Навчально-методичні матеріали кафедри АВП

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 78
 • Item
  Приводи в системах автоматики. Тестові завдання для контролю підсумкової успішності
  (ЦНТУ, 2024) Березюк, І. А.; Дідик, О. К.; Сербул, О. М.
  Викладений матеріал містить тестові завдання для оцінки теоретичної підготовки здобувачів освіти з дисципліни ; виявлення рівня і глибини практичних умінь і навичок; визначення здатності застосування набутих знань, умінь і навичок під час розв’язання практичних задач.
 • Item
  Приводи в системах автоматики. Самостійні роботи
  (ЦНТУ, 2024) Березюк, І. А.; Дідик, О. К.; Сербул, О. М.
  Викладений матеріал спрямований на формування у майбутніх фахівців умінь та компетенцій з основ електроприводу при вирішенні завдань з проектування і експлуатації електроприводів виробничих машин і механізмів, а також проводити дослідження, випробування та оцінку електроприводів в умовах експлуатації.
 • Item
  Енергозбереження та використання поновлюваних джерел енергії. Лабораторні роботи
  (ЦНТУ, 2023) Голик, О. П.; Жесан, Р. В.; Зубенко, В. О.
  Для того, щоб підтримувати сучасний рівень добробуту, людству доведеться перейти на нові системи енергопостачання. А фахівцю у галузі енергетики необхідно володіти сучасними знаннями щодо вирішення комплексних спеціалізованих задач і практичних проблеми, пов’язаних із виробництвом, передачею та розподіленням електричної енергії, використанням поновлюваних (відновлюваних) джерел та енергозбереженням. Мета навчальної дисципліни «Енергозбереження та використання поновлюваних джерел енергії» полягає у забезпеченні здобувачів вищої освіти комплексом знань, умінь та навичок, необхідних для застосування в професійній діяльності в сфері використанням різних видів енергії та різноманітних енергетичних пристроїв і обладнання; ознайомленні з існуючими та перспективними методами енергозбереження; принципами, способами та особливостями використання поновлюваних (відновлюваних) джерел енергії, що застосовуються для задоволення потреб сучасного виробництва; формуванні навичок системного підходу до створення й використання сучасних енергетичних засобів, наукових досліджень, адміністративно-організаційного управління.
 • Item
  Технології конструювання сучасних конкурентоспроможних комплексів керування стохастичним рухом об’єктів
  (Лисенко В. Ф., 2023) Блохін Л. М.; Осадчий С. І.; Дідик О. К.; Віхрова Л. Г.; Каліч В. М.; Blokhin L.; Osadchii S.; Didyk O.; Vikhrova L.; Kalich V.
  Монографія присвячена систематизованому викладенню математичних засад нових технологій конструювання систем керування рухом складних багатовимірних об'єктів у частотній області при стохастичних впливах. У ній розглянуті технології застосування положень сучасної теорії керування для синтезу оптимальних структур регуляторів у комплексах керування стохастични рухом об'єктів. Математичну основу технологій складають нові методи та алгоритми оптимального спостереження, ідентифікації, фільтрації, комплексування, синтезу регуляторів та аналізу якостій багатовимірних, багатозв'язаних динамічних систем у частотній області при регулярних та випадкових впливах. Зазначені методи відрізняються можливістю використання результатів динамічної атестації сенсорів при проектуванні контролерів. Монографія призначена для спеціалістів у галузі застосування інформаційних технологій для конструювання косплексів керування, конструкторів, наукових співробітників, а також для викладачів, аспірантів та студентів старших курсів вищих навчальних закладів, які спеціалізуються у сферах автоматизації та приладобудування. The monograph is devoted to the systematic exposition of the mathematical foundations of new technologies for the construction of control systems for the movement of complex multidimensional objects in the frequency domain under stochastic influences. It examines the technologies of applying the provisions of modern control theory for the synthesis of optimal structures of regulators in the control complexes of stochastic movement of objects. The mathematical basis of the technologies consists of new methods and algorithms for optimal observation, identification, filtering, integration, synthesis of regulators and quality analysis of multidimensional, multi-connected dynamic systems in the frequency domain under regular and random influences. These methods are distinguished by the possibility of using the results of dynamic certification of sensors when designing controllers. The monograph is intended for specialists in the field of application of information technologies for the construction of control cosplexes, designers, researchers, as well as for teachers, graduate students and senior students of higher educational institutions who specialize in the fields of automation and instrumentation.
 • Item
  Телекомунікаційні та інформаційні мережі
  (ЦНТУ, 2023) Дідик, О. К.; Сербул, О. М.; Березюк, І. А.; Didyk, О.; Serbul, О.; Berezyuk, І.
  Вивчення теоретичного матеріалу охоплює огляд топологій комп’ютерних мереж, аналіз способів адресації мереж TCP/IP, аналіз способів маршрутизації, огляд протоколів DNS та DHCP, огляд технологій Ethernet та Wi-Fi. Опрацювання практичних завдань дозволить здобувачам здійснювати вибір топології мережі та додаткових мережних пристроїв, розподіляти адресний простір та налаштовувати вузли мережі, організувати маршрутизацію, налаштовувати мережі Internet, описувати функціонування мережних пристроїв під час відображення Webсторінки, розробляти структурні електричні схеми обчислювальної мережі та налаштовувати всі її елементи, оформляти графічні матеріали та технічну документацію за результатами проектування.The study of theoretical material includes an overview of computer topologies networks, analysis of addressing methods of TCP/IP networks, analysis of routing methods, an overview of DNS and DHCP protocols, an overview of Ethernet and Wi-Fi technologies. Processing practical tasks will allow applicants to choose a network topology and additional network devices, allocate address space and configure network nodes, organize routing, configure Internet networks, describe the operation of network devices during the display of a Web page, develop structural electrical diagrams of a computer network and configure all its elements, design graphic materials and technical documentation based on design results.
 • Item
  Вимірювання неелектричних величин електричними методами. Вимірювання переміщення та температури
  (ЦНТУ, 2022) Каліч, В. М.; Жесан, Р. В.; Мірошніченко, М. С.
  Навчальний посібник розроблено відповідно до програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». У навчальному посібнику розглянуто основні відомості про вимірювання неелектричних величин електричними методами, наведено конструкції основних перетворювачів неелектричних величин в електричний сигнал, описано принцип їх дії та особливості застосування. Подана будова лабораторних стендів, що використовуються для вимірювання переміщення та температури, наведені основні технічні характеристики використовуваних приладів, описана методика проведення лабораторних досліджень та обробки їх результатів. Видання забезпечує засвоєння здобувачами вищої освіти теоретичного матеріалу, підготовку і виконання лабораторних робіт, може бути використане для самостійної роботи.
 • Item
  Мікропроцесорні засоби та їх програмне забезпечення
  (ЦНТУ, 2023) Трушаков, Д. В.; Федотова, М. О.
  У методичних рекомендаціях надано вказівки з організації проведення практичних робіт з курсу Мікропроцесорні засоби та їх програмне забезпечення. У них подано зміст практичних робіт, кожна з яких містить теоретичні відомості, завдання і вказівки до їх виконання.
 • Item
  Енергозбереження та використання поновлюваних джерел енергії. Частина 1. Конспект лекцій
  (ЦНТУ, 2023) Жесан, Р. В.; Голик, О. П.
  Забезпечення здобувачів вищої освіти комплексом знань, умінь та навичок, необхідних для застосування в професійній діяльності у сфері використанням різних видів енергії та різноманітних енергетичних пристроїв і обладнання; ознайомлення із існуючими та перспективними методами енергозбереження; принципами, способами та особливостями використання поновлюваних (відновлюваних) джерел енергії, що застосовуються для задоволення потреб сучасного виробництва; формування навичок системного підходу до створення та використання сучасних енергетичних засобів, наукових досліджень, адміністративно-організаційного управління.
 • Item
  Метрологія та вимірювання. Частина ІІІ. Вимірювання неелектричних величин
  (ЦНТУ, 2023) Каліч, В. М.; Жесан, Р. В.; Мірошніченко, М. С.
  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з контрольно-вимірювальних приладів та електричних вимірювань. Метрологія та вимірювання. Частина ІІІ. Вимірювання неелектричних величин. Для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології » денної та заочної форм навчання.
 • Item
  Охорона праці при проектуванні систем автоматизації виробництва
  (ЦНТУ, 2022) Босов, Євген Павлович; Жесан, Роман Володимирович; Каліч, Віктор Михайлович; Голик, Олена Петрівна; Зубенко, Валентина Олександрівна
  В навчальному посібнику розглянуто основні положення та порядок вивчення курсу «Основи охорони праці», надано теоретичне обґрунтування розрахунку технічних засобів охорони праці при проектуванні систем автоматизації виробництва, наведено рекомендації щодо виконання контрольних робіт і висвітлення питань охорони праці у магістерській кваліфікаційній роботі при розробці засобів автоматизації виробництва.
 • Item
  Метрологія та вимірювання. Частина ІІ. Вимірювання параметрів електричних кіл
  (ЦНТУ, 2022) Каліч, В. М.; Жесан, Р. В.; Мірошніченко, М. С.
  МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з контрольно-вимірювальних приладів та електричних вимірювань Частина ІІ. Вимірювання параметрів електричних кіл Для студентів спеціальностей: 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»; 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання.
 • Item
  Метрологія та вимірювання. Частина І. Контрольно-вимірювальні прилади
  (ЦНТУ, 2022) Каліч, В. М.; Жесан, Р. В.; Мірошніченко, М. С.
 • Item
  Розробка комп’ютерної моделі процесу на підставі фізичних законів
  (ЦНТУ, 2021) Зозуля, В. А.
  Курсова робота з дисципліни «Ідентифікація та моделювання об'єктів автоматизації» це використання інформаційних технологій, знань і навичок для рішення ряду дослідницьких задач, що виникають при проектуванні і вивченні моделі об'єкта технологічного процесу. Значна частина курсової роботи містить у собі використання різних методів і їхньої реалізації в MATLAB та Simulink. Курсова робота на відміну від лабораторної роботи передбачає комплексний характер роботи і велику самостійність студента у виборі параметрів об'єкта вивчення, виду математичних функцій, використовуваних для апроксимації одержуваної табличної даних, структури тексту, звіту й ін. Мета роботи - закріплення і поглиблення теоретичного матеріалу курсу, а також підготовка студентів до самостійного і творчого рішення інженерних завдань, як в період дипломного проектування, виконання магістерської роботи так і в подальшій практичній діяльності. Призначення роботи - практичне освоєння методів моделювання процесів та систем.
 • Item
  Ідентифікація та моделювання об'єктів автоматизації
  (ЦНТУ, 2021) Зозуля, В. А.
  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».
 • Item
  Мехатронні системи
  (ЦНТУ, 2021) Зозуля, В. А.; Березюк, І. А.; Мацуй, А. М.
  Мета і призначення курсового проектування Курсова робота з дисципліни "Мехатронні системи" завершує теоретичне навчання студентів бакалаврів в області розробки та впровадження мехатронних систем. Мета роботи - закріплення і поглиблення теоретичного матеріалу курсу, а також підготовка студентів до самостійного і творчого рішення інженерних завдань, як в період дипломного проектування, так і в подальшій практичній діяльності. Призначення роботи - практичне освоєння методів розрахунку та моделювання мехатронних систем.
 • Item
  Електронні компоненти. Частина ІІ
  (ЦНТУ, 2021) Жесан, Р. В.; Голик, О. П.
  Для виконання лабораторних робіт використовується комп’ютерна програма Electronics Workbench (електронний конструктор), яка дозволяє реалізувати технологію інтерактивної (тобто модельованої безпосередньо на екрані) побудови електричних схем. Лабораторні установки з фіксованим набором схемних елементів і певним набором вимірювальних приладів суттєво обмежують можливості навчального процесу. При використанні комп’ютерної програми конструювання електронних схем реалізується принципово новий підхід в розв’язанні навчальних задач. На екрані монітора може бути побудована електрична принципова схема пристрою будь-якої складності, параметри елементів якої можуть задаватися і змінюватися в широкому діапазоні значень. При цьому вимірювання основних електричних параметрів можливе одночасно в необмеженій кількості точок.