Енергоефективний електропривод у промисловості та сільськогосподарському виробництві

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Authors

Серебренніков, С. В.
Плєшков, С. П.
Серебренников, С. В.
Serebrennikov, S.
Pleshkov, S.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

РВЛ КНТУ

Abstract

У навчальному посібнику розглянуто основні принципи побудови систем управління промисловими та сільськогосподарськими машинами й агрегатами на базі енергоефективних електроприводів і засобів автоматизації. Викладено основи електроприводу, принципи дії та особливості його розрахунку. Подано заходи з підвищення рівня енергофективності на стадії проектування та під час експлуатації електромеханічних систем. Наведено приклади заощадження електричної енергії та побудови автоматизованих електромеханічних систем для основних технологічних процесів промислового та сільськогосподарського виробництва. Для студентів, магістрантів та аспірантів електроенергетичних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням та експлуатацією електромеханічних систем й електроенергетичного устаткування. В учебном пособии рассмотрены основные принципы построения систем управления промышленными и сельскохозяйственными машинами и агрегатами на базе энергоэффективных электроприводов и средств автоматизации. Изложены основы электропривода, принципы действия и особенности его расчета. Подано меры по повышению уровня енергофективности на стадии проектирования и при эксплуатации электромеханических систем.Приведены примеры сбережения электрической энергии и построения автоматизированных электромеханических систем для основных технологических процессов промышленного и сельскохозяйственного производства.Для студентов, магистрантов и аспирантов электроэнергетических специальностей высших учебных заведений, а также инженерно-технических работников, занимающихся проектированием и эксплуатацией электромеханических систем и электроэнергетического оборудования.The textbook examines the basic principles of building control systems for industrial and agricultural machines and aggregates based on energy efficient electric drives and automation tools. The foundations of the electric drive, principles of operation and features of its calculation are stated. Measures to improve energy efficiency at the design stage and during the operation of electromechanical systems are presented. Examples of savings of electric energy and the construction of automated electromechanical systems for the main technological processes of industrial and agricultural production are given. For students, masters and postgraduates of electric power specialties of higher educational establishments, as well as engineering and technical workers who are involved in the design and operation of electromechanical systems and electrical equipment.

Description

Книга

Keywords

електропривод, інвертор струму, перетворювачі частоти, электропривод, инвертор тока, преобразователи частоты, frequency converters, electric drive, inverter current

Citation

Плєшков, С. П. Енергоефективний електропривод у промисловості та сільськогосподарському виробництві: навч. посіб. для галузі знань 14 «Електрична інженерія» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / С. П. Плєшков, С. В. Серебренніков; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т – Кіровоград: РВЛ КНТУ, 2016.– 161 с.