Техніко-економічна оцінка енергетичної ефективності використання тиристорних перетворювачів електроприводів для енергоємних процесів

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022-12-14

Authors

Бровченко, Андрій Андрійович
Brovchenko, Andrii

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Метою кваліфікаційної роботи є дослідження енергетичної ефективності використання тиристорних перетворювачів для приводів комунальної сфери з розробкою заходів по підвищенню енергоефективності електроприводі. При проектуванні системи електропостачання необхідно забезпечити раціональне використання електроенергії. Велика увага при розробці проекту приділяється питанням надійності та економічності системи електропостачання, безпеці та зручності експлуатації. Система електропостачання повинна забезпечити потрібну якість електроенергії на затискачах споживачів, можливість розширення при розвитку підприємства без значного ускладнення та подорожчання першопочаткового варіанта. Суттєвим фактором підвищення енергоефективності системи електропостачання є застосування енергозберігаючих заходів в асинхронному електроприводі. В роботі проведені загальні дослідження систем нерегульованого та регульованого електроприводів, приділена увага дослідженням режимів енергозбереження в електроприводах з тиристорними перетворювачами. Розглянуто впровадження заходів з електрозбереження в асинхронному електроприводі. Виконана оцінка економічного ефекту та розрахунок терміну окупності установки. The purpose of the qualification work is to study the energy efficiency of the use of thyristor converters for drives in the utility sector with the development of measures to increase the energy efficiency of the electric drive. When designing the power supply system, it is necessary to ensure the rational use of electricity. During the development of the project, great attention is paid to the issues of reliability and economy of the power supply system, safety and ease of operation. The power supply system must ensure the required quality of electricity at consumers' terminals, the possibility of expansion during the development of the enterprise without significant complication and increase in the price of the original version. A significant factor in increasing the energy efficiency of the power supply system is the use of energy-saving measures in the asynchronous electric drive. In the work, general studies of the systems of unregulated and regulated electric drives are carried out, attention is paid to the study of energy saving modes in electric drives with thyristor converters. The implementation of electricity saving measures in an asynchronous electric drive is considered. The assessment of the economic effect and the calculation of the payback period of the installation were carried out.

Description

Keywords

електричні навантаження, тиристорний перетворювач частоти, регульований асинхронний електропривод, структура електроприводу, частотний перетворювач, математична модель асинхронного двигуна та перетворювача, енергоефективність, electrical loads, thyristor frequency converter, adjustable asynchronous electric drive, structure of electric drive, frequency converter, mathematical model of asynchronous motor and converter, energy efficiency

Citation

Бровченко, А. А. Техніко-економічна оцінка енергетичної ефективності використання тиристорних перетворювачів електроприводів для енергоємних процесів : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / наук. кер. П. Г. Плєшков ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – 172 с.