Енергетичні трансформації в контексті сучасних світоглядних парадигм

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ЦНТУ
Анотація
Стаття присвячена аналізу світоглядних теорій, які стали підґрунтям для формування концепцій енергетичних трансформацій в аспекті сталого розвитку суспільства. Розглянуто низку ідей щодо тісного зв’язку енергетичних і екологічних трансформацій, економічного і технологічного прогресу суспільства та стану довкілля. Енергетичні трансформації стали об’єктом дослідження на тлі таких процесів, як, з одного боку, розуміння майбутньої кризи енергоресурсів, а з іншого – усвідомлення екологічних проблем, що можуть призвести до реальних загроз існування людства. Метою статті є аналіз філософських концепцій, які стали своєрідною методологічною основою для нової парадигми забезпечення потреби людини, громади в енергії у контексті інтернаціональних і національних економічних стратегій. Цивілізаційна важливість означеної вище проблеми та необхідність її вирішення на глобальному та локальному рівнях стимулює цікавість учених і активність наукових та науково-практичних досліджень у різних сферах. Об’єктом розвідок науковців є економічний і природоохоронний ефекти впровадження відновлюваних джерел енергії, інвестиційна привабливість таких проектів; вивчено інноваційні процеси впровадження відновлюваної енергетики, розробки її джерел; оцінено вплив на довкілля, зокрема – в локальних системах, різноманітних елементів інфраструктури; проаналізовано можливості ефективної побудови енергетичної та екологічної складової урбаністичного середовища, територіальних громад тощо. Концепції екологічної філософії щодо необхідності відносно гармонійного поєднання потреб людини і довкілля, останнім часом все частіше враховуються в розробці державних економічних стратегій і програм. У статті констатується, що важливим для досягнення цілей сталого розвитку, зокрема, сталих моделей споживання енергії, буде залишатися аспект зміни екологічної свідомості, побудови нового, суспільно-відповідального образу мислення економічно й соціально-активної частини суспільства, та, в ідеалі, більшості людства. The article aims to analyse the worldview theories, which have become the basis for the concept of sustainable energy transformations. A number of ideas explaining the close connection between energy and environmental transformations, economic and technological progress of society and the state of the environment are considered. Energy transformations have become the research object due to the processes such as, on the one hand, the understanding of the future energy resources crisis, and on the other, the awareness of environmental problems that can lead to the real threat to humanity. The purpose of the article is to investigate philosophical concepts that lead to a new paradigm of satisfying human, and community needs in energy in the context of international and national economic strategies. The civilizational importance of the problem mentioned above and the urge to solve it at the global and local levels stimulates the curiosity of scientists and the activity of scientific and practical research in various fields. The object of scientific exploration is the economic and environmental effects of implementing renewable energy sources, the investment attractiveness of such projects; the innovative processes of renewable energy implementation and development are studied; environmental impact of various infrastructure elements is evaluated, in particular - in local systems; possibilities of the efficient architecture of the energy and ecological components of the urban environment, territorial communities, etc. are analysed. The concepts of environmental philosophy regarding the need for a harmonious combination of human and environmental needs are increasingly being taken into account in the development of state economic strategies and programs. The article states that an aspect of environmental consciousness change, building a new, socially responsible thinking of an economically and socially active part of society, and, ideally, most of humanity will remain of high importance for achieving sustainable development goals, in particular, sustainable modes of energy consumption.
Опис
Ключові слова
енергетичні трансформації, сталий розвиток, економічна доцільність, екофілософія, екологія, energy transformations, sustainable development, economic expediency, eco-philosophy, ecology
Бібліографічний опис
Семенюк, Л. Л. Енергетичні трансформації в контексті сучасних світоглядних парадигм / Л. Л. Семенюк, А. О. Семенюк // Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки : зб. наук. пр. – Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – Вип. 8(41). – С. 68-74.