Навчально-методичні матеріали кафедри ЕМ та КД

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 152
 • Item
  Історія управлінської думки. Практичні заняття
  (ЦНТУ, 2023) Орлова, А. А.
  Протягом століть людство накопичувало знання та досвід управлінської практики, але лише у XX столітті вчені почали систематично вивчати історію управлінської думки та менеджменту. Предмет їх розгляду включає широкий спектр питань: причини та витоки ідей, ключові концепції, теорії та практики розвитку в менеджменті. Необхідність дослідження історичних аспектів управлінської практики значно актуалізувалася в останні десятиліття на фоні зростання проблеми підготовки висококваліфікованих спеціалістів з навиками ефективного керівництва і самоуправління на основі знань про еволюційний розвиток наукової управлінської думки. Саме дисципліна «Історія менеджменту» забезпечує у визначальній мірі якісну підготовку таких спеціалістів.
 • Item
  Економіка праці та соціально-трудові відносини
  (ЦНТУ, 2023) Сочинська-Сибірцева, І. М.
  Знання основ теорії та володіння практичними навичками у сфері економіки праці та соціально-трудових відносин є особливо цінними для здобувачів, які навчаються за спеціальністю «Економіка», «Менеджмент», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», оскільки саме вони-це майбутні професіонали та управлінці. В умовах сучасного бізнес-середовища, де конкуренція постійно посилюється, а технологічні інновації надзвичайно швидко набувають обертів, важливим фактором успіху організації є її здатність побудувати ефективну систему соціально-трудових відносин. Доведеним фактом на сьогодні є унікальність людського ресурсу і сфері праці, збереження і збагачення якого визначає життєздатність не лише окремої організації, але й країни в цілому.
 • Item
  Переддипломна практика. Менеджмент. Магістр
  (ЦНТУ, 2023) Рябоволик, Т. Ф.; В'юник, О. В.; Сторожук, О. В.; Андрощук, І. О.; Немченко, Т. А.; Пітел, Н. С.
  Видання містить загальні положення щодо організації проходження переддипломної практики зі спеціальності 073 «Менеджмент», ОПП «Менеджмент бізнесорганізацій».
 • Item
  Менеджмент знань в організації
  (ЦНТУ, 2023) Бабець, І. Г.; Горпинченко, О. В.
  Методичні вказівки визначають мету, завдання, тематику, організаційні аспекти вивчення дисципліни «Менеджмент знань в організації» для здобувачів вищої освіти спеціальності 073 “Менеджмент” ОПП «Менеджмент бізнес-організацій».
 • Item
  Фінансовий менеджмент. Менеджмент
  (ЦНТУ, 2023) Заярнюк, О. В.
  Методичні рекомендації з вивчення дисципліни для здобувачів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» ОПП «Менеджмент бізнесорганізацій» створені для допомоги здобувачам оволодіти теоретичними знаннями та набути практичних навичок з механізмів реалізації фінансового менеджменту; знати склад та вимоги до фінансової звітності; володіти стратегією і тактикою ухвалення фінансових рішень; здійснювати прогнозування та планування грошових потоків підприємства; визначати вартість грошей у часі; здійснювати оптимізацію структури на підприємстві; залучати інвестиції та управляти фінансовими ризиками; вміти аналізувати фінансову звітність; знати нюанси процедури банкрутства та фінансової санації підприємства.
 • Item
  Корпоративне управління в контексті забезпечення сталого розвитку
  (ЦНТУ, 2023) Грінка, Т. І.
  Методичні вказівки до вивчення курсу "Корпоративне управління в контексті забезпечення сталого розвитку" розроблені для того, щоб надати студентам, менеджерам та фахівцям з управління інструменти, знання та навички, які допоможуть їм розуміти та впроваджувати сучасні підходи до корпоративного управління в контексті сталості.
 • Item
  Методичні рекомендації до виконання та захисту кваліфікаційних робіт. Менеджмент
  (ЦНТУ, 2023) Рябоволик, Т. Ф.; Сторожук, О. В.; В'юник, О. В.; Андрощук, І. О.; Пітел, Н. С.; Немченко, Т. А.
 • Item
  Новітні технології управління персоналом. Менеджмент
  (ЦНТУ, 2023) Сочинська-Сибірцева, І. М.
 • Item
  Командний менеджмент та лідерство
  (ЦНТУ, 2023) Левченко, А. О.
  Методичні вказівки визначають мету, завдання, тематику, організаційні аспекти вивчення дисципліни «Командний менеджмент та лідерство» для здобувачів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент», ОПП «Менеджмент-бізнес-організацій».
 • Item
  Новітні технології управління персоналом
  (ЦНТУ, 2023) Сочинська-Сибірцева, І. М.; Сторожук, О. В.; Доренська, А. О.
  У навчальному посібнику розкрито питання сучасних HR-технологій: архітектури побудови HR-технологій, побудови колективу та формування команд, навчальних персоналтехнологій, технологій талант-менеджменту, технологій найму та відбору, HR-метрик, аналітики та оцінки, персонал-технологій контролю праці та стимулювання, технологій підвищення ефективності праці, використання цифрових технологій в управлінні персоналом, використання HR-технологій в умовах форс-мажору, сучасних трансформацій технологій управління персоналом.
 • Item
  Корпоративне управління в контексті забезпечення сталого розвитку. Курсова робота
  (ЦНТУ, 2023) Грінка, Т. І.
  Методичні вказівки визначають загальні вимоги до тематики, структури, обсягу, оформлення й захисту курсових робіт з дисципліни "Корпоративне управління в контексті забезпечення сталого розвитку" спеціальності 073 "Менеджмент" очної та заочної форм навчання відповідно до стандартів вищої освіти України.
 • Item
  Логістика
  (ЦНТУ, 2023) Кіріченко, О. В.
 • Item
  Управління проєктами
  (ЦНТУ, 2023) В'юник, О. В.; Кіріченко, О. В.
  Містить програму курсу «Управління проєктами», плани на зміст практичних занять за темами дисципліни і теми рефератів, тестові завдання для перевірки знань, завдання для вирішення, перелік питань для підсумкового контролю знань, список рекомендованої літератури для вивчення дисципліни.
 • Item
  Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки
  (ЦНТУ, 2022) Левченко, О. М.; Андрощук, І. О.; Пітел, Н. С.
  Методичні вказівки до вивч. дисц. для здобувачів вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент ОПП «Управління фінансово-економічною безпекою». Метою викладання навчальної дисципліни «Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки» є: надання здобувачам вищої освіти фундаментальних знань і професійних навичок з управління фінансово-економічної безпеки підприємства в умовах невизначеності та кризових ситуації, сформувати вміння оперативно реагувати та протидіяти ризикам; адаптувати зарубіжний досвід забезпечення фінансово-економічної безпеки у вітчизняних реаліях.
 • Item
  Переддипломна практика. Управління фінансово-економічною безпекою. Магістри
  (ЦНТУ, 2022) Левченко, О. М.; В’юник, О. В.; Левченко, А. О.; Андрощук, І. О.; Немченко, Т. А.
  Видання містить загальні положення щодо організації проходження переддипломної практики зі спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійна програма «Управління фінансово-економічною безпекою», складання звіту, основні вимоги щодо складу, структури, змісту й оформлення звіту про переддипломну практику. У додатках наведені зразки оформлення та приклади виконання необхідних документів. Призначене для здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» (освітньо-професійна програма «Управління фінансово-економічною безпекою»).
 • Item
  Кваліфікаційна робота. Управління персоналом та економіка праці. Магістри
  (ЦНТУ, 2022) Левченко, О. М.; Левченко, А. О.; В'юник, О. В.; Сторожук, О. В.; Андрощук, І. О.; Немченко, Т. А.
  Методичні вказівки визначають мету, завдання, тематику, організаційні аспекти написання та захисту кваліфікаційних робіт для здобувачів вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Управління персоналом та економіка праці».
 • Item
  Кваліфікаційна робота. Управління фінансово-економічною безпекою. Магістри
  (ЦНТУ, 2022) Левченко, О. М.; Левченко, А. О.; Рябоволик, Т. Ф.; Андрощук, І. О.; Пітел, Н. С.; Немченко, Т. А.
  Методичні вказівки визначають мету, завдання, тематику, організаційні аспекти написання та захисту кваліфікаційних робіт для здобувачів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Управління фінансово-економічною безпекою».
 • Item
  Переддипломна практика. Управління персоналом та економіка праці. Магістри
  (ЦНТУ, 2022) Левченко, О. М.; Левченко, А. О.; В'юник, О. В.; Сторожук, О. В.; Андрощук, І. О.; Немченко, Т. А.
  Видання містить загальні положення щодо організації проходження переддипломної практики зі спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Управління персоналом та економіка праці».
 • Item
  Business Communications in Public and Private Activities
  (CUNTU, 2023) Androshchuk, I.; Андрощук, І. О.
  Methodological instruction to the discipline "Business communications in public and private activities" for students of higher education, specialty 073 "Management" OPP "Management of financial and economic security", OPP "Management of business organizations", 051 "Economy" OPP "Personnel management and economics" of labor", 076 "Entrepreneurship, trade and exchange activity" OPP "Organization of commercial activity in the sphere of trade and services", 281 "Public management and administration" OPP "Public management and administration".
 • Item
  Англійський словник основних термінів з фізичного виховання
  (ЦНТУ, 2022) Липчанська, Л. М.; Андрощук, І. О.
  Навчальний посібник «Англійський словник основних термінів з фізичного виховання», який містить найважливіші поняття теорії і методики фізичного виховання та спорту, розкриває зміст основних термінів і понять, якими викладачі оперують у галузі фізичної культури і спорту. Навчальний посібник адресований студентам і викладачам вищих навчальних закладів, які спілкуються англійською мовою під час занять і займаються фізичною культурою та спортом.