Наукові публікації кафедри ЕТС та ЕМ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 57
 • Item
  Науково-технічні основи газогідратної технології (термодинаміка та кінетика процесів, схемні рішення)
  (ЦНТУ, 2012) Клименко, В. В.; Klymenko, V.
  Дисертацію присвячено розробці науково-технічних основ газогідратної технології, яка дозволяє на якісно новому рівні вирішувати проблеми енергоресурсозбереження та екології. Основними процесами цієї технології є утворення і плавлення газогідратів та льодогазгідратних капсул (ЛГК). У роботі наведено результати комплексних експериментальних і теоретичних досліджень термодинаміки та кінетики цих процесів. Запропоновано на основі теорії розчинів удосконалену методику розрахунків термодинамічних характеристик процесу гідратоутворення за даними фазової рівноваги, доцільність застосування якої перевірено експериментально. Розроблено модель молекулярно-коагуляційного механізму, яка дозволяє визначити основні фізичні закономірності процесу гідратоутворення та прогнозувати напрямки його інтенсифікації в умовах масової кристалізації, характерної для газогідратних технологічних установок. Установлено, що швидкість процесу масового плавлення газогідратів з безконтактним теплообміном визначається умовами теплообміну, практично не залежить від кінетики розкладення газогідратів і може розраховуватися з рівняння теплопередачі. На основі гіпотези ізотропної турбулентності та комплексних досліджень запропоновано і апробовано методику розрахунку конвективного теплообміну з трифазними системами як при утворенні газогідратів в умовах масової кристалізації, так і при масовому плавленні газогідратів при механічному перемішуванні. Показано доцільність використання газогідратної суспензії як холодоносія у техніці «помірного» холоду. Розроблено фізичні моделі утворення та плавлення ЛГК, поставлено та розв’язано крайові задачі нестаціонарної теплопровідності для цих процесів. На підставі отриманих рішень та результатів експериментальних досліджень запропоновано методики визначення часу утворення та плавлення ЛГК .Обгрунтовано та захищено авторськими свідоцтвами і патентами нові схемні рішення енергоресурсозберігаючих технологій застосування газогідратів та льодогазгідратних капсул для виробництва та акумулювання холоду, видобування і підготовки природного газу, запобігання викидам в атмосферу екологічно небезпечних газів, зберігання рослинної продукції, виробництва безалкогольних напоїв, утилізації СО2, при заморожуванні продукції перед сублімаційною сушкою, кутеруванні м’яса і м’ясопродуктів. Енерговитрати в реальних термодинамічних холодильних циклах, які включають процеси утворення та плавлення газогідратів, менше на 20-30 %, ніж у звичайному термодинамічному циклі парокомпресійної холодильної машини, а ексергетичний к.к.д.ex систем охолодження з холодильними машинами і газогідратними холодоакумуляторами в 1,2÷1,5 раза вище, ніж з традиційними холодоакумуляторами. Розроблено макетний зразок газогідратного акумулятора природного холоду та проведено його промислові випробовування в складі системи охолодження кагата цукрового буряка. Підтверджено працездатність холодоакумулятора та ефективність його застосування в запропонованій системі охолодження: внаслідок зменшення втрати маси та цукристості буряка при його збереженні вихід цукру збільшився на 0,5% . Кінцеві результати досліджень надано у вигляді виразів, рекомендацій і методик, необхідних для проектування основних процесів та апаратів газогідратної технології з урахуванням задач енерго- та ресурсозбереження.
 • Item
  Environmental assessment of small scale solar thermal electricity generation
  (IOP Publishing, 2021) Koltun, P.; Klymenko, V.; Soldatenko, V.; Kononchuk, S.; Teliuta, R.; Колтун, П.; Клименко, В. В.; Солдатенко, В. П.; Конончук, С. В.; Телюта, Р. В.
  Solar thermal electricity probably has the greatest potential of any single renewable energy process and it can be economically competitive with other technologies, if environmental costs are accounted for. In spite of the many investigations conducted so far there is no one dominant technology and no single life cycle assessment study conducted to compare different STE technologies. This life cycle study has been undertaken to identify potential materials flow, energy consumption and emissions for small scale STE options. The processes are described by the typical process inputs and outputs including energy, materials, solid wastes and other emissions. The results show sufficient efficiency for Australian conditions of small scale.
 • Item
  Temperature influence of load current of overhead electrical distribution networks in difficult weather conditions
  (Institute of Thermomechanics CAS, 2018) Kozlovskyi, O.; Trushakov, D.; Rendzinyak, S.; Козловський, О. А.; Трушаков, Д. В.; Рендзіняк, С. Й.
  In order to increase the efficiency of overhead power lines operation in distribution electrical networks under conditions of ice formation, the effect of load currents on the wires temperature of overhead lines is estimated. As a result of the analysis of daily electric loads schedule for typical agricultural consumers, it was established that during the period of the most probable formation of glaze and rime deposits their load is in the range from 11 % to 35 % relative to the daily maximum. Theoretical study of the temperature change law for the wire showed that the load currents of overhead power lines up to 25 % of the nominal value increase the wire temperature to from 0.3 ◦C to 2.2 ◦C, depending on the wind speed. When creating technical devices for implementing information systems for monitoring overhead lines in icing conditions, it is advisable to use indirect approach to control, since the wire branching to 10/0.4 kV substations of the distribution net-work temperature is similar with the ambient temperature, due to their low loading.З метою підвищення ефективності експлуатації повітряних ліній розподільних електричних мереж в умовах ожледоутворення оцінено вплив струмів навантаження на температуру проводу повітряних ліній. У результаті аналізу добових графіків електричних навантажень типових сільськогосподарських споживачів встановлено, що у період найбільш ймовірного утворення ожеледно-паморозевих відкладень їх навантаження знаходиться у межах від 11% до 35% відносно денного максимуму. Теоретичне дослідження закону зміни температури проводу показало, що струми навантажень ліній величиною до 25% від номінальної величини підвищують температуру проводу до від 0,3 до 2,2°С в залежності від швидкості вітру. При створенні технічних засобів реалізації інформаційних систем моніторингу повітряних ліній в умовах ожеледоутворення доцільно використовувати побічний підхід до контролю, оскільки температура проводу відгалужень до підстанцій 10/0,4 кВ розподільної мережі співпадає з температурою навколишнього середовища, внаслідок низького їх завантаження.
 • Item
  Удосконалення вихорострумового перетворювача з П-подібним магнітопроводом з метою компенсації завад
  (Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018) Трушаков, Д.; Рендзіняк, С.; Козловський, О.; Trushakov, D.; Rendzinyak, S.; Kozlovskyi, O.
  Розглянуто особливості взаємодії вихорострумового перетворювача (ВСП) з феромагнітним провідним середовищем при проведенні дефектоскопії феромагнітних деталей і вузлів. Запропоновано удосконалити конструкції вимірювальної системи резонансного вихорострумового дефектоскопа з трансформаторним зв’язком з двома зв’язаними вимірювальними коливальними контурами та диференціальним датчиком, який має дві вимірювальні обмотки, з метою компенсації зовнішніх завад. За результатами дослідження встановлено залежність потоку вихорових струмів від магнітного потоку первинної обмотки і властивостей контрольованого об’єкта. Показано, що трансформаторний перетворювач більш стійкий до зовнішніх факторів, оскільки вимірювальні обмотки вмикаються зустрічно і ЕРС, викликані зовнішніми факторами, взаємно компенсуються.The features of the interaction of the eddy-current transducer with the ferromagnetic conducting medium during the flaw detection of ferromagnetic components and pieces of equipment with the revealed influences of external factors such as temperature, electromagnetic interference, etc. are considered. Existing approaches do not provide a clear answer to the question of how to improve not only the accuracy of measurements, but also the ability to determine the nature of the defects of the controlled sample. The research goal is to increase the accuracy of the eddy-current control by compensating of external interferences. The improvement of the construction of the measuring system of the resonance eddy-current flaw detector with a transformer connection with two connected measuring oscillatory circuits and a differential sensor having two measuring coil blocks is proposed. These design changes practically do not affect the ability of the eddy-current flaw detector to detect defects of different types and do not reduce its sensitivity to the anisotropy of the properties of the controlled sample or the gap between the transducer sensor and the controlled product. This takes on special significance for the eddy-current flaw detectors, the basis of which is the resonance method of tracking from the effect of the gap, when the resonance frequency and the quality factor of the measuring oscillatory circuit are monitored. According to the results of the research, the dependence of the eddy-currents flux on the magnetic flux of the primary coil and the properties of the controlled sample was established. It is shown that the transformer transducer is more resistant to external factors, since the measuring coils are back-to-back connected and EMF, caused by external factors, are mutually compensating.
 • Item
  Радіофіксатор коротких замикань для повітряних електричних мереж напругою 110-150 кВ
  (НТУ «ХПІ», 2017) Плєшков, П. Г.; Plyeshkov, P.; Котиш, А. І.; Kotysh, A.; Сіріков, О. І.; Sirikov, A.
  Запропоновано на базі розробленого пристрою електромеханічного фіксатора короткого замикання для повітряних мереж напругою 110-150 кВ запровадження радіоканалу для передачі інформації про стан мережі до чергового персоналу
 • Item
  Оптимальне керування режимами реактивного навантаження за умов несиметрії напруг розподільчих електричних мереж
  (Вісник НТУ "ХПІ", 2015) Тарануха, М. С.; Телюта, Р. В.; Зінзура, В. В.; Зинзура, В. В.; Taranukha, M.; Teliuta, R.; Zinzura, V..
  Запропоновано підхід до керування режимами реактивних навантажень розподільчих електричних мереж номінальною напругою 6-10 кВ шляхом використання симетро-компенсувальних установок. Розроблено структурну схему системи автоматичного керування режимами реактивної потужності розподільчих електричних мереж, яка базується на розв’язку задачі багатокритеріальної оптимізації знайденому методом наближення до утопічної точки в просторі критеріїв. Проведене комп’ютерне моделювання показало перевагу запропонованої системи автоматичного керування над існуючими. Предложен подход к управлению режимами реактивных нагрузок распределительных электрических сетей на номинальное напряжение 6-10 кВ путем использования симметрий-компенсирующих установок. Разработана структурная схема системы автоматического управления режимами реактивной мощности распределительных электрических сетей, которая базируется на решении задачи многокритериальной оптимизации найденном методом приближения к утопической точки в пространстве критериев. Проведенное компьютерное моделирование показало преимущество предложенной системы автоматического управления над существующими. The approach to management regimes of reactive load in distribution grid of nominal voltage of 6-10 kV using symmetry-compensating systems. The block diagram of the automatic control mode for reactive power distribution grid, based on multi-objective optimization, the problem solution found by approaching of the utopian point in space criteria. Computer simulation showed the advantage of the proposed system of automated control over existing ones.
 • Item
  Заходи зниження надлишковихтехнічних втрат в електричних мережах різних класів напруг
  (ХНТУСГ, 2010) Орлович, А. Ю.; Котиш, А. І.; Співак, О. В.; Орлович, А. Е.; Котиш, А. И.; Спивак, О. В.; Orlovich, A.; Kotysh, A.; Spivak, O.
  Проведено аналіз заходів зниження складової понаднормативних технологічних втрат електроенергії. Визначення параметрів впливу на струм витоку опорних ізоляторів. Проведен анализ мероприятий снижения состав-ляющей сверхнормативных технологических потерь электроэнергии. Определёние параметров влияния на ток утечки опорных изоляторов.In the article the analysis of measures on the de-cline of losses of electric power in the electric networks of different classes of tensions is resulted. The special atten-tion is spared to the so-called surplus losses, which are not taken into account at planning and exploitation.
 • Item
  Малогабаритний пристрій для експресного визначення термодинамічних параметрів утворення газогідратів
  (Ексклюзив-Систем, 2017) Клименко, В. В.; Козловский, О. А.; Микитюк, А. О.; Поляков, А. О.; Klymenko, V. V.; Kozlovskyi, O. A.; Mykytiuk, A. O.; Poliakov, A. O.
  Описано принцип дії та основні характеристики макету пристрою для проведення експрес-аналізу близьких до рівноважних значень термодинамічних параметрів утворення газогідратів для різних за складом газових сумішей і рідинних середовищ у виробничих умовах. The authors describes the actions and the basic model characteristics of the device for performing express analysis of the thermodynamic parameters of gas hydrates formation for mixtures of different compositions and liquid media close to equilibrium values for production conditions
 • Item
  Діагностування ожеледно-паморозевих відкладень на повітряних лініях сучасними засобами
  (Ексклюзив-Систем, 2017) Козловський, О. А.; Орлович, А. Е.; Kozlovskyi, О. А.; Orlovich, A. Yu.
  Розглянуто друге покоління систем моніторингу стану повітряних ліній електропередавання в умовах ожеледоутворення. Режимні заходи щодо захисту повітряних ліній від ожеледно-паморозевих відкладень та зменшення втрат на корону доцільно проводити з урахуванням поточної інформації про стан повітряних ліній.The second generation of the information monitoring system of overhead powerlines in the conditions of ice formation is considered. Regular measures to protect air lines from ice-frost deposits and reduction of the coronar losses are advisable to take into account current information on the state of the air lines.
 • Item
  Грунтовий теплоакомулятор з покращеними теплотехнічними характеристиками
  (Энерготехнологии и ресурсосбережение, 2015) Клименко, В. В.; Кравченко, В. І.; Личук, М. В.; Солдатенко, В. П.; Klymenko, V.; Kravchenko, V.; Soldatenko, V.; Lichuk, M.; Кравченко, В. И.
  Результати досліджень щодо впливу на ефективність акумуляторів грунтового тепла аналізуються теплофізичні характеристики центру маси грунту. Визначено, що для різних типах грунтів існують максимальні значення вологості, при яких їх теплофізичні властивості є оптимальними. Будівництво грунтового акумулятора тепла,що забезпечує підтримку оптимальної вологості грунтових частин, відокремлених від натурального грунту масового центру з невеликим вмістом вологи водонепроникним екраном з грунтових цементних паль.Акумулятор збільшить використання теплової ефективності теплового щоденного атмосферного повітря порушення рівноваги в системах подачі тепла та холоду, одночасно поверхня теплообмінними елементами буде в 2,5 рази меншою у порівнянні з необхідною поверхнею, коли елементи поміщаються безпосередньо в "сухий" (малообводнений) грунт. Результаты исследований по влиянию на эффективность аккумуляторов почвенного тепла анализируются теплофизические характеристики центра массы грунта. Определено, что для различных типах почв существуют максимальные значения влажности, при которых их теплофизические свойства являются оптимальными. Строительство почвенного аккумулятора тепла, обеспечивает поддержание оптимальной влажности грунтовых частей, отделенных от натурального грунта массового центра с небольшим содержанием влаги водонепроницаемым экраном с грунтовых цементных паль.Акумулятор увеличит использование тепловой эффективности теплового ежедневного атмосферного воздуха нарушение равновесия в системах подачи тепла и холода, одновременно поверхность теплообменными элементами будет в 2,5 раза меньше по сравнению с необходимой поверхностью, когда элементы помещаются непосредственно в "сухой" (малоувлажненной) почве. The research results regarding to the influence on the efficiency of ground heat accumulators of thermophysical characteristics of the soil mass center are analyzed . It is determined that for the different types of soils there are existed maximum values of humidity at which their thermophysical properties are the optimal. The construction of ground heat accumulator, which provides support of optimal humidity of soil parts, separated from natural soil mass center with small moisture content by waterproof screen from ground-cement piles is proposed. The accumulator will increase the use of thermal efficiency of daily atmospheric air thermal disequilibrium in the systems of heat and cold supply, at the same time the surface of the heat exchange elements will be 2,5 times smaller in comparison with the required surface when the elements are placed directly in «dry» (low water content) soil.
 • Item
  Extraction of thermal energy from the ocean using gas hydrates
  (Environmentally Sustainable Design, 2017) Клименко, В. В.; Денісов, Ю. П.; Klymenko, V.; Denisov, Y.
  У статті розглянуто схему та цикл для газогідратного енерготехнологічного заводу (GHET) для виробництва електроенергії,отримання прісної води та холоду, використовуючи перетворення теплової енергії океану (OTEC). Показано, що в циклі заводу GHET може отримати приблизно в 3 рази більше роботи від 1 кг робочої рідини, ніж в циклі парогенератора Андерсона, що аналогічно циклу Ренкіна. На основі запропонованого методу проводиться порівняльний аналіз енергетичних показників цих рослин за допомогою циклу Андерсона та GHET в умовах Чорного моря. В статье рассматривается схема и цикл для газогидратного энерготехнологического завода (GHET) для производства электроэнергии, пресной воды и холода с использованием конверсии тепловой энергии океана (OTEC). Показано, что в цикле растения GHET может получить примерно в 3 раза больше работы с 1 кг рабочей жидкости, чем в паровом цикле Андерсона, что аналогично циклу Ренкина. На основе предложенного метода сравнительный анализ энергетических показателей этих растений производится с использованием цикла Андерсона и GHET в условиях Черного моря. The article considers a scheme and cycle for the gas-hydrate energo-technological (GHET) plant to produce electricity, fresh water and cold using ocean thermal energy conversion (OTEC). It is shown that in the cycle of the plant GHET can obtain approximately 3 times more work from 1 kg of working fluid than in the Anderson steam cycle, which is similar to the Rankine cycle. On the basis of the proposed method a comparative analysis of energy indices of these the plants is made using the Anderson cycle and GHET under conditions found in the Black Sea.
 • Item
  Methane hydrates –australian perspective
  (National Mining University Underground Mining Department, 2016) Клименко, В. В.; Колтун, П.; Klymenko, V.; Koltun, P.
  Мета. Аналіз австралійських ресурсів гідрату метану, поточного стану розвідки гідратних покладів і потенціальних перспектив їх розробки у майбутньому. Методика.Аналітичне вивчення даних, опублікованих у різних джерелах даних геологічних пошуків та урядових звітів, пов’язаних із австралійськими запасами природного газу, видобутком і споживанням газу в Австралії. Аналіз теоретичних та експериментальних досліджень властивостей гідратів метану, попередження відкладення газогідратів у трубах при видобуванні й транспортуванні природного газу. Результати. Аналіз валових показників сучасного стану видобутку природного газу показав, що його добувається достатньо для забезпечення поточних потреб споживання в Австралії. Зростання споживання природного газу в майбутньому визначає перспективу використання газу з нетрадиційних покладів, зокрема метану із покладів газових гідратів. При прогнозуванні основних напрямків ефективного дослідження й використання ресурсів гідратів метану необхідно враховувати їх можливий вплив на навколишнє середовище. Наукова новизна. На підставі проведеного аналізу описано поточний стан дослідження гідратів метану в Австралії, показана важливість для газової промисловості уточнення у найближчому майбутньому їх запасів та видобутку метану із газогідрат них покладів. Практична значимість. Представлені результати можуть бути використані для оцінки інвестиційної привабливості майбутньої розвідки ресурсів гідратів метану в Австралії. Цель. Анализ австралийских ресурсов гидрата метана, текущего состояния разведки гидратных залежей и потенциальных перспектив их разработки в будущем. Методика. Аналитическое изучение данных, опубликованных в различных источниках данных геологических изысканий и правительственных отчетов, связанных с австралийскими запасами природного газа, добычей и потреблением газа в Австралии. Анализ теоретических и экспериментальных исследований свойств гидратов метана, предупреждения отложений газогидратов в трубах при добыче и транспортировке природного газа. Результаты. Анализ валовых показателей современного состояния добычи природного газа показал, что его добывается достаточно для обеспечения текущих потребностей в Австралии. Рост потребления природного газа в будущем определяет перспективу использования газа из нетрадиционных залежей, в частности метана из залежей газовых гидратов. При прогнозировании основных направлений эффективного исследования и использования ресурсов гидратов метана необходимо учитывать их возможное влияние на окружающую среду. Научная новизна. На основании проведенного анализа описано текущее состояние исследования гидратов метана в Австралии, показана важность для газовой промышленности уточнения в ближайшем будущем их запасов и добычи метана из газогидратных залежей. Практическая значимость. Представленные результаты могут быть использованы для оценки инвестиционной привлекательности будущей разведки ресурсов гидратов метана в Австралии. Goal Analysis of Australian methane hydrate resources, current state of exploration of hydrated deposits and potential prospects for their development in the future. Method. An analytical study of data published in various sources of geological surveys and government reports related to Australian natural gas reserves, gas production and gas consumption in Australia. Analysis of theoretical and experimental studies of the properties of methane hydrates, prevention of deposits of gas hydrates in pipes during the extraction and transportation of natural gas. Results An analysis of the gross indicators of the current state of natural gas production has shown that it is being mined enough to meet current needs in Australia. The growth of consumption of natural gas in the future determines the prospect of using gas from non-conventional deposits, in particular methane from gas hydrate deposits. In forecasting the main directions of effective research and use of methane hydrate resources, it is necessary to consider their possible impact on the environment. Scientific novelty. Based on this analysis, the current status of the study of methane hydrate studies in Australia is described, and the importance for the gas industry of clarifying in the near future their reserves and the extraction of methane from gas hydrate deposits is shown. Practical significance. The presented results can be used to assess the investment attractiveness of future exploration of methane hydrate resources in Australia.
 • Item
  Технологічні основи виготовлення біопалива з рослинних відходів та їх композитів
  (Ексклюзив-Систем, 2017) Клименко, В. В.; Кравченко, В. І.; Гуцул, В. І.; Боков, В. М.; Klymenko, V.; Gutzul, V.; Bokov, V.; Kravchenko, V.
  У монографії узагальнені результати розробки та систематизації технологічних основ виготовлення твердого біопалива з рослинних відходів та композитів на їх основі. Наведено методику оцінки пружних коефіцієнтів двохкомпонентного композитного біопалива на основі рослинних відходів. Визначено вплив конструктивних параметрів фільєри матриці на якісні показники виготовленого біопалива та енергетичні характеристики пресового обладнання. Запропоновано та експериментально досліджено технологічні рішення виготовлення пелет поліпшеної якості з опалого листя, композитного палива на основі рослинних відходів і бурого вугілля, рослинних відходів і побутових відходів ПЕТФ.Для фахівців паливоенергетичного профілю: інженерно-технічних робітників, науковців, аспірантів та студентів. В монографии обобщены результаты разработки и систематизации технологических основ производства твердого биотоплива из растительных отходов и композитов на их основе. Приведена методика оценки упругих коэффициентов двухкомпонентного композитного биотоплива на основе растительных отходов. определено влияние конструктивных параметров фильеры матрицы на качественные показатели изготовленного биотоплива и энергетические характеристики прессового оборудования. Предложен и экспериментально исследованы технологические решения изготовления пеллет улучшенного качества из опавших листьев, композитного топлива на основе растительных отходов и бурого угля, растительных отходов и бытовых отходов ПЕТФ.Для специалистов паливоенергетичного профиля: инженерно-технических работников, научных работников, аспирантов и студентов. The monograph summarizes the results of the development and systematization of technological bases for the production of solid biofuels from plant wastes and composites on their basis. The method of evaluation of elastic coefficients of two-component composite biofuels on the basis of vegetable waste is given. Impact determined the design parameters of the matrix fillet on the quality of the produced biofuels and the energy characteristics of the press equipment. The technological solutions for the production of improved quality pellets from fallen leaves, composite fuel based on vegetable waste and brown coal, vegetable waste and household waste from PETF are proposed and experimentally investigated. For the specialists of the fuel and energy profile: engineering workers, scientists, postgraduates and students.
 • Item
  Експериментальне дослідження взаємодії гетерогенних систем, які містять газогідрати, з конструкційними та ущільнювальними матеріалами
  (Полтавський НТУ, 2011) Клименко, В. В.; Бандуріна, О. В.; Корнієнко, В. М.; Бандурина, О. В.; Корниенко, В. М.; Klymenko, V.; Bandurina, O.; Kornienko, V.
  Експериментально досліджено корозійну активність взаємодії сумішей із металами за величиною швидкості корозії, а хімічну активність стосовно ущільнювальних матеріалів – за величиною набрякання зразків та ступенем екстрагування. Підтверджено, що низькомолекулярні спирти пропанол та етиленгліколь діють у складі гетерогенних систем із гідратами як інгібітори корозії. Экспериментально исследована коррозионная активность взаимодействия смесей с металлами по величине скорости коррозии, а химическая активность относительно уплотнительных материалов – по величине набухания образцов и степени экстрагирования. Подтверждено, что низкомолекулярные спирты пропанол и этиленгликоль действуют в составе гетерогенных систем с газогидратами как ингибиторы коррозии. In the article the corrosive activity of interaction of mixtures is experimentally investigated in tems of the corrosion speed. Chemical activity was researched in relation to condensing materials according to samples’ swellings size and degree of extracting. Authors confirmed that low molecular weight alcohols, propanol and ethylene glycol, function when included in heterogeneous systems with gas hydrates as corrosion inhibitors.
 • Item
  Застосування газогідратних технологій в нафтовій галузі
  (Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2011) Клименко, В. В.; Онищенко, В. О.; Klymenko, V.; Onyschenko, V.
  Розглянуто застосування газогідратних технологій для стискування природного або іншого гідрато- утворювального газу, розділення газових сумішей. Описано пропозиції по транспорту газу в газогідратному стані, зокрема у вигляді льодогазгідратних капсул. Наведено схему установки, в якій застосовано принципи газогідратного і ежекторного компримування, що дає змогу експлуатувати газові і газоконденсатні родовища (свердловини) у період зниження пластового тиску, аж до повного їх виснаження. Проаналізовано технології видобування метану з газогідратних покладів в акваторії Чорного моря та розглянуто напрямки досліджень окремих складових газогідратних технологій в науково-дослідній лабораторії Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка. Рассмотрено применение газогидратных технологий для сжатия природного или другого гидратообразующего газа, разделения газовых смесей. Описаны предложения по транспорту газа в газогидратном состоянии, в частности в виде льдогазгидратных капсул. Приведена схема установки, использующей принципы газогидратного и эжекторного компримирования, что позволяет эксплуатировать газовые и газоконденсатные месторождения (скважины) в период снижения пластового давления, вплоть до полного их истощения. Проанализированы технологии добычи метана из газогидратных залежей в акватории Черного моря и рассмотрены направления исследований отдельных составляющих газогидратных технологий в научно- исследовательской лаборатории Полтавского национального технического университета им. Ю.Кондратюка. In this work was researched the application of gas hydrate technologies used for natural gas compression, was researched the process of gas mixtures splitting using gas hydrates. Was described the main idea of natural gas transport in hydrate state with the help of ice-hydrate capsules. The scheme of the plant was presented in which gas hydrate and ejector compression is used. This plant allows to recover gas and gas condensate reservoirs at the final stage. Was analyzed methane extraction technologies from gas hydrate fields of Black sea. In this work was discussed the ways of researches in different gas hydrate technologies in Poltava national technical university research laboratory.
 • Item
  Электроснабжение сельскохозяйственных потребителей на базе комплексной электроэнергетической системы с использованием возобновляемых источников энергии
  (Електротехніка і Електромеханіка, 2007) Плєшков, П. Г.; Плєшков, С. П.; Котиш, А. І.; Солдатенко, В. П.; Плешков, П. Г.; Плешков, С. П.; Котыш, А. И.; Солдатенко, В. П.; Plieshkov, P.; Plieshkov, S.; Kotysh, A.; Soldatenko, V.
  В статье рассмотрено и проанализировано эффективность применения наиболее перспективных источников возобновляемой энергии для сельскохозяйственных потребителей в контексте новой энергетической политики Украины. В статті розглянуто і проаналізовано ефективність застосування найбільш перспективних джерел відновлюваної енергії для сільськогосподарських споживачів в контексті нової енергетичної політики України. The article reviews and analyzes the effectiveness of applying the most promising sources of renewable energy to agricultural consumers in the context of the new energy policy of Ukraine.
 • Item
  Оцінювання паливно-енергетичного потенціалу рослинницької галузі сільського господарства
  (ІВЄ НАНУ, 2014) Серебренніков, С. В.; Плєшков, П. Г.; Стець, П. Г.; Серебренников, С. В.; Плешков, П. Г.; Стець, П. Г.; Serebrennikov, S.; Plieshkov, P.; Stets, P.
  Розроблено методику визначення енергоресурсного потенціалу рослинництва для сировинного забезпечення переходу котелень на альтернативні види палива. Побудовано карти розподілу енергетичного потенціалу по районах області та визначено пріоритетні біоенергетичні культури. Разработана методика определения энергоресурсного потенциала растениеводства для сырьевого обеспечения перехода котельных на альтернативные виды топлива. Построены карты распределения энергетического потенциала по районам области и определены приоритетные биоэнергетические культуры. Researched the method of determining the crop energy resources raw potential for conversion of boiler systems to alternative fuels. Constructed maps of the the energy potential distribution in districts and by priority of organical fuel power supply productive crops.
 • Item
  Визначення умов розвитку ферорезонансу в повітряних мережах з трансформаторами напруги типу НАМИ
  (Електротехніка і Електромеханіка, 2003) Котиш, А. І.; Плєшков, П. Г.; Котыш, А. И.; Плешков, П. Г.; Kotysh, A.; Plieshkov, P.
  Статтю присвячено питанню вирішення проблеми надійного функціонування антирезонансних трансформаторів напруги типу НАМИ в повітряних мережах з ізольованою нейтраллю. Визначені граничні умови розвитку феррорезонансу в мережах 10 кВ, контроль ізоляції в яких здійснюється зазначеними трансформаторами напруги. Статья посвящена вопросу решения проблемы надежного функционирования антирезонансных трансформаторов напряжения типа НАМИ в воздушных сетях с изолированным нейтраллю. Определены граничные условия развития феррорезонанса в сетях 10 кВ, контроль изоляции в которых осуществляется рассмотренными трансформаторами напряжения. The article is devoted to the issue of solving the problem of reliable functioning of NAMI antiresonance voltage transformers in air networks with isolated neutral. The boundary conditions for the development of ferro-resonance in 10 kV networks are determined, the insulation control in which is carried out by the voltage transformers considered.
 • Item
  Дослідження енергетичного потенціалу регіональних альтернативних джерел для оптимізації паливно-енергетичних балансів
  (ХНТУСГ, 2013) Плєшков, П. Г.; Кубкін, М. В.; Петрова, К. Г.; Серебренніков, С. В.; Солдатенко, В. П.; Стець, П. Г.; Pleshkov, P.; Kubkin, M.; Petrova, K.; Serebrennikov, S.; Soldatenko, V.; Stec, P.
  Проведено оцінку енергетичних ресурсів Кіровоградської області, визначено пріоритети використання альтернативних джерел енергії для окремих районів, намічено перспективи їх комплексного використання.Проведена оценка энергетических ресурсов Кировоградской области, определены приоритеты использования альтернативных источников энергии для отдельных районов, намечены перспективы их комплексного использования.The carried out estimation of energy resources of Ki-rovograd region, identified the priorities of alternative energy sources for specific areas slated, planned the prospects for their integrated use.
 • Item
  Ранжування методів управління режимами електроспоживання за експертною оцінкою
  (Енергетика і автоматика, 2013) Петрова, К. Г.; Серебренніков, С. В.; Петрова, Е. Г.; Серебренников, С. В.; Petrova, K.; Serebrennikov, S.
  Досліджено селективність методів регулювання режимів електроспоживання для виокремлених рівнів регіональної електроенергетичної системи. Статистично обґрунтовано пріоритет застосування певного методу на кожному з рівнів. Исследована селективность методов регулирования режимов электропотребления для выделенных уровней региональной электроэнергетической системы. Статистически обосновано приоритет использования определенного метода на каждом из уровней. Investigated the selectivity methods of control for electric power consumption modes for particular levels of regional power system. Priority use of a particular method on each of the levels substantiated by statistically.