Механізація вирощування ячменю з модернізацією зерноочисного відділення

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-06-20

Authors

Гордієнко, Сергій Анатолійович
Hordiienko, Serhii

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Ячмінь зернова культура, яку вирощують майже в усіх країнах світу, і за посівними площами та валовим збором зерна він поступається тільки перед пшеницею, рисом і кукурудзою. Тема кваліфікаційної роботи є актуальною і впровадження її результатів у виробництво дозволить отримати позитивний економічний ефект. В роботі проведений аналіз ячменю, на основі чого проведені розрахунки щодо організації експлуатації машинно-тракторного парку при його вирощуванні та очищенні. Використання сучасних технологій вирощування ячменю дало можливість зменшити енергетичні витрати і покращити коефіцієнт машиновикористання. В інженерній частині роботи виконана модернізація зерноочисного відділення, в результаті якої покращується ефективність очищення ячменю. В кваліфікаційній роботі розглянуті також питання охорони праці. Barley is a cereal crop that is grown in almost all countries of the world, and in terms of cultivated area and gross grain yield, it is second only to wheat, rice and corn. The topic of the qualification work is relevant and the implementation of its results in production will allow to obtain a positive economic effect. In the work, an analysis of barley was carried out, on the basis of which calculations were made regarding the organization of the operation of the machine-tractor park during its cultivation and cleaning. The use of modern barley cultivation technologies made it possible to reduce energy costs and improve the machine utilization ratio. In the engineering part of the work, the modernization of the grain cleaning department was carried out, as a result of which the efficiency of barley cleaning is improved. In the qualification work, issues of labor protection are also considered.

Description

Keywords

ячмінь, зерноочисна машина, очищення зерна, barley, grain cleaning machine, grain cleaning

Citation

Гордієнко, С. А. Механізація вирощування ячменю з модернізацією зерноочисного відділення : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 208 «Агроінженерія» / наук. кер. П. Г. Лузан ; Центральноукрїн. нац. техн. ун-т.- Кропивницький : ЦНТУ, 2023. - 67 с.