Українська мова для іноземних студентів першого року навчання. Ч. 2

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Друга частина навчального посібника Українська мова для іноземних студентів першого року навчання містить мовний, мовленнєвий і комунікативний матеріал, необхідний для ефективного засвоєння та практичного використання української мови іноземцями в усіх видах мовленнєвої діяльності. Широкий спектр лексико-граматичних завдань різного рівня складності сприяє активізації пізнавальної діяльності, до завдань для самостійної роботи додано ключі. Посібник може бути використаний як під час авдиторних занять, так і в процесі дистанційного навчання. Вторая часть учебного пособия Украинский язык для иностранных студентов первого года обучения содержит языковой и коммуникативный материал, необходимый для эффективного усвоения и практического использования украинского языка иностранцами во всех видах речевой деятельности. Широкий спектр лексико-грамматических заданий разного уровня сложности содействует активизации познавательной деятельности, задания для самостоятельной работы снабжены ключами. Пособие может быть использовано как во время аудиторных занятий, так и в процессе дистанционного обучения.

Description

Keywords

українська мова, завдання, тексти, таблиці

Citation

Українська мова для іноземних студентів першого року навчання : [навч. посіб.] / [ уклад.: А. П. Царук, М. В. Ліпатова, Л. В. Попова] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – 2-ге вид., зі змін. і доп. – Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – Ч. 2. – 252 с.