Інформаційне забезпечення управління інноваційною діяльністю

dc.contributor.authorСавченко, В. М.
dc.contributor.authorСмірнова, І. В.
dc.contributor.authorСмірнова, Н. В.
dc.contributor.authorSavchenko, V.
dc.contributor.authorSmirnova, I.
dc.contributor.authorSmirnova, N.
dc.date.accessioned2023-10-17T18:51:46Z
dc.date.available2023-10-17T18:51:46Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractЕфективність інноваційної діяльності обумовлена якістю інформаційного забезпечення управління. Тому адекватне облікове супроводження інноваційної діяльності та інформаційне забезпечення оцінювання її результатів є важливим фактором розвитку інноваційної діяльності. Мета написання статті полягає в дослідженні сутності термінів «інновації», «інноваційна діяльність», «інноваційні витрати» з метою інформаційного забезпечення управління інноваційною діяльністю та відображення їх в системів ражунків бухгалтерського обліку. Узагальнено підходи до розуміння терміну «інновація» як економічної категорії та як категорії бухгалтерського обліку. Доведено, що існує неоднозначність трактування інноваційної діяльності у законодавстві та фаховій літературі. Обґрунтовано, що саме нормативне визначення уможливлює виокремлення об’єктів облікового спостереження як в частині інноваційних процесів, так і їх результатів, та має бути покладено в основу побудови системи обліку інноваційної діяльності суб’єктів господарювання. Запропоновано уточнення терміну «інновація» шляхом заміни терміну «використання» на термін «капіталізація». Доведено, що з точки зору інформаційного забезпечення управління інноваційною діяльністю, необхідно виокремлювати об’єкти облікового спостереження як в частині інноваційного процесу, так і його результатів. Здійснено групування та аналіз підходів щодо відображення інноваційних витрат на рахунках бухгалтерського обліку. Доведено, що в обліку мають бути розмежовані витрати інноваційної діяльності відповідно до капітального або поточного характеру. Результати інноваційної діяльності, які комерціалізуються і відповідно по яких отримано інноваційний продукт, доцільно обліковувати у складі необоротниї матеріальних активів. Для підприємств, що спеціалізуються на впровадженні інновацій, придбані необоротні матеріальні активи, що утримуються для продажу та супроводження використання у замовників також доцільно обліковувати на спеціальних субрахунках другого порядку 12 «Необоротні матеріальні активи призначені для продажу». The effectiveness of innovation is due to the quality of information management. Therefore, adequate accounting support of innovation activities and information support for the evaluation of its results is an important factor in the development of innovation activities. The purpose of writing the article is to study the essence of the terms "innovation", "innovation activity", "innovation costs" for the purpose of information support of management of innovative activity and their reflection in the system of accounting. Approaches to understanding the term "innovation" as an economic category and as a category of accounting are generalized. It is determined that there is ambiguity in the interpretation of innovation activity in legislation and professional literature. It is substantiated that the normative definition allows the separation of accounting objects both in terms of innovation processes and their results, and should be the basis for building a system of accounting for innovation activities of economic entities. It is proposed to clarify the term "innovation" by replacing the term "using" with the term "capitalization". It is proved that from the point of view of information support of innovation activity management, it is necessary to single out the objects of accounting observation both in terms of the innovation process and its results. The grouping and analysis of approaches to the reflection of innovation costs in the accounts was carried out. It is substantiated that the costs of innovation activity should be differentiated in the accounting according to the capital or current nature. The results of innovation activities, which are commercialized and according to which the innovative product is obtained, it is advisable to take into account as part of non-current tangible assets. For enterprises specializing in the implementation of innovations, purchased non-current tangible assets held for sale and support of use from customers should also be recorded in special sub-accounts of the second order 12 "Non-current tangible assets are for sale".uk_UA
dc.identifier.citationСавченко, В. М. Інформаційне забезпечення управління інноваційною діяльністю / В. М. Савченко, І. В. Смірнова, Н. В. Смірнова // Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки : зб. наук. пр. – Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – Вип. 8(41). – С. 75-86.uk_UA
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.32515/2663-1636.2022.8(41).75-86
dc.identifier.urihttps://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/13399
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherЦНТУuk_UA
dc.subjectінноваціяuk_UA
dc.subjectінноваційна діяльністьuk_UA
dc.subjectінноваційні витратиuk_UA
dc.subjectуправлінняuk_UA
dc.subjectінформаційне забезпеченняuk_UA
dc.subjectоблікuk_UA
dc.subjectкапіталізаціяuk_UA
dc.subjectкомерціалізаціяuk_UA
dc.subjectнеоборотні матеріальтні активиuk_UA
dc.subjectinnovationuk_UA
dc.subjectinnovation activityuk_UA
dc.subjectinnovation costsuk_UA
dc.subjectmanagementuk_UA
dc.subjectinformation supportuk_UA
dc.subjectaccountinguk_UA
dc.subjectcapitalizationuk_UA
dc.subjectcommercializationuk_UA
dc.subjectnon-current tangible assetsuk_UA
dc.titleІнформаційне забезпечення управління інноваційною діяльністюuk_UA
dc.title.alternativeInformation Support of Innovation Activity Managementuk_UA
dc.typeArticleuk_UA

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
10.pdf
Size:
292.63 KB
Format:
Adobe Portable Document
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
7.42 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: