Механізація вирощування кукурудзи з модернізацією сівалки ВЕСТА-12

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-06-23

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Ефективність аграрного виробництва значною мірою залежить від рівня механізації та автоматизації виробничих процесів. Матеріально-технічною базою комплексної механізації є система машин. Саме вона за останні 25 років пережила рекордну кількість удосконалень і революційних змін. З’явилися нові сучасні технології вирощування, способи підготовки поверхні поля до обробітку ґрунту, самого обробітку ґрунту, сівби агрокультур, догляду за посівами і, особливо, збирання врожаю. Всі ці зміни спонукали до удосконалення існуючих та розробки принципово нових машин для агробізнесу, які б відповідали вимогам надійності, енергозаощадження, екологічної та виробничої безпеки, високої продуктивності та якості виконання технологічних процесів. В технічному плані машини стають більш досконалими, а отже конструктивно складнішими, обладнуються електронними та комп’ютерними системами контролю та управління. Метою кваліфікаційної роботи є спроба вдосконалити сівалку ВЕСТА-12 для підвищення ефективності її роботи під час посіву насіння кукурудзи. The overall efficiency of agricultural production largely depends on the level of mechanization of production processes. The material and technical base of complex mechanization is a system of machines. It is she who has experienced a record number of improvements and revolutionary changes over the past 25 years. New modern cultivation technologies appeared, methods of preparing the field surface for soil cultivation, soil cultivation itself, sowing, planting crops, crop care and, especially, harvesting. All these changes encouraged the improvement of existing and the development of fundamentally new machines that would meet the requirements of reliability, energy saving, environmental and production safety, high productivity and quality of technological processes. From a technical point of view, machines are becoming more advanced, and therefore structurally more complex, equipped with electronic and computer control and management systems. The purpose of the qualification work is to try to improve the Vesta-12 seeder to increase its efficiency during sowing of corn.

Description

Keywords

сівалка, точний висів, пневматичні системи, seeder, precision seeding, pneumatic systems

Citation

Лєгостаєв, В. М. Механізація вирощування кукурудзи з модернізацією сівалки ВЕСТА-12 : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 208 «Агроінженерія» / наук. кер. Д. В. Богатирьов ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2023. – 58 с.