Оцінювання паливно-енергетичного потенціалу рослинницької галузі сільського господарства

Abstract

Розроблено методику визначення енергоресурсного потенціалу рослинництва для сировинного забезпечення переходу котелень на альтернативні види палива. Побудовано карти розподілу енергетичного потенціалу по районах області та визначено пріоритетні біоенергетичні культури. Разработана методика определения энергоресурсного потенциала растениеводства для сырьевого обеспечения перехода котельных на альтернативные виды топлива. Построены карты распределения энергетического потенциала по районам области и определены приоритетные биоэнергетические культуры. Researched the method of determining the crop energy resources raw potential for conversion of boiler systems to alternative fuels. Constructed maps of the the energy potential distribution in districts and by priority of organical fuel power supply productive crops.

Description

Попереднє розміщення журнал "Відновлювана енергетика" ІВЕ НАН України №2 за 2014 рік

Keywords

альтернативні джерела енергії, біопаливо, паливно-енергетичний потенціал, вторинна продукція рослинництва, біоенергопродуктивність., альтернативные источники энергии, биотопливо, топливно-энергетический потенциал, вторичная продукция растениеводства, биоэнергопродуктивность, alternative energy sources, biofuel, fuel and energy potential, secondary crop production, organical fuel power supply productivity

Citation

Плєшков, П. Г. Оцінювання паливно-енергетичного потенціалу рослинницької галузі сільського господарства / П. Г. Плєшков, С. В. Серебренніков, П. Г. Стець // Відновлювана енергетика. – К.: ІВЕ НАНУ, 2014. – Вип. 2. – С. 40 – 46.