Стратегічне планування розвитку кадрового потенціалу підприємства

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Authors

Семенов, А. Г.
Шарко, А. І.
Semenov, A.
Sharko, A.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Розглянуто особливості сучасного процесу вдосконалення кадрового потенціалу підприємства, а саме: розширення повноважень виконавців на місцях і зміни форми контролю; спільне прийняття рішень, створення атмосфери довіри в колективі, розвиток механізмів планування кар’єри для ведучих працівників, комплексне бачення проблем і цілісний підхід до людських ресурсів у взаємозв’язку із стратегічними установами підприємства; створення корпоративної культури інноваційного типу. The features of modern process of improvement of skilled potential of enterprise are considered, namely: expansions of plenary powers of performers on places and change of control form; joint acceptance of decisions, creation of atmosphere of trust, is in a collective, development of mechanisms of planning of career for leading workers, complex vision of problem and integral going near still human resources in co-operation the strategic settings of enterprise; creation of corporate culture of innovative type.

Description

Keywords

кадровий потенціал, стратегічне планування, кадри, планування розвитку кадрів

Citation

Семенов, А. Г. Стратегічне планування розвитку кадрового потенціалу підприємства / А. Г. Семенов, А. І. Шарко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2010. - Вип. 18, ч. 1. - С. 358-365.