Навчально-методичні матеріали кафедри КБ та ПЗ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 125
 • Item
  Бази даних
  (ЦНТУ, 2024) Босько, В. В.; Константинова, Л. В.; Поліщук, Л. І.; Конопліцька-Слободенюк, О. К.
  Навчальний посібник пропонує теоретичний та практичний матеріал для роботи з базами даних. Розглядаються основні поняття баз даних. Приділяється увага проектуванню баз даних. Описується архітектура баз даних, розповідається про моделювання даних. Розглядається концепція розподілених баз даних. Також описано основні прийоми роботи з БД за допомогою мови SQL. Призначений для студентів, що навчаються за спеціальностями: «Комп’ютерна інженерія», «Комп’ютерні науки», «Кібербезпека та захист інформації» й «Електронні комунікації та радіотехніка». Для полегшення засвоєння наведеного матеріалу надаються ілюстрації та приклади.
 • Item
  Візуальне програмування. Лабораторні роботи
  (ЦНТУ, 2024) Мелешко, Є. В.; Козірова, Н. Л.
  Дані методичні вказівки адресовані майбутнім розроблювачам програмного забезпечення, що навчаються за спеціальностями 122 "Комп’ютерні науки" та 123 "Комп’ютерна інженерія". Вони включають в себе основи візуального програмування на прикладі середовища розробки програмного забезпечення Microsoft Visual Studio та ігрового рушія Unity з використанням мови програмування С#. Ці методичні вказівки можуть використовуватися також студентами інших спеціальностей. Вони містять основні теоретичні положення та практичні завдання, необхідні для засвоєння учбового матеріалу.
 • Item
  Big Data. Лабораторні роботи
  (ЦНТУ, 2024) Босько, В. В.; Константинова, Л. В.; Дрєєва, Г. М.
  В методичних рекомендаціях представлено теоретичний і практичний матеріал для допомоги у виконанні лабораторних робіт з дисципліни «Big Data». Призначено для студентів, що навчаються за спеціальностями «Комп’ютерна інженерія» й «Комп’ютерні науки».
 • Item
  Проектування та моделювання складних систем. Лабораторні роботи
  (ЦНТУ, 2024) Петренюк, В. І.; Petrenjuk, V.
  Запропоновано методичне забезпечення з навчальної дисципліни Проектування та моделювання складних систем ля студентів заочної форми навчання за спец. 123 “Комп’ютерна інженерія” Methodical support for the educational discipline Designing and modeling of complex systems is offered for students of correspondence form of education for special. 123 "Computer engineering"
 • Item
  Основи програмування на мові Python. Лабораторні роботи
  (ЦНТУ, 2024) Мелешко, Є. В.; Козірова, Н. Л.
  Дані методичні вказівки адресовані майбутнім розробникам програмного забезпечення та фахівцям з аналізу даних, їх рекомендовано використовувати у дисципліні "Структурні мови програмування (Python)" для спеціальностей 122 "Комп’ютерні науки", 123 "Комп’ютерна інженерія" та 125 "Кібербезпека", а вони також можуть використовуватися студентами інших спеціальностей. Вони включають в себе основи програмування на мові Python, містять основні теоретичні положення та практичні завдання, необхідні для засвоєння навчального матеріалу. These methodological guidelines are intended for future software developers and data analysis specialists. They are recommended for use in the discipline "Structured Programming Languages (Python)" for the specializations 122 "Computer Science," 123 "Computer Engineering," and 125 "Cybersecurity." They can also be used by students of other specializations. The guidelines cover the basics of programming in Python, including fundamental theoretical principles and practical tasks necessary for mastering the educational material.
 • Item
  Об'єктно-орієнтоване програмування. Лабораторні роботи
  (ЦНТУ, 2023) Усік П. С. ; Usik P.
  У методичному матеріалі розглянуто теоретичні й практичні питання об'єктно-орієнтованого програмування. Основною метою є ознайомлення з ключовими концепціями об'єктно-орієнтованого програмування та навчання навичкам розробки програм за допомогою мови програмування C++. Вивчення структури класів, взаємодії об'єктів, спадкування та поліморфізму. Набуття практичного досвіду вирішення завдань програмування з використанням об'єктно-орієнтованого підходу на базі мови C++. The instructional material covers theoretical and practical aspects of object-oriented programming. The main goal is to familiarize individuals with key concepts of object-oriented programming and teach skills in developing programs using the C++ programming language. This includes studying the structure of classes, object interactions, inheritance, and polymorphism. The aim is to gain practical experience in solving programming tasks using an object-oriented approach based on the C++ language.
 • Item
  Комп'ютерні системи. Самостійні роботи
  (ЦНТУ, 2023) Марченко, К. М.
  Для студентів спеціальності 123 – "Комп’ютерна інженерія"при вивченні навчальної дисципліни “Комп'ютерні системи”. Визначено тематику самостійної роботи, подані короткі теоретичні відомості, приведені приклади та завдання.
 • Item
  DevOps та Cloud-обчислення. Лабораторні роботи
  (ЦНТУ, 2022) Коваленко, О. В.; Коваленко, А. С.; Поліщук, Л. І.
  Навчальний курс «DevOps та Cloud-обчислення» призначений для набуття теоретичних знань та комплексу професійних навичок, які відповідають за успішне використання та впровадження низки сучасних практик, призначених для пожвавлення взаємодії розробників із фахівцями інформаційно-технологічного обслуговування та зближення їхніх робочих процесів одне з одним. Що дає можливість забезпечити тісну взаємозалежність між розробкою та використанням програмного забезпечення і має на меті допомогти фірмам розробникам програмного забезпечення швидше створювати та оновлювати програмні продукти та послуги.
 • Item
  Web-програмування. Лабораторні роботи
  (ЦНТУ, 2023) Мелешко, Є. В.; Босько, В. В.; Константинова, Л. В.; Meleshko, Ye.; Bosko, V.; Konstantynova, L.
  Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Web-програмування» для студентів спеціальностей 123 «Комп’ютерна інженерія», 125 «Кібербезпека» та 122 «Комп’ютені науки». Розглядаються основні засоби HyperText Markup Language (Html), основи Cascading Style Sheets (CSS), JavaScript, форми та основи PHP. Вони містять в собі інструкції виконання завдання, теоретичний матеріал до лабораторних робіт і призначені для студентів ВУЗів, що вивчають комп’ютерні спеціальності та можуть бути корисними для школярів, вчителів та просто особистостей, що цікавляться Web-програмуванням. Methodological recommendations for laboratory work in the discipline "Web programming" for students of specialties 123 "Computer engineering", 125 "Cyber security" and 122 "Computer science". Covers the basics of HyperText Markup Language (Html), the basics of Cascading Style Sheets (CSS), JavaScript, forms, and the basics of PHP. They contain instructions for completing tasks, theoretical material for laboratory work and are intended for university students studying computer specialties and can be useful for schoolchildren, teachers and just individuals interested in Web programming.
 • Item
  Організаційне забезпечення захисту інформації. Практичні роботи
  (ЦНТУ, 2022) Смірнов, С. А.; Резніченко, В. А.
  Курс «Організаційне забезпечення захисту інформації» призначений для набуття теоретичних знань з захисту інформації та практичних навичок з організації забезпечення захисту інформації. Враховуючи послідовність накопичення знань та інформації, дисципліна викладається на базі знань з фундаментальних та професійноорієнтованих дисциплін «Система охорони державної таємниці», «Безпека інформації в інформаційно-комунікаційних системах».
 • Item
  Вступ до кібербезпеки. Контрольні роботи
  (ЦНТУ, 2022) Смірнов, О. А.; Буравченко, К. О.; Смірнова, Т. В.; Конопліцька-Слободенюк, О. К.; Смірнов, С. А.; Козлов, Я. О.
  Курс «Вступ до кібербезпеки» призначений для набуття теоретичних знань та практичних навичок з питань забезпечення кібербезпеки. Включає в себе набуття наступних теоретичних знань: законодавча та нормативно-правова база України в галузі інформаційної та /або кібербезпеки; міжнародні стандарти в галузі інформаційної та /або кібербезпеки; інструментальні та прикладні застосунки в інформаційній та/або кібербезпеці; методи і засоби обробки інформації; операційні системи; моделі безпеки в інформаційній та/або кібербезпеці; захист інформації, що обробляється та зберігається в інформаційно-телекомунікаційних системах (ІКС); програмні та програмно-апаратні комплекси засобів захисту інформації (ЗЗІ); відновлення функціонування ІКС після реалізації загроз, здійснення кібератак, збоїв та відмов різних класів та походження; моніторинг процесів функціонування ІКС; механізми безпеки комп'ютерних мереж; проектування, створення, супровід комплексних систем захисту інформації (КСЗІ); моделі загроз та моделі порушника; оцінка захищеності інформації в ІКС; управління інформаційною та/або кібербезпекою; аудит інформаційної та/або кібербезпеки; симетричні криптосистеми; асиметричні криптосистеми; криптографічні протоколи; цифрова стеганографія; технічний захист інформації. Та набуття наступних практичних навичок й вмінь з кібербезпеки, для чого вміти: розгортати операційну систему для проведення аудиту кібербезпеки комп’ютерних мереж та систем; використовувати інструменти прихованого збору технічної інформації з комп’ютерної системи або мережі; досліджувати уразливості системи або мережі за допомогою спеціалізованого сканера уразливостей – Nessus; визначати уразливості веб-ресурсів та веб-застосунків; користуватися сканером уразливостей – OWASP ZAP; шукати уразливості та чуттєву інформацію у відкритих ресурсах за допомогою засобу Maltego; користуватися сніферами; користуватися засобом дослідження уразливостей безпроводових мереж Wi-Fi – Aircrack-ng; розгортати pen-test станції; підготовлювати до роботи Metasploit та PostgreSQL; збирати інформацію за допомогою Metasploit; шукати уразливості за допомогою Metasploit; користуватися енкодером. експлуатувати уразливості; використовувати можливості пост-експлуатації. Відповідно означене є предметом навчальної дисципліни «Вступ до кібербезпеки» як освітньої компоненти ОП «Кібербезпека» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
 • Item
  Вступ до кібербезпеки. Лабораторні роботи
  (ЦНТУ, 2022) Смірнов, О. А.; Буравченко, К. О.; Смірнова, Т. В.; Конопліцька-Слободенюк, О. К.; Смірнов, С. А.; Козлов, Я. О.
  Курс «Вступ до кібербезпеки» призначений для набуття теоретичних знань та практичних навичок з питань забезпечення кібербезпеки. Включає в себе набуття наступних теоретичних знань: законодавча та нормативно-правова база України в галузі інформаційної та /або кібербезпеки; міжнародні стандарти в галузі інформаційної та /або кібербезпеки; інструментальні та прикладні застосунки в інформаційній та/або кібербезпеці; методи і засоби обробки інформації; операційні системи; моделі безпеки в інформаційній та/або кібербезпеці; захист інформації, що обробляється та зберігається в інформаційно-телекомунікаційних системах (ІКС); програмні та програмно-апаратні комплекси засобів захисту інформації (ЗЗІ); відновлення функціонування ІКС після реалізації загроз, здійснення кібератак, збоїв та відмов різних класів та походження; моніторинг процесів функціонування ІКС; механізми безпеки комп'ютерних мереж; проектування, створення, супровід комплексних систем захисту інформації (КСЗІ); моделі загроз та моделі порушника; оцінка захищеності інформації в ІКС; управління інформаційною та/або кібербезпекою; аудит інформаційної та/або кібербезпеки; симетричні криптосистеми; асиметричні криптосистеми; криптографічні протоколи; цифрова стеганографія; технічний захист інформації. Та набуття наступних практичних навичок й вмінь з кібербезпеки, для чого вміти: розгортати операційну систему для проведення аудиту кібербезпеки комп’ютерних мереж та систем; використовувати інструменти прихованого збору технічної інформації з комп’ютерної системи або мережі; досліджувати уразливості системи або мережі за допомогою спеціалізованого сканера уразливостей – Nessus; визначати уразливості веб-ресурсів та веб-застосунків; користуватися сканером уразливостей – OWASP ZAP; шукати уразливості та чуттєву інформацію у відкритих ресурсах за допомогою засобу Maltego; користуватися сніферами; користуватися засобом дослідження уразливостей безпроводових мереж Wi-Fi – Aircrack-ng; розгортати pen-test станції; підготовлювати до роботи Metasploit та PostgreSQL; збирати інформацію за допомогою Metasploit; шукати уразливості за допомогою Metasploit; користуватися енкодером. експлуатувати уразливості; використовувати можливості пост-експлуатації. Відповідно означене є предметом навчальної дисципліни «Вступ до кібербезпеки» як освітньої компоненти ОП «Кібербезпека» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
 • Item
  Інженерія програмного забезпечення. Контрольні роботи
  (ЦНТУ, 2023) Смірнов, О. А.; Буравченко, К. О.; Смірнова, Т. В.; Конопліцька-Слободенюк, О. К.; Смірнов, С. А.; Книшук, А. В.
  Метою викладання дисципліни «Інженерія програмного забезпечення» є формування у здобувачів вищої освіти ґрунтовних теоретичних знань, практичних умінь та навичок, необхідних для застосування в професійній діяльності у сфері інженерії програмного забезпечення. Основними завданнями вивчення дисципліни є формування наступних компетенцій бакалавра з комп’ютерної інженерії: – Z8. Здатність працювати в команді. – P1. Здатність застосовувати законодавчу та нормативно-правову базу, а також державні та міжнародні вимоги, практики і стандарти з метою здійснення професійної діяльності в галузі комп’ютерної інженерії. – P2. Здатність використовувати сучасні методи і мови програмування для розроблення алгоритмічного та програмного забезпечення. – P3. Здатність створювати системне та прикладне програмне забезпечення комп’ютерних систем та мереж. – P14. Здатність проектувати системи та їхні компоненти з урахуванням усіх аспектів їх життєвого циклу та поставленої задачі, включаючи створення, налаштування, експлуатацію, технічне обслуговування та утилізацію.
 • Item
  Інженерія програмного забезпечення. Лабораторні роботи
  (ЦНТУ, 2023) Смірнов, О. А.; Буравченко, К. О.; Смірнова, Т. В.; Конопліцька-Слободенюк, О. К.; Смірнов, С. А.; Книшук, А. В.
  Курс «Інженерія програмного забезпечення» призначений для набуття теоретичних знань та практичних навичок з питань інженерії програмного забезпечення. Включає в себе набуття наступних теоретичних знань: менеджмент програмних проектів; програмне забезпечення та вимоги до нього; програмна документація та специфікація; керівництва та документація; керівництво програміста; керівництво системного адміністратора (системного програміста); керівництво з експлуатації (технічного обслуговування); керівництво адміністратора; керівництво оператора; керівництво користувача; моделювання інформаційних систем; організація тестування програм (стандарти ДСТУ ISO/IEC 25010, ДСТУ ISO/IEC/IEEE 29119); інсталяція програмного забезпечення; системи автозапуску програмного забезпечення; життєвий цикл програмного забезпечення (стандарти ДСТУ ISO/IEC/IEEE 12207, ДСТУ ISO/IEC/IEEE 15288); методології розробки програмного забезпечення; технологія управління ліцензіями SAM; архітектура програмного забезпечення та фреймворки; шаблон проектування програмного забезпечення; інтерфейс користувача; інтегроване середовище розробки та інструменти автоматизації збірки проектів. Та набуття наступних практичних навичок й вмінь, які полягають у можливості програмно реалізовувати наступні проекти: Працювати в MS-Project; Реалізація графіку виконання проекту; Використання ресурсів у проекті; Написання специфікації на програму, що розробляється; Моделювання інформаційних систем з використанням CASE засобів; Розробка програми відповідно специфікації; Створення файлу допомоги до розробленої програми; Організація тестування розробленої програми-додатку; Створення інсталяційного пакету розробленої програми; Створення власного пакета інсталяції програмного забезпечення; Створення власного пакета деінсталяції програмного забезпечення; Використання програм моніторингу жорсткого диска й системного реєстру для перевірки інсталяційних пакетів і програм; Використання файлів конфігурації ОС Windows; Створення програми меню для носія інформації; Створення власного формату файлу. Відповідно означене є предметом навчальної дисципліни «Інженерія програмного забезпечення» як освітньої компоненти ОП «Комп’ютерна інженерія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
 • Item
  Вступ до кібербезпеки
  (ЦНТУ, 2022) Смірнов, О. А.; Конопліцька-Слободенюк, О. К.; Смірнов, С. А.; Буравченко, К. О.; Смірнова, Т. В.; Книшук, А. В.
  Даний посібник призначений для набуття наступних ґрунтовних теоретичних знань, таких як: законодавча та нормативно-правова база України в галузі інформаційної та /або кібербезпеки; міжнародні стандарти в галузі інформаційної та /або кібербезпеки; інструментальні та прикладні застосунки в інформаційній та/або кібербезпеці; методи і засоби обробки інформації; операційні системи; моделі безпеки в інформаційній та/або кібербезпеці; захист інформації, що обробляється та зберігається в інформаційно-телекомунікаційних системах; програмні та програмно-апаратні комплекси засобів захисту інформації; відновлення функціонування інформаційно-комунікаційних систем після реалізації загроз, здійснення кібератак, збоїв та відмов різних класів та походження; моніторинг процесів функціонування інформаційно-комунікаційних систем; механізми безпеки комп'ютерних мереж; проектування, створення, супровід комплексних систем захисту інформації; моделі загроз та моделі порушника; оцінка захищеності інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах; управління інформаційною та/або кібербезпекою; аудит інформаційної та/або кібербезпеки; симетричні криптосистеми; асиметричні криптосистеми; криптографічні протоколи; цифрова стеганографія; технічний захист інформації.
 • Item
  Безпека банківських систем. Лабораторні роботи
  (ЦНТУ, 2022) Усік, П. С.; Євсеєв, С. П.; Буравченко, К. О.; Usik, P.; Yevseyev, S.; Byravchenko, K.
  У методичному матеріалі розглянуто теоретичні й практичні питання основ безпеки банківських систем. Основною метою є формування у здобувачів вищої освіти ґрунтовних теоретичних знань, практичних умінь та навичок в області захисту банківських інформаційних ресурсів, системами й методами визначення захищеності програмних продуктів в автоматизованих банківських системах. The methodological material covers theoretical and practical issues of basic security in banking systems. The main goal is to provide higher education students with a solid theoretical knowledge, practical skills and abilities in the field of protecting banking information resources, systems and methods for determining the security of software products in automated banking systems.
 • Item
  Безпека інформаційних технологій. Лабораторні роботи
  (2023) Смірнов, О. А.; Буравченко, К. О.; Смірнова, Т. В.; Конопліцька-Слободенюк, О. К.; Смірнов, С. А.
  Метою освітньої компоненти «Безпека інформаційних технологій» є формування у здобувачів вищої освіти ґрунтовних теоретичних знань, практичних умінь та навичок, необхідних для застосування в професійній діяльності у сфері захисту інформації в комп’ютерних системах.The goal of the educational component "Security of information technologies" is to provide students with a higher education with thorough theoretical knowledge, practical skills and abilities necessary for professional use in the field of information protection in computer systems.
 • Item
  Теорія захисту інформації. Контрольні роботи
  (2022) Смірнова, Т. В.; Буравченко, К. О.; Смірнов, О. А.; Конопліцька-Слободенюк, О. К.; Смірнов, С. А.
  Метою освітньої компоненти «Теорія захисту інформації» є формування у здобувачів вищої освіти ґрунтовних теоретичних знань, практичних умінь та навичок, необхідних для застосування в професійній діяльності у сфері захисту інформації. Основними завданнями вивчення дисципліни є формування наступних компетенцій магістра з комп’ютерних наук: – СК05. Здатність розробляти, описувати, аналізувати та оптимізувати архітектурні рішення інформаційних та комп’ютерних систем різного призначення. – СК07. Здатність розробляти програмне забезпечення відповідно до сформульованих вимог з урахуванням наявних ресурсів та обмежень. У результаті вивчення дисципліни студент повинен забезпечити наступні програмні результати навчання: – РН9. Розробляти алгоритмічне та програмне забезпечення для аналізу даних (включно з великими). – РН10. Проектувати архітектурні рішення інформаційних та комп’ютерних систем різного призначення. Основними завданнями вивчення дисципліни є формування наступних компетенцій магістра з комп’ютерної інженерії: – СК1. Здатність до визначення технічних характеристик, конструктивних особливостей, застосування і експлуатації програмних, програмно-технічних засобів, комп’ютерних систем та мереж різного призначення. – СК6. Здатність використовувати та впроваджувати нові технології, включаючи технології розумних, мобільних, зелених і безпечних обчислень, брати участь в модернізації та реконструкції комп’ютерних систем та мереж, різноманітних вбудованих і розподілених додатків, зокрема з метою підвищення їх ефективності. – СК10. Здатність ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу програмно-технічних засобів, комп’ютерних систем, мереж та їхніх компонентів.
 • Item
  Теорія захисту інформації. Лабораторні роботи
  (2022) Смірнова, Т. В.; Буравченко, К. О.; Смірнов, О. А.; Конопліцька-Слободенюк, О. К.; Смірнов, С. А.
  Метою освітньої компоненти «Теорія захисту інформації» є формування у здобувачів вищої освіти ґрунтовних теоретичних знань, практичних умінь та навичок, необхідних для застосування в професійній діяльності у сфері захисту інформації. Основними завданнями вивчення дисципліни є формування наступних компетенцій магістра з комп’ютерних наук: – СК05. Здатність розробляти, описувати, аналізувати та оптимізувати архітектурні рішення інформаційних та комп’ютерних систем різного призначення. – СК07. Здатність розробляти програмне забезпечення відповідно до сформульованих вимог з урахуванням наявних ресурсів та обмежень. У результаті вивчення дисципліни студент повинен забезпечити наступні програмні результати навчання: – РН9. Розробляти алгоритмічне та програмне забезпечення для аналізу даних (включно з великими). – РН10. Проектувати архітектурні рішення інформаційних та комп’ютерних систем різного призначення. Основними завданнями вивчення дисципліни є формування наступних компетенцій магістра з комп’ютерної інженерії: – СК1. Здатність до визначення технічних характеристик, конструктивних особливостей, застосування і експлуатації програмних, програмно-технічних засобів, комп’ютерних систем та мереж різного призначення. – СК6. Здатність використовувати та впроваджувати нові технології, включаючи технології розумних, мобільних, зелених і безпечних обчислень, брати участь в модернізації та реконструкції комп’ютерних систем та мереж, різноманітних вбудованих і розподілених додатків, зокрема з метою підвищення їх ефективності. – СК10. Здатність ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу програмно-технічних засобів, комп’ютерних систем, мереж та їхніх компонентів.
 • Item
  Проектування комп’ютерних систем та мереж. Лабораторні роботи
  (2022) Смірнов, О. А.; Буравченко, К. О.; Смірнова, Т. В.; Конопліцька-Слободенюк, О. К.; Смірнов, С. А.
  Метою освітньої компоненти «Проектування комп’ютерних систем та мереж» є формування у здобувачів вищої освіти ґрунтовних теоретичних знань, практичних умінь та навичок, необхідних для застосування в професійній діяльності у сфері проектування комп’ютерних систем та мереж. Основними завданнями вивчення дисципліни є формування наступних компетенцій магістра з комп’ютерної інженерії: – СК1. Здатність до визначення технічних характеристик, конструктивних особливостей, застосування і експлуатації програмних, програмно-технічних засобів, комп’ютерних систем та мереж різного призначення. – СК3. Здатність проектувати комп’ютерні системи та мережі з урахуванням цілей, обмежень, технічних, економічних та правових аспектів. – СК4. Здатність будувати та досліджувати моделі комп’ютерних систем та мереж. – СК5. Здатність будувати архітектуру та створювати системне і прикладне програмне забезпечення комп’ютерних систем та мереж. – СК6. Здатність використовувати та впроваджувати нові технології, включаючи технології розумних, мобільних, зелених і безпечних обчислень, брати участь в модернізації та реконструкції комп’ютерних систем та мереж, різноманітних вбудованих і розподілених додатків, зокрема з метою підвищення їх ефективності. – СК10. Здатність ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу програмно-технічних засобів, комп’ютерних систем, мереж та їхніх компонентів.