Філософські проблеми наукового пізнання

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Authors

Стежко, З. В.
Римар, С. П.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Навчальний посібник у рамках заявленої дисципліни коротко і в доступній формі знайомить з особливостями філософського осмислення наукового знання, його структури, форм, способів поєднання філософської методології та наукових методів дослідження об’єкта пізнання; висвітлюються проблеми динаміки природничої науки в соціально-методологічному вимірах, закономірностей, особливостей сучасного етапу. Рекомендовано для магістрантів та аспірантів інженерних спеціальностей, які вивчають курс «Філософські проблеми наукового пізнання» чи курс «Філософія науки». The study guide within the framework of the declared discipline briefly and in an accessible form introduces the features of the philosophical understanding of scientific knowledge, its structure, forms, ways of combining philosophical methodology and scientific methods of researching the object of knowledge; problems of the dynamics of natural science in socio-methodological dimensions, regularities, features of the modern stage are highlighted. Recommended for master's and postgraduate students of engineering majors studying the course "Philosophical problems of scientific knowledge" or the course "Philosophy of science".

Description

Keywords

філософія, епістемологія, істина, наука, philosophy, epistemology, truth, science

Citation

Стежко, З. В. Філософські проблеми наукового пізнання : навч. посіб. / З. В. Стежко, С. П. Римар ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – 141 с.