantiated that inventory management in information support of innovation is aimed at meeting the needs of users of management reporting in objective planning, actual and forecast information about inventories to ensure the ability to make informed management decisions in the process of innovation. The concept of inventory management developed by the author in the innovation management system defines the purpose and main tasks of such accounting, includes the relevant elements, principles and methods of inventory management, which together forms the organizational and methodological foundations of inventory management. The expediency of forming an information array of data of the management accounting system and its further use for compiling management reporting on the basis of data accumulated by the accounting system is proved. The scheme of organization of inventory management based on the transformation of accounting data is given. Approaches to the classification of stocks in the management accounting system are highlighted, which substantiate the expediency of allocating the following classification groups of stocks: according to the place of stocks in the production cycle; depending on the nomenclature of stocks; in accordance with the centers of responsibility identified at the enterprise; depending on the role that specific stocks play in the process of innovation; by cost centers. Approaches to the construction of analytical accounts of inventory accounting of different levels of detail, which is aimed at ensuring the information needs of management in the process of conducting innovative activities at the enterprise re substantiated. В статье освещены подходы к трактовке сущности управленческого учета, его восприятия, понимания и назначения, определено содержание управленческого учета запасов. Обоснованно авторский подход к формированию концепции управленческого учета запасов в системе информационного обеспечения управления инновационной деятельностью. Доказана целесообразность формирования информационного массива данных системы управленческого учета запасов и дальнейшего его использования для составления управленческой отчетности на основе данных, аккумулированных системой бухгалтерского учета. Приведена схема организации управленческого учета запасов на основе трансформации данных бухгалтерского учета. Предложены критерии классификации запасов в системе управленческого учета и подходы к построению аналитических счетов учета запасов различного уровня детализации, что направлено на обеспечение информационных потребностей менеджмента в процессе осуществления инновационной деятельности на предприятии.
 • Item
  Економічна безпека підприємницьких структур в умовах діджиталізації
  (ЦНТУ, 2020) Малаховський, Ю. В.; Онофрійчук, О. П.; Кулішова, О. О.; Malakhovskyi, Yu.; Onofriichuk, O.; Kulishova, O.; Малаховский, Ю. В.; Онофрийчук, А. П.; Кулишова, А. А.
  Стаття присвячена дослідженню складових економічної безпеки підприємства (ЕБП) в умовах цифрової трансформації економіки. Проаналізовано розвиток поняття ЕБП з урахуванням тенденцій до глобалізації та інформатизації суспільства. Обґрунтовано важливість дослідження системи інформаційної безпеки підприємства. Запропоновано алгоритм самооцінки інформаційної безпеки підприємства, який базується на критеріях Enabler моделі EFQM. Запропоновану модель рекомендовано для виявлення можливостей вдосконалення та координації зусиль щодо досягнення стійких показників інформаційної безпеки. The purpose of this publication is to study the system of economic security parameters and improve the process of using RADAR logic as an element of assessing the information security of the enterprise. The importance of the concept of economic security of enterprises (EBP) is that scientists recognize it as an important factor in national security, since the real economy is an environment of planning, organization and the best use of resources. Four main factors of EBP are considered: a) planning; b) monitoring of the external and internal environment; (b) identifying and implementing threat response measures; d) control and improvement of the system. Taking into account the turbulence of the external environment, the impact on the formation of parameters of the EBP of macro-, meso- and microeconomic level factors is investigated. It is proposed to lay the methodology based on the model of the European Quality Management Fund (EFQM) as the basis for the formation of the EBP culture. Its goal is to achieve a high level of business excellence, the direction is to promote the processes of coordination of business and security goals, coordination of efforts to achieve sustainable security indicators, the formation of market knowledge and best practices for their exchange. The prospects for practical use of the EFQM model, the components of which are: basic concepts of perfection are carefully studied; criteria; RADAR logic. The conclusion about the feasibility of implementing the RADAR system is substantiated. Full and comprehensive implementation of the system can have a positive impact on the level of short-term liquidity of the company's assets, its long-term solvency, the formation of the desired level of profitability for shareholders, and generate positive external effects for society and the environment. The complexity of ensuring the EBP is explained by the variety of manifestations and relationships of interactive elements among the internal components of enterprises and the unpredictability of the manifestation of external factors. A logical conclusion is drawn about the importance of the EBP concept, its ability to include a significant number of factors in the sphere of management influence. The direct consequences of using the EBP concept are the comprehensive provision of both its own economic security and the fundamental principles of its organization, the safety of the activities of individuals, the ability to take into account numerous factors in the formation of the actual level of regional, national and international economic security of the state. The strategic directions of further research are outlined: study, schematization, numerical formalization of system-structural relations of components and threats to economic security of enterprises, the real sector and the national economy as a whole. Статья посвящена исследованию составляющих экономической безопасности предприятия (ЭБП) в условиях цифровой трансформации экономики. Проанализировано развитие понятия ЕБП с учетом тенденций к глобализации и информатизации общества. Обоснована важность исследования системы информационной безопасности предприятия. Предложен алгоритм самооценки информационной безопасности предприятия, основанный на критериях Enabler модели EFQM. Предложенная модель рекомендована для выявления возможностей совершенствования и координацииусилий по достижению устойчивых показателей информационной безопасности.
 • Item
  Дистанційна освіта фахівців туристичного і готельно-ресторанного бізнесу
  (ЦНТУ, 2020) Скібіцький, О. М.; Липчанський, В. О.; Skibitsky, O.; Lypchanskyi, V.; Скибицкий, А. Н.; Липчанский, В. А.
  Досліджено феномен дистанційного навчання у сучасному науково-педагогічному дискурсі. Розкриті базові поняття дистанційної освіти. Визначені особливості організації дистанційного навчання в туристичній і споріднених галузях готельного і ресторанного обслуговування. Проведено аналіз розповсюдження дистанційного навчання в світі. Проаналізовано стан та перспективи організації системи дистанційного навчання фахівців туристичної галузі в Україні. Розглянуті методика проведення дослідження організації дистанційного навчання у вітчизняних ЗВО. Досліджені можливості системи управління навчанням Moodle. Запропоновані напрямки організації дистанційного навчання в процесі вивчення окремих дисциплін студентами ЗВО. Окреслені напрямки впровадження новітніх інноваційних технологій в cистему дистанційної освіти та їх інвестування. The phenomenon of distance learning in modern scientific and pedagogical discourse is studied. Peculiarities of distance learning organization in tourism and related branches of hotel and restaurant service are determined. An analysis of the spread of distance learning in the world. The state and prospects of the organization of the system of distance learning of specialists of the tourist branch in Ukraine are analyzed. The method of conducting a study of the organization of distance learning in domestic free economic zones is considered. The possibilities of the Moodle learning management system are investigated . The directions of the organization of distance learning in the course of studying of separate disciplines by students of IHE are offered. The directions of introduction of the newest innovative technologies in are outlined c system of distance education and their investment It is specified that the prerequisites for the emergence of forms of distance learning are: a new educational paradigm that has identified priorities for the development of open education. The positive dynamics of socio-economic. scientific and technological development is depicted, such as: strengthening integration and democratic processes in education and society as a whole; informatization of education and introduction of information and communication technologies in the educational process of higher education institutions , rapid development of information technologies; the emergence of educational environments, distance learning platforms as a means of implementing the tasks of distance education. The criteria for evaluating the quality of the electronic distance learning course have been clarified. The comparison of distance courses of pedagogical free economic zones on the basis of criteria of structural and functional examination is carried out. To eliminate the identified shortcomings of distance learning courses in the study of disciplines in the cycle of management of restaurant and hotel and tourism business, it is necessary to develop guidelines for the preparation of electronic training courses for the study of these disciplines in the organization of distance learning. Исследован феномен дистанционного обучения в современном научно-педагогическом дискурсе. Раскрыты базовые понятия дистанционного образования. Определены особенности организации дистанционного обучения в туристической и родственных ей отраслях гостиничного и ресторанного сервіса. Проведен анализ распространенности дистанционного обучения в мире. Проанализировано состояние и перспективы организации системы дистанционного обучения специалистов туристической сферы в Украине. Рассмотрены методика проведения исследования организации дистанционного обучения в отечественных ВУЗах. Исследованы возможности системы управления обучением Moodle. Предложены направления организации дистанционного обучения в процессе изучения отдельных дисциплин студентами ВУЗов. Обозначены направления внедрения новейших инновационных технологий в cистему дистанционного образования и их инвестирования.
 • Item
  Специфіка функціонування підприємств аграрного сектору у контексті соціально-економічного розвитку України
  (ЦНТУ, 2020) Поленкова, М. В.; Polenkova, M.
  В статті обґрунтовано вагому роль сільського господарства в економічній системі України. Виявлено ключові тенденції функціонування підприємств аграрного сектору України. Досліджено динаміку обсягів виробництва сільськогосподарської продукції. Окреслено послідовність застосування методу багатофакторного динамічного регресійного моделювання. В рамках дослідження розраховано вплив функціонування підприємств аграрного сектору на індекс виробництва сільськогосподарської продукції. The article substantiates the important role of agriculture in the economic system of Ukraine. The key tendencies of functioning of the enterprises of the agrarian sector of Ukraine are revealed. The dynamics of agricultural production volumes is studied. The sequence of application of the method of multifactor dynamic regression modeling is outlined. The study calculated the impact of the functioning of agricultural enterprises on the index of agricultural production. Improving the competitiveness of the national agricultural sector involves the sustainable operation of all its interconnected subsystems: agro-industrial production; food markets; sale, distribution and consumption of food; personnel, financial, logistical, technological, informational and scientific support. However, in modern conditions, the functioning of agricultural enterprises is accompanied by a number of problematic aspects, which significantly hinders their long-term development. In the context of European integration there is an objective need to form effective mechanisms to strengthen the competitive position of Ukrainian. The agricultural sector plays a strategic role in the socio-economic development of the country. The increase in agricultural production and the growth of per capita income of the rural population together with industrialization and urbanization lead to an increase in demand for industrial production. According to the results of the calculations based on the balance cross-section regression, the indicators of functioning of agricultural enterprises that have the greatest impact on the index of agricultural production are identified. According to the results of the analysis, the greatest influence among the studied indicators on the index of agricultural production is noted: the volume of production of roots, tubers, crops of vegetables and melons by food farms of all categories; volumes of production of technical crops by enterprises; costs of enterprises for fuel and lubricants. Significant positive impact is also exerted by the area from which enterprises harvested cereals and legumes and the yield of cereals and legumes at enterprises. В статье обоснована важная роль сельского хозяйства в экономической системе Украины. Выявлены ключевые тенденции функционирования предприятий аграрного сектора Украины. Исследована динамика объемов производства сельскохозяйственной продукции. Определены последовательность применения метода многофакторного динамического регрессионного моделирования. В рамках исследования рассчитано влияние функционирования предприятий аграрного сектора на индекс производства сельскохозяйственной продукции.
 • Item
  Розвиток методу аналізу ієрархій як механізму вибору інвестиційного проєкту на підприємстві
  (ЦНТУ, 2020) Нісфоян, С. С.; Сисоліна, Н. П.; Савеленко, Г. В.; Nisfoian, S.; Sysolina, N.; Savelenko, H.; Нисфоян, С. С.; Сысолина, Н. П.
  В статті розглянуто три можливих проекти інвестицій виробничого підприємства. Досліджено механізми вибору інвестиційного проекту на підприємстві. Визначено, що вирішенням завдання вибору оптимального проекту є застосування метода аналізу ієрархій, запропонованого Т. Сааті. Метод аналізу ієрархії дозволяє кількісно і якісно порівняти альтернативні проекти. Критеріями для порівняння були: загальна сума капіталовкладень, необхідна на реалізацію проекту, попит на продукцію, очікувана прибутковість та термін окупності проекту. Побудовано багатокритеріальну матричну модель на основі метода аналізу ієрархій. Оптимальним в умовах багатокритеріальної невизначеності з урахуванням вимог замовника за результатами аналізу було обрано проект по випуску бетонних сумішей. It is important for companies to choose the optimal project, considering the impact of the most important criteria on the common goal. The article investigates the mechanism of choosing the optimal of the three proposed investment projects at the production enterprise: production of foam blocks, production of paving slabs, production of concrete mix. To solve the problem of choosing the optimal project, the method of hierarchy analysis proposed by T. Saati was used. The method of analysis of hierarchies is considered to be a general theory of measurement, it is used to derive a scale from pairwise comparisons in multilevel hierarchical structures. Comparisons can be made on the basis of real or approximate values. The method is widely used in tasks related to multicriteria decision making, strategic planning, forecasting, etc. The method of hierarchy analysis allows to quantitatively and qualitatively compare alternative projects. The criteria for comparison were: the total amount of investment required for the project, product demand, expected profitability and payback period of the project. A multicriteria matrix model based on the method of hierarchy analysis is constructed. The relationship between the criteria was established and the consistency of results was assessed at all levels of the model. According to the results of the analysis, the optimal project was determined, which has the greatest value of the component of the vector of global priorities - 0.56529 (for the project involving the production of concrete mixtures). For this project, the criteria of "Demand" and "Profit" have the highest priorities of the vector of alternatives. The application of the method of analysis of hierarchies allows to reduce the amount of before the project work and numerically confirm the choice of the project. В статье рассмотрены три возможных проекта инвестиций производственного предприятия. Исследованы механизмы выбора инвестиционного проекта на предприятии. Определено, что решением задачи выбора оптимального проекта является применение метода анализа иерархий, предложенного Т. Саати. Метод анализа иерархий позволяет количественно и качественно сравнить альтернативные проекты. Критериями для сравнения были: общая сумма капиталовложений, необходимая для реализации проекта, спрос на продукцию, ожидаемая доходность и срок окупаемости проекта. Построена многокритериальная матричная модель на основе метода анализа иерархий. Оптимальным в условиях многокритериальной неопределенности с учетом требований заказчика по результатам анализа был выбран проект по выпуску бетонных смесей.
 • Item
  Поняття економічного потенціалу та концептуалізація підходів до його трактування
  (ЦНТУ, 2020) Лисенко, А. М.; Коряк, А. С.; Lysenko, A.; Koryak, A.; Лысенко, А. Н.
  В статті на основі дослідження підходів науковців до трактування поняття «економічний потенціал» встановлено, що розроблені підходи мають суттєві відмінності, у зв’язку з чим виникла необхідність у їх концептуалізації з виокремленням ресурсно-виробничої, ресурсно-стратегічної, виробничо-стратегічної складових та формуванням на цій основі відповідних концепцій: ресурсновиробничої, ресурсно-стратегічної, виробничо-стратегічної та ресурсно-виробничо-стратегічної. В основу формування ресурсно-виробничо-стратегічної концепції у трактуванні поняття «економічний потенціал» авторами покладено класичні підходи (виробничий, маркетинговий, ресурсний), з урахуванням чого поняття «економічний потенціал» визначено як сукупність ресурсів та можливостей, які з розвитком продуктивних сил та економічних відносин можуть бути максимально використаними у процесі вирішення стратегічних завдань. The aim of the study is to systematize scientific approaches to the interpretation of the concept of "economic potential", to prove the need for their conceptualization with the separation of resource-production, resource-strategic, production-strategic components and the formation of appropriate concepts on this basis. The article, based on a study of the approaches of scientists to the interpretation of the concept of "economic potential", found that the developed approaches have significant differences, and therefore there is a need for their conceptualization. Relevant concepts have been formed: resource-production, resource-strategic, production-strategic and resource-production-strategic. It is established that the resource-production concept provides a combination of economic resources and their optimal use with the ability to achieve maximum production. The resource-strategic concept involves the use of a set of resources in the process of solving problems for the future. Production and strategic concept involves the use of a set of elements with defined functions to ensure the production process and achieve strategic goals. The resource-production-strategic concept envisages the use of a set of economic resources and production opportunities to achieve the development goals of the business entity. It has been substantiated that the economic potential of the business entity is formed by two interrelated components: internal (resource-production, which reflects the potential of the business entity to produce goods (works, services)) and external (which characterizes the market). opportunities for the sale of such goods (works, services) to consumers and income). The formation of the resource-production-strategic concept in the interpretation of the concept of "economic potential" the authors put the classical approaches (production, marketing, resource), taking into account the concept of "economic potential" is defined as a set of resources and opportunities. relations can be used to the maximum in the process of solving strategic tasks. It is established that the prospect of further scientific developments in this direction is the study of structural components of economic potential and features of its formation and evaluation at different levels of economic systems. В статье на основании исследования подходов ученых к трактовке понятия «экономический потенциал» установлено, что существующие подходы имеют существенные различия, в связи, с чем возникла необходимость в их концептуализации с выделением ресурсно-производственной, ресурсностратегической, производственно-стратегической составляющих и формированием на этом основании соответствующих концепций: ресурсно-производственной, ресурсно-стратегической, производственностратегической и ресурсно-производственно-стратегической. В основу формирования ресурснопроизводственно-стратегической концепции в трактовке понятия «экономический потенциал» авторами положены классические подходы (производственный, маркетинговый, ресурсный), с учетом чего понятие «экономический потенциал» определено как совокупность ресурсов и возможностей, которые с развитием производительных сил и экономических отношений могут быть максимально использованы в процессе решения стратегических задач.
 • Item
  Бізнес-аналітика та її роль в управлінні конкурентоспроможністю підприємства
  (ЦНТУ, 2020) Дмитришин, Б. В.; Боровий, М. В.; Dmitrishin, B.; Boroviy, M.; Боровой, М. В.
  Статтю присвячено актуальним питанням проведення бізнес-аналітики на підприємстві. Узагальнено завдання, принципи та цілі бізнес-аналітики. Визначено взаємозв’язок бізнес-аналітики та конкурентоспроможності підприємства. Встановлено та обґрунтовано чинники впливу на конкурентоспроможність підприємства. Розкрито значущість та необхідність проведення бізнес-аналізу для прийняття управлінських рішень. Запропоновано інструментарій спеціаліста бізнес-аналітика в умовах швидко мінливого зовнішнього середовища. The purpose of the article is to develop the methodological foundations of business analytics as a necessary component in the competitiveness management system of a modern enterprise. The article is devoted to solving the problem of relations business analytics (in particular business decision support systems) and systemic characteristics of enterprise competitiveness management. Substantiation of factors influencing the formation of the competitiveness of an enterprise becomes significant at this stage of development of the national economy. The publication summarizes the tasks, principles and goals of business analytics. The relations between business analytics and enterprise competitiveness is defined and structured. Business analytics aims to simplify the work of the company as much as possible, increasing the profitability of sales and minimizing losses, which will certainly have a positive effect on the competitiveness of an enterprise. It is noted that the qualitative improvement of the range and intellectual potential of an enterprise has a positive effect on the competitiveness of manufactured goods (services), personnel of an enterprise. Factors influencing the competitiveness of an enterprise are established and substantiated. The types of relations between business strategy and business analytics are analyzed. The significance and necessity of conducting business analysis for making managerial decisions are revealed. The tools of a business analyst in a rapidly changing environment are proposed. Ukrainian enterprises are recommended to use not static, but strategically-oriented adaptive systems of competitiveness management, based on the widespread use of business process modeling and business intelligence tools. Further research should be focused on the implementation of modern methods of business analytics in enterprises, taking into account the experience of the most developed countries, conducting a comparative analysis of business analysis tools to reveal their full potential, highlighting the advantages and disadvantages. Статья посвящена актуальным вопросам проведения бизнес-аналитики на предприятии. Обобщены задачи, принципы и цели бизнес-аналитики. Определена взаимосвязь бизнес-аналитики и конкурентоспособности предприятия. Установлено и обоснованно факторы влияния на конкурентоспособность предприятия. Раскрыто значимость и необходимость проведения бизнес-анализа для принятия управленческих решений. Предложен инструментарий специалиста бизнес-аналитика в условиях быстро меняющейся внешней среды.
 • Item
  Інформаційне забезпечення маркетинг-статистики інноваційних підприємств
  (ЦНТУ, 2020) Горященко, Ю. Г.; Horiashchenk, Yu.
  У статті визначено та проаналізовано методи і основні завдання маркетинг-статистики. Встановлено види, джерела та способи отримання маркетингової інформації підприємств. Проведено паралель між маркетинговим та статистичним спостереженням. Доведено системність маркетингових досліджень. Викладено зміст, значення та стратегічне бачення розвитку інформативності як міри корисності та повноти даних, а також ключової характеристики результатів маркетингових досліджень. Наведено релевантні факти статистики інтернет-маркетингу та цифрового маркетингу. Запропоновано вимоги до маркетингової інформації інноваційних підприємств, пропозиції щодо супроводження споживачів на всіх стадіях життєвого циклу, щодо укрупнення, систематизації та оптимізації методів маркетинг-статистики. Виокремлено ключові фактори успіху в маркетинг-статистиці: аналітичні інструменти та ефективний аналіз даних. Ukraine continues to actively develop a civilized business environment, including by means of marketing promotion as a factor that determines the economic development and well-being of the country, support to small and medium-sized businesses through the implementation of marketing principles in economic activity, effective Standards of marketing research UAM 91.12.0-2108654-001-2002 in order to promote fair competition. In combination with the global trend of network society development – Internet – marketing, digital marketing and marketing statistics are nowadays becoming a special source of intellectual resources. The problem remains the complexity of obtaining and integrating data, the volumes of which continue to grow. The purpose of this study is to substantiate the relevance of the study of marketing statistics and to seek optimization of modern methods of processing and analysis of marketing information in order to simplify the acquisition and integration of data. In the process of research such methods of scientific cognition were used: observation and abstraction, comparison, analysis and synthesis, methods of historical and logical analysis of socio-economic realities. Modern marketing statistics tools include a variety of SMM (Social Media Marketing) cases, guides, Search Engine Optimization, hashtags, UTM tags, custom auditing, analytics, and social advertising programs networks, project management, context tools. The main results of the study were the argumentation of the relevance of the study of marketing statistics and proposals for the optimization of modern methods of processing and analysis of marketing information to facilitate the acquisition and integration of data. The main ones are: 1) marketing information should be relevant, accessible and understandable to all market participants; 2) in the market conditions, higher education institutions in the respective field of training should train special specialists – highly qualified analysts with the necessary skills; 3) consumers of marketing services will not be completely satisfied until marketers are able to accompany them at all stages of the life cycle; 4) marketing statistics methods should be consolidated, systematized and optimized; 5) analytical tools should become key success factors in marketing statistics; 6) other factors for success should be establishing an effective data analysis at a particular enterprise. В статье определены и проанализированы методы и основные задачи маркетинг-статистики. Установлены виды, источники и способы получения маркетинговой информации. Проведена параллель между маркетинговым и статистическим наблюдением. Доказано системность маркетинговых исследований. Изложены содержание, значение и стратегическое видение развития информативности как меры полезности и полноты данных, а также ключевой характеристики результатов маркетинговых исследований. Приведены релевантные факты статистики интернет-маркетинга и цифрового маркетинга. Разработаны требования к маркетинговой информации инновационных предприятий, предложения по сопровождению потребителей на всех стадиях жизненного цикла, по укрупнению, систематизации и оптимизации методов маркетинг-статистики. Выделены ключевые факторы успеха в маркетинг-статистике: аналитические инструменты и эффективный анализ данных.
 • Item
  Управління конкурентоспроможністю закладів вищої освіти
  (ЦНТУ, 2020) Труніна, І. М.; Білик, М. Ю.; Trunina, I.; Bilyk, M.; Трунина, И. М.; Билык, М. Ю.
  Обґрунтовано, що завдання управління конкурентоспроможністю є важливим стратегічним завданням закладів вищої освіти, вирішення якого можливе на основі проведення глибокого маркетингового дослідження конкурентоспроможності, а також розробки і впровадження механізму управління конкурентоспроможністю. Доведено, що розробка механізму управління конкурентоспроможністю має базуватись на основі підходів та методів управління конкурентоспроможністю, аналізі факторів впливу на конкурентоспроможність, можливості формування і коригування цілей і завдань, реалізація яких сприятиме ефективному прийняттю управлінських рішень та їх реалізації. Запропоновано класифікацію факторів управління конкурентоспроможністю закладів вищої освіти. Конкретизовано наукові підходи до управління конкурентоспроможністю закладів вищої освіти. The article is devoted to the study of competitiveness management and higher education institutions, the study of factors influencing its formation, and the development of a mechanism for managing the competitiveness of higher education institutions, taking into account management approaches and competitiveness factors. The main theoretical approaches to the determining of the category "competitiveness of higher education" were considered and analyzed. It is substantiated that higher education institutions of Ukraine operate in difficult conditions of uncertainty, which implies constant adaptation to the challenges of the external environment. Higher education institutions are increasingly applying the principles of management and development that exist in business organizations, thus adapting to market conditions. In the coming years in the market of educational services of Ukraine, the decrease in the number of free educational institutions and the number of applicants for higher education will continue. These trends dictate the need to form an effective system for managing the competitiveness of higher education institutions in the market of educational services. The classification of factors of competitiveness of higher education institutions on various grounds has been developed. Managing the competitiveness of higher education institutions is seen as an activity aimed at forming a number of management decisions, which, in turn, should be aimed at resisting external influences to achieve leadership in accordance with the strategic goal. Strategic competitiveness management of higher education institutions is based on the principles of strategic management, scientific approaches to competitiveness management and should be aimed at creating sustainable competitive advantages related to the market situation of educational services, development of innovative components of the educational process, efficient use of all available resources. Effective organizational and managerial structure of the institution of higher education has been proposed. Обосновано, что задача управления конкурентоспособностью является важной стратегической задачей высших учебных заведений, решение которой возможно на основе проведения глубокого маркетингового исследования конкурентоспособности, а также разработки и внедрения механизма управления конкурентоспособностью. Доказано, что разработка механизма управления конкурентоспособностью должна базироваться на основе подходов и методов управления конкурентоспособностью, анализе факторов влияния на конкурентоспособность, возможности формирования и корректировки целей и задач, реализация которых будет способствовать эффективному принятию управленческих решений и их реализации. Предложена классификация факторов управления конкурентоспособностью высших учебных заведений. Конкретизированы научные подходы к управлению конкурентоспособностью высших учебных заведений.
 • Item
  Маркетинг лікарських препаратів у контексті державного регулювання фармацевтичного ринку
  (ЦНТУ, 2020) Кузьминчук, Н. В.; Куценко, Т. М.; Коваль, В. В.; Бондарь, В. А.; Kuzmynchuk, N.; Kutsenko, T.; Koval, V.; Bondar, V.
  Дослідження спрямоване на визначення особливостей діяльності представників фармацевтичної галузі в контексті дотримання вимог міжнародних стандартів з метою забезпечення населення якісними, доступними та ефективними лікарськими препаратами в умовах пандемії коронавірусу COVID–19. Розвинено теоретичні основи державного регулювання фармацевтичного ринку в напрямку створення правових основ функціонування суб’єктів фармацевтичної системи шляхом встановлення законних та ефективних взаємовідносин між виробниками, постачальниками та споживачами лікарських засобів на принципах реалізації соціально-відповідального маркетингу, дотримання законодавчих та етичних норм в аспекті забезпечення здоров’я громадян України. За допомогою методів узагальнення та системного аналізу сформовано теоретико-методичні рекомендації щодо удосконалення напрямків державного регулювання фармацевтичного ринку в аспекті дотримання принципів соціально-відповідального маркетингу, реалізація яких дозволить державним органам розробити ефективний механізм державного регулювання фармацевтичного ринку. The study is aimed at determining the characteristics of the activities of representatives of the pharmaceutical industry in the context of compliance with the requirements of international standards in order to provide the population with high-quality, affordable and effective drugs in the context of the COVID-19 coronavirus pandemic. It is substantiated that the marketing activities of pharmaceutical companies and pharmacy chains should comply with the principles of socially responsible marketing and be subject to state regulation in terms of protecting and ensuring public health. The use of individual tools of the marketing complex is not able to solve the problem of reforming relations in the system of providing pharmaceutical care as a whole, since it is necessary to take into account the social orientation of the activities of pharmaceutical companies and the restrictions that exist in the system of informing consumers about the consumer properties of medicines. The theoretical foundations of state regulation of the pharmaceutical market in the direction of creating a legal basis for the functioning of the subjects of the pharmaceutical system by establishing legal and effective relationships between manufacturers, suppliers and consumers of medicines on the principles of implementing socially responsible marketing, compliance with legislative and ethical norms in terms of ensuring the health of citizens of Ukraine have been developed. The social orientation of the activities of representatives of the pharmaceutical sector is focused on providing the population with affordable and effective medicines by improving the pricing system for medicines, producing safe medicines, providing complete and reliable information about the consumer properties of medicines. With the help of generalization and system analysis methods, theoretical and methodological recommendations have been formed for improving the directions of state regulation of the pharmaceutical market in terms of adhering to the principles of socially responsible marketing, the implementation of which will allow government bodies to develop an effective mechanism for state regulation of the pharmaceutical market. Исследование направлено на определение особенностей деятельности представителей фармацевтической отрасли в контексте соблюдения требований международных стандартов с целью обеспечения населения качественными, доступными и эффективными лекарственными препаратами в условиях пандемии коронавируса COVID-19. Развиты теоретические основы государственного регулирования фармацевтического рынка в направлении создания правовых основ функционирования субъектов фармацевтической системы путем установления законных и эффективных взаимоотношений между производителями, поставщиками и потребителями лекарственных средств на принципах реализации социально-ответственного маркетинга, соблюдения законодательных и этических норм в аспекте обеспечения здоровья граждан Украины. С помощью методов обобщения и системного анализа сформированы теоретико-методические рекомендации по совершенствованию направлений государственного регулирования фармацевтического рынка в аспекте соблюдения принципов социально-ответственного маркетинга, реализация которых позволит государственным органам разработать эффективный механизм государственного регулирования фармацевтического рынка.
 • Item
  Витрати в системі планування маркетингу на підприємстві
  (ЦНТУ, 2020) Корінєв, В. Л.; Романчук, C. А.; Бойко, С. В.; Korinyev, V.; Romanchuk, S.; Boiko, S.; Коринев, В. Л.
  Визначено проблему планування маркетингової діяльності вітчизняних підприємств та досліджено її особливості. Запропоновано алгоритм процесу планування маркетингової діяльності згідно результатів цього дослідження. Уточнено роль витрат з позиції ціноутворення при маркетинговому плануванні. Обґрунтовано рекомендації по підвищенню ефективності маркетингової діяльності підприємства з урахуванням особливостей формування витрат на виробництво та реалізацію продукції. The problem of planning of marketing activity of domestic enterprises is defined and its features are investigated. An algorithm for the process of planning marketing activities according to the results of this study is proposed. The role of costs from the point of view of pricing at marketing planning is specified. It is established that the key to the success of the enterprise in modern conditions is the planning of its marketing activities, taking into account the peculiarities of the micro and macro environment. It is important for the company to pay attention to reducing marketing risks by reducing the uncertainty of operating conditions and concentration of resources in the most promising areas. Therefore, the company tries to reduce the level of risk in both long-term and short-term, developing and implementing strategic and tactical planning measures.Considerable attention should be paid to the level of costs for production and sales. This will achieve the goals set by the company and will improve the sales of the company's products and increase its profits. It is advisable to conduct a SWOT-analysis of the strengths and weaknesses of the enterprise and apply a matrix of varieties of its strategic business units. In all areas and at all levels of planning the marketing activities of the enterprise requires the preparation and streamlining of decisions about the goals, means and measures that should ensure the production and sale of products that meet existing demand and future consumer needs. With such marketing planning, this will allow the company to decide on its pricing policy in order not to lose old and attract new customers, which will achieve production efficiency and product competitiveness. Определены проблемы планирования маркетинговой деятельности отечественных предприятий и исследованы ее особенности. Предложен алгоритм процесса планирования маркетинговой деятельности согласно результатам этого исследования. Уточнена роль затрат с позиции ценообразования при маркетинговом планировании. Обоснованы рекомендации по повышению эффективности маркетинговой деятельности предприятия с учетом особенностей формирования затрат на производство и реализацию продукции.
 • Item
  Пріоритетні напрями стимулювання розвитку промисловості у містах, які перебувають на постконфліктних територіях
  (ЦНТУ, 2020) Жилінська, Л. О.; Zhylinska, L.; Жилинская, Л. А.
  Стаття присвячена аналізу та пошуку пріоритетних напрямів стимулювання розвитку промислових підприємств, які знаходяться на постконфліктних територіях. Представлено трактування терміну «постконфліктні території». Проведено аналіз промислової галузі Донецької та Луганської областей та виявлено причини падіння обсягів реалізації промислової продукції. Охарактеризовано провідні підприємства промислового сектору Донецької та Луганської областей, які знаходяться на території підконтрольної української владі. Проведено аналіз напрямів для стимулювання промислового сектору української економіки. Визначено пріоритетні напрями стимулювання розвитку промисловості у містах, які перебувають на постконфліктних територіях. The purpose of the article is to study the priority areas of stimulating the development of industry in cities in post-conflict areas. Today, the processes of implementing measures to rebuild cities in post-conflict territories are carried out on the basis of the old industrial policy, which negatively affects the industrial and economic potential of the country as a whole. The issues of structural changes in industry remain unresolved and controversial, which determines the need for the formation of new tools, mechanisms, stabilization measures for the implementation of transformational development processes. Therefore, the priority today is the issue of developing directions for harmonization, restructuring, stimulating the strategic development of the industrial Иsector of the economy of cities in post-conflict territories. The article presents the interpretation of the term "post-conflict territories". The analysis of the industrial sector of Donetsk and Lugansk regions was carried out, on the basis of which the reasons for the fall in the volume of sales of industrial products were identified. The leading enterprises of the industrial sector of the Donetsk and Lugansk regions, which are located on the territory controlled by the Ukrainian government, are Иpresented. The analysis of directions for stimulating the industrial sector of the Ukrainian economy is carried out. The priority directions of stimulating the development of industry in cities located in post-conflict territories have been determined. As a result of the study of priority areas for stimulating the development of industry in cities located in the post-conflict territories of Donetsk and Lugansk regions, it can be concluded that the development strategy should be implemented through the modernization of production, innovative developments, reorientation of the economic and economic activities of industrial enterprises, increasing the investment attractiveness of the region, at the level states - improving legislative and tax management mechanisms, developing general strategies for the development of territories and industrial facilities. Статья посвящена анализу и поиску приоритетных направлений стимулирования развития промышленных предприятий, которые находятся на постконфликтных территориях. Представлена трактовка термина «постконфликтные территории». Проведен анализ промышленной отрасли Донецкой и Луганской областей на основании чего выявлены причины падения объемов реализации промышленной продукции. Охарактеризованы ведущие предприятия промышленного сектора Донецкой и Луганской областей, которые находятся на территории подконтрольной украинской власти. Проведен анализ направлений для стимулирования промышленного сектора украинской экономики. Определены приоритетные направления стимулирования развития промышленности в городах, находящихся на постконфликтных территориях.
 • Item
  Економічна безпека підприємств в умовах цифрових технологій і пандемії
  (ЦНТУ, 2020) Жадько, К. С.; Самойленко, Д. М.; Zhadko, K.; Samoilenko, D.
  Стаття присвячена вирішенню наукових проблем економічної безпеки суб'єктів господарювання різних форм власності, зокрема в умовах цифрових технологій та пандемії. Визначено суть поняття "економічна безпека підприємства", проведено аналіз поглядів провідних вчених-економістів щодо зазначеної теми досліджень. Обгрунтовані значущість економічної безпеки підприємств, запропоновано шляхи вирішення проблем економічної безпеки для діяльності підприємств у формі пропозицій. The article is devoted to solving scientific problems of economic security of economic entities of various forms of ownership, in particular in the conditions of digital technologies and pandemics. The essence of "economic security of the enterprise" is defined, the review of leading scientists-economists concerning the specified research topic is made. The significance of economic security of enterprises is substantiated, the ways of solving problems in activity of enterprises are offered. Based on the analysis of the publications of scientists, we have identified in the classical form: international, state, regional, sectoral, private or economic level of economic security. In our opinion, the economic security of any enterprise is an opportunity to carry out activities, maintain normal working conditions, development, and in cases of external and internal challenges, threats, risks, dangers to resist and resume their activities. Among the proposals to strengthen the economic security of each enterprise, we recommend: diversification and expansion of production, which will increase economic efficiency, namely the profitability of the enterprise, the range and additionally attract existing employees; reduce operating costs by optimizing online and offline operation, implementation of energy savings - day and night, etc; introduction of aggressive marketing, namely increase of net income due to occupation of new market segments; introduction of investment attractiveness of the enterprise, introduction of new technologies, creation of more qualitative production; input quality control of raw materials, control over technological operations, development of control system and quality assessment for individual technological operations - search for analogues; participation in exhibitions, presentations at various levels; constant monitoring and adjustment of data; conducting promotional discounts and attracting new potential consumers of the company's products. Статья посвящена решению научных проблем экономической безопасности субъектов хозяйствования разных форм собственности, в частности в условиях цифровых технологий и пандемии. Определена суть понятия "экономическая безопасность предприятия", проанализированы взгляды ведущих экономистов относительно указанной темы исследований. Обоснована значимость экономической безопасности предприятий, предложены пути решения проблем во время кризиса в деятельности предприятий.
 • Item
  Побудова ефективних систем контролю розрахунків непобутових споживачів в умовах різних форм оплати за спожиті енергетичні ресурси
  (ЦНТУ, 2020) Головченко, Н. Ю.; Головченко, О. О.; Holovchenko, N.; Holovchenko, O.; Головченко, А. А.
  У статті системно розглянута проблема неналежного контролю за розрахунками за спожиті енергоресурси непобутовими клієнтами вітчизняних трейдингових енергетичних компаній. Встановлені правові аспекти, що регулюють договірні відносини сторін під час поставки енергетичних ресурсів. Означені типові умови розрахунків за спожиті енергоресурси і способи їх адекватного відображення у інформаційних підсистемах трейдингових компаній. Запропоновані принципи алгоритмізації календаря платежів клієнтів у прив`язці до місяця поставки, на підставі чого запропоновані процедури контролю за своєчасністю розрахунків з урахуванням перехідних залишків (дебіторської і кредиторської заборгованості). The purpose of this article is to formulate the main direction of improvement of data about receivables generated in information control subsystems of trading companies that supply traditional energy resources (natural gas and electricity) to non-household consumers, in terms of forming a full cash flow management system in strict connection with the terms of contracts. The article systematically considers the problem of inadequate control over the payments for the consumed energy resources by non- household clients of domestic trading energy companies. The law aspects governing the contractual relations of the partners during the supply of energy resources are established. The typical conditions of payments for the consumed energy resources and ways of their adequate reflection in information subsystems of trading companies are defined. It is assumed that in order to solve the applied task, the information subsystems of accounting and control of trading companies must operate with the following information, which will be provided to the management system to make informed management decisions: a) general payment terms of each non- household counterparty; b) the current schedule of payment of each counterparty in connection with the terms of the signed contract; c) binding payment terms to the month of delivery (M); the month preceding the month of delivery (M- 1) and the month following the month of delivery (M + 1); d) dynamic change of the payment schedule according to additional agreements signed by the partners. As a result of research of the specified problem in all important aspects, practical recommendations on display in information subsystems of trading companies of the information on the schedule of payments for the consumed energy resources with a reference to a month of delivery are developed. Therefore, specific solutions are proposed for the algorithmization of procedures for controlling the timeliness of payments to counterparties and the formation on this basis of the necessary information for the management system of overdue debt. Further research in researched direction should focus on improving the final documents on the control of payment discipline of counterparties and management reporting on the timeliness of counterparties' payments for energy consumed. В статье системно рассмотрена проблема ненадлежащего контроля за расчетами за потребленные энергоресурсы небытовыми клиентами отечественных трейдинговых энергетических компаний. Установлены правовые аспекты, регулирующие договорные отношения сторон при поставке энергетических ресурсов. Обозначены типовые условия расчетов за потребленные энергоресурсы и способы их адекватного отражения в информационных подсистемах трейдинговых компаний. Предложены принципы алгоритмизации календаря платежей клиентов в привязке к месяцу поставки, на основании чего предложены процедуры контроля за своевременностью расчетов с учетом переходящих остатков (дебиторской и кредиторской задолженности).
 • Item
  Механізми активізації зовнішньоекономічної діяльності інноваційно-інтегрованих структур
  (ЦНТУ, 2020) Левченко, О. М.; В’юник, О. В.; Levchenko, O.; Viunyk, O.; Левченко, А. Н.; Вьюник, О. В.
  У статті розглянуто сучасні механізми активізації зовнішньоекономічної діяльності інноваційно-інтегрованих структур. Наведено роль інноваційно-інтегрованих структур в контексті здійснення зовнішньоекономічної діяльності, переваги і загрози їх функціонування, фактори впливу на їх розвиток. Констатовано доцільність подальшого розвитку інноваційно-інтегрованих структур на основі моделі п’ятикратної спіралі (наукові і освітні установи, бізнес-структури, уряд, громадянське суспільство та екологічне середовище). Проведено аналіз показників розвитку вищої освіти, досліджень та розробок, політичного та бізнес-середовища, соціального капіталу та екологічної стійкості, стану кластерного розвитку та зовнішньоекономічної діяльності в Україні порівняно з розвиненими країнами світу. Обґрунтовано шляхи вдосконалення механізмів активізації зовнішньоекономічної діяльності в Україні в умовах інноваційно-інтеграційних процесів. The paper considers the modern mechanisms of intensification of foreign economic activity of innovative-integrated structures. The role of innovative-integrated structures in the context of foreign economic activity, advantages and threats of their functioning, factors influencing their development were given. The expediency of further development of innovative-integrated structures based on «The Quintuple Helix model» (scientific and educational institutions, business structures, government, civil society and the environment) was stated. The analysis of indicators of development of higher education, research and development, political environment and business environment, social capital and environmental sustainability, the state of cluster development and foreign economic activity in Ukraine in comparison with developed countries was conducted. It was noted the low level of foreign economic activity in Ukraine in comparison with the developed countries. The ways of improving the mechanisms of intensification of foreign economic activity in Ukraine in terms of innovation processes were substantiated, which include administrative and legal, investment, organizational and economic, financial and credit, fiscal, innovation, production and technological and educational and scientific spheres. The expediency of improving the domestic regulatory framework, increasing the attractiveness of businesses for investors, stabilizing the economic situation, improving the system of tax and customs regulation, development of national innovative system, infrastructure and innovative ecosystems, ensuring the orientation of the educational system to highly qualified specialists training was emphasized. Prospects for further research in the field of research are the definition of differentiated means of influencing the state of foreign economic activity of the subjects of socio-economic relations, methods of adaptation of foreign economic relations to the realities of digital society. В статье рассмотрены современные механизмы активизации внешнеэкономической деятельности инновационно-интегрированных структур. Исследованы роль инновационно-интегрированных структур в контексте осуществления внешнеэкономической деятельности, преимущества и угрозы их функционирования, факторы влияния на их развитие. Констатирована целесообразность дальнейшего развития инновационно-интегрированных структур на основе модели пятикратной спирали (научные и образовательные учреждения, бизнес-структуры, правительство, гражданское общество и экологическая среда). Проведен анализ показателей развития высшего образования, исследований и разработок, политической и бизнес-среды, социального капитала и экологической устойчивости, состояния кластерного развития и внешнеэкономической деятельности в Украине по сравнению с развитыми странами мира. Обоснованы пути совершенствования механизмов активизации внешнеэкономической деятельности в Украине в условиях инновационно-интеграционных процессов.
 • Item
  Дослідження властивостей грошей в умовах сегментації їх цифрових аналогів
  (ЦНТУ, 2020) Волошин, В. С.; Гончар, В. В.; Voloshin, V.; Gonchar, V.
  Стаття присвячена дослідженню якісних властивостей грошей, які вони отримають у разі легалізації варіантів цифрових валют на світовому ринку. Проаналізовано варіант масштабного зростання ринку послуг, як альтернативи ринку матеріальних товарів. Доведено, що цифрові гроші самі по собі можуть бути системою незворотних змін умов контрольованості будь-яких торгових операцій. В роботі представлені дані розрахунку ризиків, пов'язаних з фінансовою нестійкістю економік деяких країн при переході від системного кеша до цифрових розрахунків. The paper presents an attempt to study new qualitative characteristics of money that they will receive in the event of legalization of options for digital currencies in the world market. The logic of the development of the modern cryptocurrency segment is such that they will potentially be able to change the world market towards a complete rejection of the cash. This, in turn, will significantly change the system of commodity-money relations in favor of holders or managers of digital currencies, which will become uncontrollable from both their passive owners and the state. It is shown that the characteristics of digital money can gradually shift towards their endless illiquidity, as well as towards the gradual elimination of the concept of equivalence in commodity exchange. In this case it is possible to change the entire ideology of business, as the basis of the modern economy. Possibility to localize the likely excess composition of digital money, a large-scale growth of the service market is considered, as an alternative to the market of material goods. Digital money itself can be a system for irreversible changes in the conditions of controllability of any trading operations. Nowadays there are certain prerequisites for this: the global expansion of the services market as an active segment of the business, as an alternative to the goods market; a cryptocurrency with starting capabilities, as a reasonable currency with unlimited inflationary opportunities; the factor of counteraction to these changes on the part of the global banking system, as indirect evidence of such prerequisites, etc. The paper presents data on the calculation of risks associated with the financial instability of some countries’ economies during the transition from system cash to digital calculations. It is shown that a systemic transition to new rules for dealing with an infinite digital money supply can lead to the elimination of the system of equivalent exchange of the "commodity-money-commodity" type, into the area of uncontrolled expansion of the services market, as a commodity segment capable of hiding digital unsecured money supply. Статья посвящена исследованию качественных свойств денег, которые они получат в случае легализации вариантов цифровых валют на мировом рынке. Проанализирован вариант масштабного роста рынка услуг, как альтернативы рынку материальных товаров. Доказано, что цифровые деньги сами по себе могут являться системой для необратимого изменения условий контролируемости любых торговых операций. В работе представлены данные расчета рисков, связанных с финансовой неустойчивостью экономик некоторых стран при переходе от системного КЭШа к цифровым расчетам.
 • Item
  Соціально-економічний механізм підвищення конкурентоспроможності людських ресурсів: напрями вдосконалення в умовах формування інформаційно-мережевої економіки
  (ЦНТУ, 2020) Кіріченко, О. В.; Kirichenko, O.; Кириченко, О. В.
  У статті досліджено міжнародні компаратори формування конкурентних переваг людських ресурсів в умовах інформаційно-мережевої економіки. Наведено концептуальну схему соціально-економічного механізму підвищення конкурентоспроможності людських ресурсів, яка відображає основні його складові. Обґрунтовано шляхи поліпшення соціально-економічного механізму підвищення конкурентоспроможності людських ресурсів в умовах інформаційно-мережевої економіки, що включають засоби протидії ризикам і загрозам у сфері формування конкурентних переваг людських ресурсів. Запропоновано послідовність діагностики рівня конкурентоспроможності людських ресурсів в умовах цифровізації. The paper examines the international comparators of the formation of competitive advantages of human resources under the conditions of information and network economy. This allowed to establish that in comparison with the developed countries of the world Ukraine ranks are quite low in terms of the level of development of information and communication technologies, employment in the field of knowledge, knowledge generation, knowledge diffusion and online creativity. The conceptual scheme of the socio-economic mechanism of human resources competitiveness increasing was suggested. The main components of this mechanism include influencing factors, principles, functions, methods, policies and tools. The ways of improvement of the socio-economic mechanism of the human resources competitiveness increasing in the information-network economy were marked out. They include the formation of digital competencies and information culture, minimizing the "digital divide", mastering the means of applying modern information and communication technologies in practice, improving communication skills and interactive interaction, social skills, stimulating the ability to find creative ideas and innovations etc. It was stated out that a significant improvement of the socio-economic mechanism of the human resources competitiveness increasing in the digitalization process is possible by overcoming a number of risks and threats that lie in the plane of economic, social, organizational, legal, demographic-migration, educationalprofessional, business, information interaction. The scheme of diagnostics of the level of human resources competitiveness under the conditions of information and network economy in the form of interconnected stages (formation of information base, choice of methods, compilation of blocks of indicators, identification of users of diagnostic results, diagnostics itself, identification of weaknesses, development of directions of improvement, feedback and adjustment) was worked out. В статье исследованы международные компараторы формирования конкурентных преимуществ человеческих ресурсов в условиях информационно-сетевой экономики. Приведено концептуальную схему социально-экономического механизма повышения конкурентоспособности человеческих ресурсов, которая отражает основные его составляющие. Обоснованы пути улучшения социально-экономического механизма повышения конкурентоспособности человеческих ресурсов в условиях информационно-сетевой экономики, включая средства противодействия рискам и угрозам в сфере формирования конкурентных преимуществ человеческих ресурсов. Предложена последовательность диагностики уровня конкурентоспособности человеческих ресурсов в условиях цифровизации.
 • Item
  Управління соціальним захистом населення регіону: сучасний стан та напрями вдосконалення в контексті забезпечення соціально-економічного розвитку регіону
  (ЦНТУ, 2020) Шалімов, В. В.; Чорноглазов, В. А.; Чорноглазова, Г. В.; Shalimov, V.; Сhornohlazov, V.; Chernohlazova, H.; Шалимов, В. В.; Черноглазов, В. А.; Черноглазова, А. В.
  Стаття присвячена дослідженню питань реформування державного управління для реалізації державної політики соціального захисту населення регіонів та визначення концептуальних підходів до вдосконалення управління соціальним захистом населення регіонів України з урахуванням принципів соціальної відповідальності. Досліджено динаміку загальних видатків на соціальний захист та їх питому вагу у валовому внутрішньому продукті, місце соціальних допомог та інших трансфертів у загальних доходах населення України. Проаналізовано Концепцію реалізації державної політики щодо соціального захисту населення та захисту прав дітей в частині реформування органів державного управління. Доведено, що суб’єкти підприємницької діяльності, органи державного сектору і громадські організації повинні відігравати важливу роль у доповненні та розширенні державних соціальних програм й заходів. Розкрито основні компоненти моделі управління соціального захисту населення регіону на основі налагодженої системи взаємовідносин між бізнес-структурами, органами державного управління та місцевого самоврядування й суспільством, яка дозволить підвищити ефективність та результативність системи соціального захисту країни та регіону. The article is devoted to the research of the public administration reform for the implementation of the state policy of Social Protection of the Region's Population and to the definition of conceptual approaches to improving the management of Social Protection of the Region's Population in Ukraine on the basis of social responsibility. Based on the main provisions of regulations governing the implementation of state policy of social protection in Ukraine, the analysis of recent studies and publications it has been found that in the condition of market turbulence and economic crisis, a rational architecture of social protection is of paramount importance. The necessity of using foreign experience in the process of improving and reforming the social protection system of Ukraine is substantiated. It is proved that since the basis for building an efficient economy is based on human resources, it is necessary to develop the labor market by supporting the development of both large and small and medium enterprises. The efforts to build a model that would meet the conditions of a socially oriented economy and the effective implementation of the government's "Concept for the implementation of state policy on social protection and protection of children's rights" is an important step in improving the mechanism of social protection. The new model of governance in this area should provide a combination of centralization and decentralization of powers for social protection and protection of children's rights in order to create and develop a full living environment for citizens and meet their social protection needs, which is important in financial decentralization. At the same time, the modern model of social protection management should be based on the recognition of business structures, public sector bodies, or business as an integral subject element, the role of which is determined by the introduction and implementation of social responsibility, charity, philanthropy and more. Prospects for further research are to identify effective mechanisms for open surveys of business and society in the context of defining "common values" in order to develop proposals for the formation of regional and state social protection programs and ways to implement them. Статья посвящена исследованию вопросов реформирования государственного управления для реализации государственной политики социальной защиты населения регионов и определения концептуальных подходов к совершенствованию управления социальной защитой населения регионов Украины с учетом принципов социальной ответственности. Исследована динамика общих расходов на социальную защиту и их удельный вес в валовом внутреннем продукте, место социальной помощи и других трансфертов в общих доходах населения Украины. Проанализирована Концепция реализации государственной политики по социальной защите населения и защите прав детей в части реформирования органов государственного управления. Доказано, что субъекты предпринимательской деятельности, органы государственного сектора и общественные организации должны играть важную роль в дополнении и расширении государственных социальных программ и мероприятий. Раскрыты основные компоненты модели управления социальной защиты населения региона на основе налаженной системы взаимоотношений между бизнес-структурами, органами государственного управления и местного самоуправления и обществом, которая позволит повысить эффективность и результативность системы социальной защиты страны и региона.