Енергоефективність будівель. Практичні роботи

Abstract

Методичні рекомендації розроблені у відповідності до освітньо-професійної програми підготовки магістрів з галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» та робочої програми курсу «Енергоефективність будівель» для спеціальності – 192 «Будівництво та цивільна інженерія» для усіх форм навчання. Студенти денної форми навчання (курс лекцій читається на першому курсі у І-му семестрі) у відповідності до даних методичних рекомендацій виконують ряд практичних робіт передбачених робочою програмою з даної дисципліни. Для студентів заочної форми навчання передбачено виконання деяких практичних робіт (за вказівкою викладача), що представляються у вигляді контрольних робіт. Зміст лекційного матеріалу, методичне забезпечення, засоби тестового контролю, у відповідності до структури викладання курсу «Енергоефективність будівель», наведено на сайті дистанційного навчання ЦНТУ moodle.kntu.kr.ua/.

Description

Keywords

енергоефективність будівель, теплова ізоляція, теплотехнічний розрахунок, теплові відмови, осушувальна вентиляція, опір повітропроникності, розділ енергоефективності, теплостійкість приміщень, теплоізоляційна оболонка, опір теплопередачі

Citation

Енергоефективність будівель : метод. рекомендації з вивчення дисципліни та виконання практ. роб. : для здобувач. спец. 192 - Будівництво та цивільна інженерія / [уклад. : М. В. Пашинський, В. А. Настоящий] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. будівельних, дорожніх машин і будівництва. - Кропивницький : ЦНТУ, 2023. - 40 с.