Основи енергоменеджменту в АПК

Abstract

Наведені методичні рекомендації до виконання практичних робіт є складовою частиною дисципліні «Основи енергоменеджменту в АПК» для студентів, які навчаються за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Метою практикуму є практичне вивчення, закріплення та поглиблення базових знань, отриманих під час лекційних занять. Студент повинен ознайомитись з проблемами вибору та обґрунтування більш раціонального типу енергоносіїв, інвестування та фінансування в енергозбереженні, енергетичного навантаження підприємства, питаннями інформаційного забезпечення енергоменеджменту. В даних методичних вказівках для виконання практичних робіт наведено задачі, які необхідно розв’язати студентам, згідно індивідуального завдання.

Description

Keywords

енергозбереження, енергоменеджмент, енергетичний баланс, сертифікація, вторинні енергетичні ресурси, електрична енергія, енергетичний менеджмент, енергопостачання

Citation

Основи енергоменеджменту в АПК : метод. вказ. до викон. практичних робіт : для студ. денної та заочної форми навчання за спец. 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / [уклад. : О. П. Голик, М. С. Мірошніченко, Р. В. Жесан] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. автоматизації вироб. процесів. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 80 с.