Кваліфікаційна робота. Управління персоналом та економіка праці. Магістри

Abstract

Методичні вказівки визначають мету, завдання, тематику, організаційні аспекти написання та захисту кваліфікаційних робіт для здобувачів вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Управління персоналом та економіка праці».

Description

Keywords

кваліфікаційна робота, захист, академічна доброчесність, теоретико-методологічний розділ, дослідницько-аналітичний розділ, проектно-рекомендаційний розділ

Citation

Кваліфікаційна робота за другим (магістерським) рівнем вищої освіти : метод. вказ. : галузь знань: 05 – Соціальні та поведінкові науки, спец. 051 «Економіка», ОПП «Управління персоналом та економіка праці» : другий курс навч. / [уклад.: О. М. Левченко, А. О. Левченко, О. В. В’юник та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – 54 с.