Управління капіталом підприємства

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022-12

Authors

Таровик, Роман Олегович
Tarovyk, Roman

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

У роботі досліджено теоретичні та методичні основи управління капіталом підприємства. Поглиблено сутність категорії «капітал підприємства», охарактеризовано його склад та структуру. Досліджено концептуальні положення управління капіталом на підприємстві. Охарактеризовано техніко-економічні показники ТОВ «РАССВЕТ» та здійснено оцінку його фінансового стану. Проведено діагностику складу, структури та динаміки капіталу товариства, а також проаналізовано ефективність його використання. Розроблено рекомендації щодо покращення процесу управління капіталом підприємства, які містять комплекс заходів із оптимізації структури капіталу. Обґрунтовано пропозиції стосовно підвищення ефективності використання власного капіталу підприємства. Запропоновано перспективні напрямки диверсифікації інструментів формування позикового капіталу підприємств в Україні. The theoretical and methodical foundations of enterprise capital management were analyzed in the thesis. The essence of the category "enterprise capital" was deepened, its composition and structure were characterized. The conceptual provisions of enterprise capital management were studied. The technical and economic indicators of LLC "RASSVET" were characterized and its financial condition was assessed. The diagnosis of the composition, structure, and dynamics of the company's capital was carried out, as well as the efficiency of its use was analyzed. The recommendations for improving the process of enterprise capital management were developed. They include a set of measures to optimize the capital structure. The proposals for improving the efficiency of the use of the company's own capital were substantiated. The prospective directions for diversification of instruments for the formation of loan capital of enterprises in Ukraine were proposed.

Description

Keywords

капітал підприємства, структура капіталу, управління капіталом підприємства, власний, залучений та запозичений капітал,, ефективність, оборотність капіталу, проектне фінансування, консорціумний кредит, бридж-кредити, мезонінне фінансування, факторинг, ECA-фінансування, LBO-фінансування, enterprise capital, capital structure, enterprise capital management, own, raised and borrowed capital, efficiency, capital turnover, project financing, consortium loan, bridge loans, mezzanine financing, factoring, ECA financing, LBO financing

Citation

Таровик, Р. О. Управління капіталом підприємства : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / наук. кер. В. В. Шалімов ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – 118 с.