Безпека банківських систем. Лабораторні роботи

Abstract

У методичному матеріалі розглянуто теоретичні й практичні питання основ безпеки банківських систем. Основною метою є формування у здобувачів вищої освіти ґрунтовних теоретичних знань, практичних умінь та навичок в області захисту банківських інформаційних ресурсів, системами й методами визначення захищеності програмних продуктів в автоматизованих банківських системах. The methodological material covers theoretical and practical issues of basic security in banking systems. The main goal is to provide higher education students with a solid theoretical knowledge, practical skills and abilities in the field of protecting banking information resources, systems and methods for determining the security of software products in automated banking systems.

Description

Keywords

банк, шифрування, gnupg, kleopatra, veracrypt, bank, encryption

Citation

Безпека банківських систем : метод. вказ. до викон. лаб. робіт для студ. за спец. 125 «Кібербезпека» / [уклад. : П. С. Усік, С. П. Євсеєв, К. О. Буравченко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2022. - 38 с.