Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Authors

Миценко, І. М.
Романюк, Л. М.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Дисципліна «Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства» є складовою частиною підготовки і однією з нормативних у підготовці економістів - міжнародників. Навчальна дисципліна є системою знань про принципи, методи та технологію формування конкурентних переваг і забезпечення на їх основі життєдіяльності підприємств як суб’єкта міжнародної економічної діяльності. Метою навчальної дисципліни «Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства» є формування в майбутніх фахівців системи теоретичних знань і практичних навичок з міжнародної конкурентоспроможності підприємств, умінь оцінювати їх позицію на світовому ринку і розвивати конкурентні переваги, а також володіти методами конкурентної боротьби українських підприємств на міжнародних ринках.

Description

Keywords

міжнародна конкурентоспроможність, управління міжнародною конкурентоспроможністю, конкуренція, конкурентні переваги

Citation

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства : метод. вказ. до вивч. дисц. для студ. ОС «Магістр» спец. 292 «Міжнародні економічні відносини» / [уклад.: І. М. Миценко, Л. М. Романюк] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. міжнар. екон. відносин. — Кропивницький : ЦНТУ, 2017. — 57 с.