Навчально-методичні матеріали кафедри ЕТС та ЕМ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 83
 • Item
  Конспект лекцій з курсу «Ефективне використання електроенергії в системах енергопостачання»
  (ЦНТУ, 2023) Плєшков, П. Г.
  В конспекті лекцій зібрано матеріали, що використовуються під час лекційних занять з дисципліни «Ефективне використання електроенергії в системах енергоспоживання» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за освітніми програмами «Електротехнічні системи електроспоживання» та «Енергетичний менеджмент».
 • Item
  Ефективне використання електроенергії в системах енергоспоживання. Лабораторні роботи
  (ЦНТУ, 2023) Плєшков, П. Г.; Солдатенко, В. П.; Зінзура, В. В.
  В методичних рекомендаціях приведені теоретичні відомості до виконання лабораторних робіт з курсу «Ефективне використання електроенергії в системах енергоспоживання».
 • Item
  Ефективне використання електроенергії в системах енергоспоживання. Самостійна робота
  (ЦНТУ, 2023) Плєшков, П. Г.; Солдатенко, В. П.; Зінзура, В. В.
  Приведені методичні рекомендації стосовно організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти за рівнем «Магістр» під час вивчення дисципліни «Ефективне використання електроенергії в системах енергоспоживання». Надається загальна характеристика курсу, наведено перелік тем практичних занять, питань винесених на самостійну роботу, описано порядок поточного та підсумкового оцінювання знань здобувачів.
 • Item
  Енергомоніторинг та автоматизація управління енерговикористанням. Самостійні роботи
  (ЦНТУ, 2023) Плєшков, П. Г.; Зінзура, В. В.
  В методичних рекомендаціях приведена загальна характеристика освітньої компоненти «Енергомоніторинг та автоматизація управління енерговикористанням», зокрема: мета, предмет, завдання, передумови вивчення та результати навчання. Надається загальна характеристика курсу, наведено перелік тем практичних занять, питань винесених на самостійну роботу, описано порядок поточного та підсумкового оцінювання знань здобувачів.
 • Item
  Енергомоніторинг та автоматизація управління енерговикористанням. Практичні роботи
  (ЦНТУ, 2023) Віхрова, Л. Г.; Плєшков, П. Г.; Зінзура, В. В.
  В методичних рекомендаціях приведені матеріали та завдання для практичних занять студентів по курсу «Енергомоніторинг та автоматизація управління енерговикористанням». Розглянуто питання вибору вимірювальних трансформаторів струму та напруги, засобів обліку та контролю електроенергії, проектування і експлуатації АСКОЕ.
 • Item
  Автоматизація контролю та управління якістю електроенергії. Самостійні роботи
  (ЦНТУ, 2023) Плєшков, П. Г.; Зінзура, В. В.
  В методичних рекомендаціях приведені методичні вказівки до організації самостійної роботи здобувачами освіти під час вивчення курсу «Автоматизація контролю та управління якістю електроенергії». Надається загальна характеристика курсу, наведено перелік тем лабораторних робіт, питань винесених на самостійну роботу, описано порядок поточного та підсумкового оцінювання знань здобувачів.
 • Item
  Енергетичний менеджмент та аудит. Практичні роботи
  (ЦНТУ, 2023) Плєшков, П. Г.; Петрова, К. Г.; Солдатенко, В. П.; Сіріков, О. І.
  Основним джерелом енергії у світі є органічні види палива, запаси, яких обмежені. За оцінками багатьох фахівців, вони можуть бути витрачені за кілька десятків років при сучасних інтенсивних методах видобутку. Поряд з пошуком нових джерел енергії глобальною проблемою стає визначення шляхів економії паливно-енергетичних ресурсів за всім ланцюжком від видобутку палива до місць використання його потенційної енергії. Тому питання економії палива та енергії поставлено на найвищій рівень державної політики. Досвід функціонування окремих промислових зон у країнах Східної Європи і Росії свідчить про можливість економії на останньому етапі споживання до 30% енергоресурсів без будь-яких додаткових витрат і до 50% при порівняно невеликих капітальних вкладеннях. Ця галузь економіки стає привабливою для бізнесу будь-якого рівня. Коло інтересів енергоменеджера складають: питання енергозбереження; формування тарифів на електро- і теплову енергії; розвиток оптового ринку енергії; інвестиції в промислову і малу енергетику; підвищення ефективності використання енергії на промислових підприємствах тощо. Засвоїти “ази” в галузі обґрунтування, реалізації методів енергозбереження, управління енергетичним господарством з метою економії паливної складової в собівартості продукції та розвитку тенденції на удосконалення використання енергетичних ресурсів допоможуть практичні заняття. Методичні вказівки призначені для практичних занять з курсу «Енергетичний менеджмент та аудит» для здобувачів вищої спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», ОПП «Енергетичний менеджмент». Кожна тема містить короткі теоретичні відомості, приклад розрахунку та завдання для самостійної роботи.
 • Item
  Енергетичний менеджмент та аудит. Лабораторні роботи
  (ЦНТУ, 2023) Плєшков, П. Г.; Петрова, К. Г.; Савеленко, І. В.; Сіріков, О. І.
 • Item
  Енергетичний менеджмент та аудит. Конспект лекцій
  (ЦНТУ, 2023) Плєшков, П. Г.; Серебренніков, С. В.; Сіріков, О. І.
  Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", що навчаються за освітньо-професійною програмою "Енергетичний менеджмент".
 • Item
  Енергоефективність та сертифікація енергетичної ефективності будівель. Самостійні роботи
  (ЦНТУ, 2022) Петрова, К. Г.; Серебренніков, С. В.
  Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" ОПП "Енергетичний менеджмент" з курсу "Енергоефективність та сертифікація енергетичної ефективності будівель".
 • Item
  Сучасний конкурентний енергетичний ринок та керування енергоспоживанням. Практичні роботи
  (ЦНТУ, 2023) Серебренніков, С. В.; Петрова, К. Г.; Сііріков, О. І.
  В навчальному посібнику розглянуто питання вибору оптимальної моделі закупівлі ЕЕ з варіантів, для яких необхідно здійснити великий обсяг розрахунків з порівняння: комерційних пропозицій постачальників ЕЕ, переходу споживача з категорії «без погодинного обліку ЕЕ» до категорії «з погодинним обліком ЕЕ», доцільності самостійної участі в сегментах ринку ЕЕ та інші питання. Приведено методику розрахунку балансу споживання електроенергії з пропозицією, що підтримують за допомогою інструментальних методів прямого керування (техніко-технологічних, організаційних, командно-примусових) та непрямих інституційних методів впливу, що стимулюють регулювання попиту (економічних, нормуючих, агітаційно-комунікативних) та інших. Виконання завдань практичної роботи сприяє глибокому засвоєнню теоретичного матеріалу, прищеплює студентам уміння самостійно вирішувати поставлені завдання, призводить до набуття практичних навичок розрахунку системи цін на ЕЕ, що стимулюють споживача до регулювання режиму електроспоживання, оптимального за критерієм оплати. Для студентів, магістрантів та аспірантів електроенергетичних спеціальностей вищих навчальних закладів.
 • Item
  Конспект лекцій з курсу "Енергомоніторинг та автоматизація управління енерговикористанням"
  (ЦНТУ, 2023) Віхрова, Л. Г.
  Зібрано матеріали лекційних занять з курсу «Енергомоніторинг та автоматизація управління енерговикористанням», що викладається для здобувачів вищої освіти за рівнем магістр для спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". Розглянуто: методики експериментального дослідження електричних режимів і принципів побудови та застосування електровимірювальної техніки, комплексів та систем в галузі енергетики; методи управління режимами складних систем енергетики з використанням можливостей сучасних інформаційно-обчислювальних комплексів та автоматизованих систем управління.
 • Item
  Альтернативні джерела енергії та технології їх використання
  (ПП Ексклюзив-Систем, 2023) Клименко, В. В.; Солдатенко, В. П.; Плєшков, С. П.; Скрипник, О. В.; Саченко, А. І.
  Розглянута загальна характеристика альтернативних джерел енергії, нетрадиційні джерела енергії, відновлювані джерела енергії та технології їх використання. Підручник розрахований на здобувачів вищої освіти, які здобувають освіту за ступенем бакалавра або магістра за спеціальностями, що відносяться до галузі знань 14 «Електрична інженерія», та може бути корисний для інженерно-технічних працівників, задіяних в розробці та впровадженні систем альтернативної енергетики.
 • Item
  Енергозберігаючі режими в системах розподілу та споживання електричної енергії. Самостійна робота
  (ЦНТУ, 2022) Петрова, К. Г.
  Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" ОПП "Електротехнічні системи електроспоживання" з курсу "Енергозберігаючі режими в системах розподілу та споживання електричної енергії".
 • Item
  Методи планування та організації наукових досліджень в енергетиці. Практичні роботи
  (ЦНТУ, 2022) Петрова, К. Г.; Серебренніков, С. В.
  Методичні рекомендації до виконання практичних робіт здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" з курсу "Методи планування та організації наукових досліджень в енергетиці".
 • Item
  Кваліфікаційна робота магістра
  (ЦНТУ, 2023) Плєшков, П. Г.; Петрова, К. Г.; Гарасьова, Н. Ю.; Козловський, О. А.; Котиш, А. І.
  У рекомендаціях наведені загальні положення, вимоги до кваліфікаційних робіт на здобуття кваліфікації магістра, правила оформлення та порядок захисту. Дані методичні рекомендації базуються на Положенні Міністерства освіти і науки України про підготовку магістрів у закладах освіти IV рівня, Тимчасовому стандарті вищої освіти ЦНТУ для другого (магістерського) рівня спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та враховують специфіку підготовки фахівців на кафедрі “ЕТС та ЕМ” факультету будівництва, транспорту та енергетики Центральноукраїнського національного технічного університету.
 • Item
  Методи планування та організації наукових досліджень в енергетиці. Самостійна робота
  (ЦНТУ, 2022) Петрова, К. Г.; Серебренніков, С. В.
  Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" з курсу "Методи планування та організації наукових досліджень в енергетиці".
 • Item
  Енергоефективні технології в теплотехнічних процесах і установках. Лабораторний практикум
  (ЦНТУ, 2022) Клименко, В. В.; Савеленко, І. В.; Босий, М. В.
  Лабораторний практикум та методичні вказівки до самостійних робіт з курсу "Енергоефективні технології в теплотехнічних процесах і установках " для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (освітня програма "Енергетичний менеджмент").
 • Item
  Електротехнологічні установки та пристрої
  (ЦНТУ, 2023) Телюта, Р. В.; Козловський, О. А.; Плєшков, С. П.
  У методичних рекомендаціях надано вказівки з організації роботи студентів у лабораторії електротехнологічних установок та пристроїв. У них подано зміст лабораторних робіт, кожна з яких містить короткі теоретичні відомості, програму роботи, опис експериментів і методичні вказівки до їх виконання, а також рекомендації щодо аналізу результатів експериментів і виконання звітів.