Вдосконалення технології вирощування соняшнику з дослідженням та вдосконаленням глибокорозпушувача

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-12-01

Authors

Бойко, Володимир Олександрович
Boyko, Volodymyr

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В роботі розраховано і вдосконалено технологію вирощування соняшнику. Наведено характеристику соняшнику та сфери його використання, обґрунтовані технологічні режими та кінематичні характеристики агрегату у складі трактора Т-150К і глибокорозпушувача ПЧ-4,5. Отримані результати доводять, що використання безполицевого обробітку ґрунту на рекомендованих режимах роботи дозволяє започаткувати систему ґрунтозахисного землеробства за умови знижених енерговитрат на процес основного обробітку ґрунту. В науковій частині роботи проаналізовано існуючі дослідження в напрямку вдосконалення робочих органів глибокорозпушувачів. Встановлено, що один із напрямків інтенсифікації процесу, що дозволить покращити сколювання необроблених монолітів ґрунту із зниженими енерговитратами є використання долота вдосконаленої форми. Запропоновано використовувати вігнуто-опуклу форму долота, яка дозволить забезпечити перехід від концентрації стискаючих напружень у передній частині долота до розтягуючих напружень на опуклій поверхні його задньої частини. Проведені всі необхідні конструкторські розрахунки, що доводять працездатність розробленої конструкції. The technology of sunflower cultivation is calculated and improved in the work. The characteristics of sunflower and the scope of its use are given, the technological modes and kinematic characteristics of the unit as a part of the T-150K tractor and the PCH-4,5 deep cultivator are substantiated. The obtained results prove that the use of no-tillage tillage at the recommended modes of operation allows to start a system of soil-protective agriculture under conditions of reduced energy consumption for the process of basic tillage. In the scientific part of the work the existing researches in the direction of improvement of working bodies of deep rippers are analyzed. It is established that one of the directions of intensification of the process, which will improve the chipping of untreated soil monoliths with low energy consumption, is the use of a chisel of improved shape. It is proposed to use a curved-convex shape of the bit, which will provide a transition from the concentration of compressive stresses in the front of the bit to tensile stresses on the convex surface of its rear part. All the necessary design calculations that prove the efficiency of the developed structure.

Description

Keywords

технологія вирощування соняшнику, глибокорозпушувач, вігнуто-опукла форму долота, зниження тягового опору, sunflower cultivation technology, deep ripper, curved-convex shape of the chisel, reduction of traction resistance

Citation

Бойко, В. О. Вдосконалення технології вирощування соняшнику з дослідженням та вдосконаленням глибокорозпушувача : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 208 «Агроінженерія» / наук. кер. С. М. Лещенко ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 79 с.