Навчально-методичні матеріали кафедри історії, археології, інформаційної та архівної справи

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 60
 • Item
  Документаційне забезпечення діяльності інформаційних установ
  (ЦНТУ, 2023) Коломієць, О. Б.
  Освітня компонента «Документаційне забезпечення діяльності інформаційних установ» є складовою циклу професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Вона дає уявлення про роль інформаційних установ у соціальному житті, історію розвитку та функціонування діловодної сфери, значення документування для ефективної діяльності установ, знайомить з різновидами документів як засобів фіксації й передавання інформації, необхідної для здійснення управлінських функцій. Навчальний курс спрямований на осягнення здобувачем вищої освіти проблемного поля науково-теоретичних та науково-практичних засад репрезентації бібліотечно-бібліографічної та архівної інформації в документно-інформаційних системах. Він також передбачає опанування майбутніми фахівцями методикою виявлення та аналізу інформаційних потреб споживачів ретроспективної документної інформації й уміння її застосовувати в аналітичній роботі та при вирішення конкретних дослідницьких завдань. The educational component "Documentation support for the activities of information institutions" is a component of the cycle of professional training of future specialists in the field of information, library and archival affairs. It provides an idea of the role of information institutions in social life, the history of the development and functioning of the administrative sphere, the importance of documentation for the effective operation of institutions, introduces the types of documents as a means of recording and transmitting information necessary for the implementation of management functions. The educational course is aimed at the higher education student's understanding of the problem field of the scientific-theoretical and scientific-practical foundations of the representation of library, bibliographic and archival information in document and information systems. It also provides for future specialists to master the method of identifying and analyzing the information needs of consumers of retrospective documentary information and the ability to apply it in analytical work and in solving specific research tasks.
 • Item
  Філософія культури
  (ЦНТУ, 2023) Стежко, З. В.; Барабаш, В. А.; Глєбова, Л. В.
  Навчальний посібник у рамках заявленої дисципліни знайомить з особливостями філософського осмислення духовної культури, її основними характеристиками та проблемами, співвідношенням традиційної та нетрадиційної, елітарної та масової культури, а також з провідними тенденціями сучасного світового та вітчизняного культурного розвитку. Рекомендований для магістрантів та аспірантів гуманітарних спеціальностей. The study guide within the declared discipline introduces the peculiarities of the philosophical understanding of spiritual culture, its main characteristics and problems, the relationship between traditional and non-traditional, elite and mass culture, as well as the leading trends of modern world and domestic cultural development. Recommended for master's and postgraduate students of humanitarian specialties.
 • Item
  Philosophical Problems of Scientific Cognition
  (Central Ukrainian National Technical University, 2023) Stezhko, Z.; Rymar, S.; Стежко, З. В.; Римар, С. П.
  The study guide within the framework of the stated discipline briefly and in an accessible form introduces the features of the philosophical understanding of scientific knowledge, its structure, forms, ways of combining philosophical methodology and scientific methods of researching the object of knowledge; problems of the dynamics of natural science in social- and methodological dimensions, regularities, features of the modern stage are highlighted. Recommended for master's and postgraduate students of engineering majors studying the course "Philosophical problems of scientific knowledge" or the course "Philosophy of science". У навчальному посібнику в рамках зазначеної дисципліни стисло й доступно представлено особливості філософського розуміння наукового знання, його структуру, форми, способи поєднання філософської методології та наукових методів дослідження об’єкта пізнання; висвітлено проблеми динаміки природознавства в соціально-методологічному вимірах, закономірності, особливості сучасного етапу. Рекомендовано для магістрантів та аспірантів інженерних спеціальностей, які вивчають курс «Філософські проблеми наукового пізнання» або курс «Філософія науки».
 • Item
  Методика викладання у вищій школі
  (ЦНТУ, 2023) Барабаш, В. А.; Римар, С. П.
  Нові суспільні виклики вимагають модернізації освітньої системи з метою забезпечення високого рівня якості вищої освіти на основі збереження її фундаментальності та відповідності перспективним потребам особистості, суспільства, держави. У сучасних умовах реформування системи освіти України набула актуальності проблема профпідготовки фахівців. Її розв’язання полягає у збереженні та примноженні національних освітніх традицій, відкритості зарубіжному досвіду, втіленні перспективних технологій розвитку, навчання, викладання у ЗВО. У цьому процесі особливої актуальності набувають методика, методи, технології та техніки викладання дисциплін у ВШ. New social challenges require the modernization of the educational system in order to ensure a high level of quality of higher education based on preserving its fundamentality and meeting the prospective needs of the individual, society, and the state. In the modern conditions of reforming the education system of Ukraine, the problem of professional training of specialists has gained relevance. Its solution lies in the preservation and multiplication of national educational traditions, openness to foreign experience, and the implementation of promising technologies for development, training, and teaching in higher education institutions. In this process, methods, methods, technologies and techniques of teaching disciplines in higher education institutions become especially relevant.
 • Item
  Українська мова. Науковий стиль мовлення (економічний профіль)
  (ЦНТУ, 2023) Ліпатова, М. В.; Барабаш, В. А.
  Посібник відповідає чинній навчальній програмі з української мови для іноземних студентів першого року навчання та актуальний діяльнісним підходом до опанування базовою практичною граматикою і лексичним мінімумом. Дібрані вправи, завдання та текстовий матеріал формують мовленнєву компетентність іноземних студентів у комунікаційних ситуаціях за принципами послідовності й наступності. Подано достатню кількість пояснень, пам’яток, зразків виконання завдань, аби навчальний посібник можна було використовувати не тільки для занять в аудиторії, але й вибірково для самостійної роботи іноземців. Пособие соответствует действующей программе по украинскому языку для иностранных студентов первого года обучения и актуально деятельностным подходом к овладению базовой практической грамматикой и лексическим минимумом. Подобранные упражнения, задания и текстовой материал формируют речевую компетентность иностранных студентов в коммуникативных ситуациях в соответствии с принципами последовательности и преемственности. Предложено достаточное количество объяснений, памяток, образцов выполнения заданий, чтобы учебное пособие можно было использовать не только для занятий в аудитории, но и выборочно для самостоятельной работы иностранцев.
 • Item
  Філософські проблеми наукового пізнання
  (ЦНТУ, 2022) Стежко, З. В.; Римар, С. П.
  Навчальний посібник у рамках заявленої дисципліни коротко і в доступній формі знайомить з особливостями філософського осмислення наукового знання, його структури, форм, способів поєднання філософської методології та наукових методів дослідження об’єкта пізнання; висвітлюються проблеми динаміки природничої науки в соціально-методологічному вимірах, закономірностей, особливостей сучасного етапу. Рекомендовано для магістрантів та аспірантів інженерних спеціальностей, які вивчають курс «Філософські проблеми наукового пізнання» чи курс «Філософія науки». The study guide within the framework of the declared discipline briefly and in an accessible form introduces the features of the philosophical understanding of scientific knowledge, its structure, forms, ways of combining philosophical methodology and scientific methods of researching the object of knowledge; problems of the dynamics of natural science in socio-methodological dimensions, regularities, features of the modern stage are highlighted. Recommended for master's and postgraduate students of engineering majors studying the course "Philosophical problems of scientific knowledge" or the course "Philosophy of science".
 • Item
  Сучасне документознавство за кордоном
  (ЦНТУ, 2020) Кулешов, С. Г.; Барабаш, В. А.; Глєбова, Л. В.
  Посібник відповідає чинній навчальній програмі з документознавства для студентів освітньої програми 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Висвітлено актуальні питання розвитку документології за кордоном у XX столітті. Проаналізовано діяльність міжнародної мережі «Академія документів», яка уможливлює вільне обговорення вченими, художниками, практичними працівниками та студентами будь-яких об’єктів як документів і будь-яких процесів як документаційних (документальних). Узагальнено внесок відомих зарубіжних учених з документології. У Додатках представлено тематику та основні смислові аспекти матеріалів «Академії документів», а також хрестоматію наукових праць відомих вітчизняних та зарубіжних учених: Поля Отле, Валентини Бездрабко, Ю. Гарфілда, Ю. Столярова. Для здобувачів вищої освіти та всіх зацікавлених проблемами розвитку документології.
 • Item
  Документознавство. Курсова робота
  (ЦНТУ, 2020) Кулешов, С. Г.; Орлик, С. В.; Барабаш, В. А.; Глєбова, Л. В.
  Курсова робота – одна з основних і ефективних форм індивідуальної роботи студентів. Вона не тільки підбиває підсумки вивчення теоретичного курсу. Виконання курсової роботи допомагає студентам закріпити знання, виробити навички самостійного виконання науково-практичних досліджень.
 • Item
  Архівні фонди фінансових установ Російської імперії ⅩⅠⅩ – початку ⅩⅩ століть в державних архівах України: загальна характеристика
  (Університет Григорія Сковороди, 2021) Кулешов, С. Г.; Тупчієнко, М. П.; Линченко, М. Д.; Kuleshov, S.; Tupciyenko, M.; Lynchenko, M.
  В незалежній Україні значно підвищився рівень опрацювання наукових проблем, пов’язаних з історією функціонування фінансових установ Російської імперії. Незважаючи на те, що сучасні вітчизняні дослідження діяльності фінансових установ Російської імперії в Україні ⅩⅠⅩ – початку ⅩⅩ ст. базуються на широкому використанні архівних джерел, актуальною є проблема представлення загальної характеристики фондів, що пов’язані з цією проблематикою, і які зберігають в державних архівах нашої країни. Мета статті – охарактеризувати наявність архівних фондів фінансових установ Російської імперії ⅩⅠⅩ – початку ⅩⅩ ст. в державних архівах України за типами і видами цих установ та надати перелік архівних фондів зазначених установ у державних архівах. Для побудови переліку архівних фондів фінансових установ Російської імперії, що діяли на території України у ⅩⅠⅩ – початку ⅩⅩ ст., було використано путівники та анотовані реєстри описів державних архівів України. Розгляд, у яких архівах зберігають архівні фонди, було надано за такими фінансовими установами: банки, казенні палати, державні скарбниці, казначейства, податні інспектори, податкові присутствія, оціночні комісії, акцизні установи, митні установи, кредитні ощадно-позичкові товариства та каси, страхові установи. У фондах держархівів України представлені майже всі типи і види фондів архівних документів фінансових установ Російської імперії ⅩⅠⅩ – початку ⅩⅩ століть. Наймасовішими кількісно фондами, що зберігаються майже в усіх обласних державних архівах України, є архівні фонди податних інспекторів та архівні фонди кредитних і ощадно-позичкових товариств, ощадно-позичкових кас та позико-кредитних організацій. На основі загальної характеристики фондів архівних документів фінансових установ Російської імперії ⅩⅠⅩ – початку ⅩⅩ століть можливе подальше їх вивчення з метою визначення певних закономірностей формування зазначених фондів, особливих рис функціонування фінансових установ на українських землях в ⅩⅠⅩ – на початку ⅩⅩ ст., виявлення специфічних для України фондів та архівних документів фінансових установ, а також унікальних фінансових документів. В независимой Украине значительно повысился уровень изучения научных проблем, связанных с историей функционирования финансовых учреждений Российской империи на украинских землях. Несмотря на то, что современные отечественные исследования деятельности таких учреждений в Украине ХІХ – начала ХХ ст. базируются на широком использовании архивных источников, актуальной проблемой является представление общей характеристики фондов архивных документов, связанных с этой проблематикой и которые хранят в государственных архивах Украины. Цель статьи – охарактеризовать архивные фонды финансовых учреждений Российской империи, расположенных на украинской территории в ⅩⅠⅩ – начале ⅩⅩ ст. в государственных архивах Украины за типами и видами указанных учреждений и дать перечень этих фондов в государственных архивах. Для построения перечня указанных фондов были использованы путеводители и аннотированные реестры описей государственных архивов Украины. Рассмотрение в статье в каких архивах хранят фонды было сделано по таким финансовым учреждениям: банки, казенные палаты, казначейства, податные инспекторы, налоговые присутствия, оценочные комиссии, акцизные учреждения, таможенные учреждения, кредитные и ссудо-сберегательные товарищества и кассы, учреждения по страхованию. В фондах государственных архивов Украины представлены почти все типы и виды фондов архивных документов финансовых учреждений Российской империи ⅩⅠⅩ – начала ⅩⅩ столетий. Наиболее массовыми количественно фондами, которые хранятся почти во всех госархивах Украины, являются архивные фонды податных инспекторов и фонды кредитных и ссудо-сберегательных товариществ и касс. На основе общей характеристики фондов архивных документов финансовых учреждений Российской империи ⅩⅠⅩ – начала ⅩⅩ ст. возможно дальнейшее их изучение с целью определения закономерностей формирования указанных фондов, особенные черты функционирования финансовых учреждений на украинских землях в ⅩⅠⅩ – начале ⅩⅩ ст., выявление специфических для Украины фондов и архивных документов финансовых учреждений, а также уникальных финансовых документов. Scientific studies related to The Russian Empire financial institutions history being functioned at Ukrainian lands advanced significantly during the independence of Ukraine.Modern domestic studies of the Empire financial institutions located at Ukrainian territory at 19th - early 20th centuries are extensively using archival sources. Despite this fact, general characteristic of these archival funds at Ukraine state archives is an urgent problem. The purpose of this publication is general characteristics of Ukraine state archives funds by types and kinds of stored fundsthat belonged to financial institutions located at Ukrainian territory within former Russian Empire in the 19th - early 20th centuries. There were used Ukraine state archives Guidebooks and Annotated Inventory Registers to compile list of Financial Institutions Documents funds. The article is considering Ukraine state archives funds keeping documents of the following financial institutions: banks, government chambers, treasuries, tax inspectors, tax offices, appraisal commissions, excise offices, customs offices, credit institutions, savings and loan partnerships, insurance companies, and cash offices. Ukraine state archives funds are holding almost all types of Financial Institutions documents peculiar to Russian Empire 19th – early 20th centuries. Archive funds most massive in terms of volume are documents of tax inspectors, credit institutions, savings and loan partnerships, and cash offices, which are stored in almost all Ukraine state archives. Further perspective research areas based on the general characteristics of The Russian Empire Financial institutions’ documents 19th – early 20th cc. at Ukraine state archives would be determination of financial documents archives accumulation consistent patterns, functioning peculiarities of financial institutions at Ukrainian lands in the 19th - early 20th century, definition of archive funds attributes specific to Ukraine located financial institutions, as well as discovery of unique historic financial documents.
 • Item
  Інформаційна, бібліотечна та архівна справа. 1 рівень
  (ЦНТУ, 2020) Кулешов, С. Г.; Орлик, С. В.; Барабаш, В. А.; Глєбова, Л. В.
  Перший освітній ступінь вищої освіти «Бакалавр» здобувається та присуджується закладом вищої освіти України в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми. Підготовка здобувача вищої освіти завершується захистом кваліфікаційної роботи. Метою методичних рекомендацій є розкриття організаційних, теоретичних, методичних засад написання та захисту випускної кваліфікаційної роботи бакалаврського рівня. Рекомендації містять системний виклад основних вимог до підготовки випускної кваліфікаційної роботи (вибір теми; структурування роботи; пошук, відбір та опрацювання джерел і літератури; методи дослідження; оформлення роботи) та процедури її захисту. Методичні рекомендації подають орієнтовну структуру і зміст роботи, формулювання актуальності, мети, завдань, об’єкта та предмета дослідження, загальних висновків.
 • Item
  Інформаційна, бібліотечна та архівна справа. 2 рівень
  (ЦНТУ, 2020) Орлик, В. М.; Кулешов, С. Г.; Орлик, С. В.; Ніколаєв, М. І.; Бондаренко, О. В.; Барабаш, В. А.; Глєбова, Л. В.; Коломієць, О. Б.; Лукашевич, О. А.
  Слово «магістр» (від лат. magister – начальник, наставник) означало титул посадових осіб у Давньому Римі, високий придворний титул у Візантії, а в середні віки – главу духовно-лицарського ордена або викладача семи вільних мистецтв (гуманітарних наук). В останньому випадку це було дуже почесне учене звання, що прагнули одержати його здобувачі за допомогою підготовки і захисту серйозної наукової праці – магістерської дисертації. У США, Великобританії й інших країнах з англо-американською системою вищої освіти магістр – це академічний ступінь, присуджуваний особам, які закінчили університет або прирівняний до нього вищий навчальний заклад і мають ступінь бакалавра, що пройшли додатковий курс упродовж 1–2 років, що склали спеціальний іспит і захистили дисертацію. В Україні магістр – це не вчене звання і не ступінь, а освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця. Відповідно до Закону про вищу освіту другий (магістерський) рівень вищої освіти відповідає восьмому рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок за обраною спеціальністю (чи спеціалізацією), загальних засад методології наукової та/або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності.
 • Item
  Документна лінгвістика
  (ЦНТУ, 2020) Барабаш, В. А.; Глєбова, Л. В.
  Мета вивчення курсу: активізувати, поглибити знання ділової української мови. Формувати систему знань про специфіку структурної та змістової організації текстів службових документів. Виробляти уміння моделювати тексти службових документів різних жанрів відповідно до певної комунікативної ситуації.
 • Item
  Електронне документознавство
  (ЦНТУ, 2020) Ніколаєв, І. В.; Nikolaiev, I.
  Методичні вказівки до вивчення дисципліни “Електронне документознавство” знайомлять студентів із теоретичними та методологічними основами електронного документознавства як науки, дослідженням документопотоків та інформаційних зв’язків установи як основи впровадження систем електронного документообігу. Methodical instructions for study of discipline “Electronic documentation” acquaint the students with the theoretical and methodological bases for electronic documentation as a science, the study of information flow and information communications agencies as a basis for the introduction of electronic document management systems.
 • Item
  Електронний документообіг
  (ЦНТУ, 2020) Ніколаєв, І. В.; Nikolaiev, I.
  Методичні вказівки до вивчення дисципліни “Електронний документообіг” надають студентам знання, необхідні для самостійної роботи з апаратними та програмними засобами сучасних комп’ютерів в рамках систем електронного документообігу. Methodical instructions for study of discipline “Electronic document management ” provide students with the knowledge necessary for independent work with the hardware and software of modern computers as part of an electronic document management systems.
 • Item
  Документознавство
  (ЦНТУ, 2020) Кулешов, С. Г.; Барабаш, В. А.; Глєбова, Л. В.
  Для підготовки фахівців зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» документознавство є базовою, загальнопрофесійною дисципліною, яка закладає теоретичні основи для всіх спеціальних дисциплін документознавчого циклу. Даний курс тісно повязаний з таким навчальними дисциплінами: «Архівознавство», «Бібліогафознавство», «Книгознавство», «Діловодство», «Аналітико-синтетична переробка інформації», «Музеєзнавство», «Інформатика». Документознавство подається як навчальна дисципліна, що вивчає найбільш стабільні й довготривалі характеристики, загальні властивості, ознаки й функції документа, що має слугувати дослідженню особливостей та закономірностей створення й функціонування систем документації, забезпеченню суспільства якісною документованою інформацією, розв’язанню концептуальних питань із теорії документної інформації в різних сферах практичної роботи.
 • Item
  Філософія
  (ЦНТУ, 2020) Стежко, З. В.
  При вивченні філософії особливо важливим є теоретичний підхід здобувачів вищої освіти за І освітнім рівнем «бакалавр», вміння пов’язати вивчення основ філософії з проблемами реального соціального життя, що безперечно буде сприяти розвитку творчої індивідуальності. Велике значення в оволодінні здобувачами вищої освіти за І освітнім рівнем «бакалавр» філософії має самостійна робота, яка дозволяє виробити звичку і вміння в ході навчання швидко і глибоко проникати в сутність проблем, що вивчаються, і практично оволодівати ними.
 • Item
  Філософія в короткому викладі
  (Імекс ЛТД, 2020) Кирильчук, В. Е.; Решетов, О. О.; Стежко, З. В.; Стежко, Г. П.
  Пропонований навчальний посібник створено на основі нових стандартів програм з філософії для економічних, технічних та гуманітарних спеціальностей. У ньому в стислій формі викладено найбільш важливі та складні питання історії філософії, онтології, гносеології, соціальної філософії.
 • Item
  Педагогіка вищої школи
  (ЦНТУ, 2020) Барабаш, В. А.
  Вивчення педагогіки вищої школи – важлива умова формування загальної та педагогічної культури викладача вищого навчального закладу будь-якого профілю, оскільки вона озброює знаннями про процеси розвитку теорії та практики виховання і навчання студентів, сприяє становленню світогляду, педагогічного професіоналізму. Основні теоретичні положення курсу розглядаються через призму психологічних механізмів, закономірностей природнього розвитку, його пізнавальної діяльності, становлення особистісних рис, що є умовою творчого пошуку викладачем шляхів і методів, впливу на особистість у процесі взаємодії з нею. Особлива увага приділяється формуванню педагогічної техніки викладача вищої школи, специфіці психолого-педагогічної діяльності викладача вищої школи, педагогічному менеджменту. Поряд із цим висвітлюються різноманітні аспекти навчально-виховної роботи зі студентською молоддю. Мета навчальної дисципліни «Педагогіка вищої школи» – підготовка здобувачів вищої освіти за ІІІ науково-освітнім рівнем «доктор філософії» до виконання обов’язків викладача закладу вищої освіти; проведення науково-пошукової роботи та до керівництва дослідницькою роботою студентів; організації навчально-виховного процесу в освітніх закладах.
 • Item
  Філософія науки. Для аспірантів
  (ЦНТУ, 2019) Стежко, З. В.
  Методичні рекомендації створені для магістрантів та аспірантів економічних та технічних спеціальностей з метою надання та тлумачення теоретичного матеріалу при формуванні філософського осмислення основ конкретних наук. Укладачкою розв’язується завдання забезпечення науково-дослідної компетентності майбутніх фахівців та науковців – випускникам університету.
 • Item
  Філософія науки
  (2020) Стежко, З. В.
  Навчальний посібник створений для аспірантів економічних та технічних спеціальностей з метою тлумачення конкретнонаукового матеріалу в руслі філософського світогляду та філософської методології. Укладачкою розв’язується завдання забезпечення загальних компетентностей майбутніх фахівців та науковців – випускників університету.