Телекомунікаційні та інформаційні мережі

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Authors

Дідик, О. К.
Сербул, О. М.
Березюк, І. А.
Didyk, О.
Serbul, О.
Berezyuk, І.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Вивчення теоретичного матеріалу охоплює огляд топологій комп’ютерних мереж, аналіз способів адресації мереж TCP/IP, аналіз способів маршрутизації, огляд протоколів DNS та DHCP, огляд технологій Ethernet та Wi-Fi. Опрацювання практичних завдань дозволить здобувачам здійснювати вибір топології мережі та додаткових мережних пристроїв, розподіляти адресний простір та налаштовувати вузли мережі, організувати маршрутизацію, налаштовувати мережі Internet, описувати функціонування мережних пристроїв під час відображення Webсторінки, розробляти структурні електричні схеми обчислювальної мережі та налаштовувати всі її елементи, оформляти графічні матеріали та технічну документацію за результатами проектування.The study of theoretical material includes an overview of computer topologies networks, analysis of addressing methods of TCP/IP networks, analysis of routing methods, an overview of DNS and DHCP protocols, an overview of Ethernet and Wi-Fi technologies. Processing practical tasks will allow applicants to choose a network topology and additional network devices, allocate address space and configure network nodes, organize routing, configure Internet networks, describe the operation of network devices during the display of a Web page, develop structural electrical diagrams of a computer network and configure all its elements, design graphic materials and technical documentation based on design results.

Description

Keywords

телекомунікаційні мережі, інтерфейс, міжмережеві пристрої, протокол маршрутизатора, telecommunication networks, interface, network devices, router protocol

Citation

Телекомунікаційні та інформаційні мережі : навч. посіб. / уклад. : О. К. Дідик, О. М. Сербул, І. А. Березюк ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2023. - 124 с.