Механізація вирощування кукурудзи з модернізацією сівалки ВЕСТА-12

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020-06-26

Authors

Онищенко, Олександр Анатолійович
Onyshchenko, Oleksandr

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Проведений аналіз технологічних особливостей виробництва кукурудзи на зерно дозволив розробити технологічну карту вирощування, яка передбачає повну механізацію всіх виробничих процесів та дозволить отримати потенційну врожайність на рівні 2,0 т/га з мінімальними витратами. Одним зі шляхів вирішення даних задач може бути незначна модернізація сівалки Веста-12, а також раціонального складу машино-тракторного агрегату, режимів його роботи та ряду організаційних заходів. Зміни внесені до конструкції сошника дозволяють покращити рівномірність заробки насіння по глибині, а також дають змогу підвищити середню швидкість посіву кукурудзи з 8,4 до 9,3 км/год. при відповідності агротехнічним вимогам щодо якості посіву. The analysis of the technological features of winter wheat production made it possible to develop a technological map of cultivation, which provides for full mechanization of all production processes and will allow to obtain a potential yield at the level of 2.0 t/ha with minimal costs. One of the ways to solve these problems can be a slight modernization of the Vesta-12 seeder, as well as the rational composition of the machine-tractor unit, its modes of operation and a number of organizational measures. The changes made to the design of the coulter allow to improve the uniformity of seeding in depth, and also make it possible to increase the average speed of sowing corn from 8.4 to 9.3 km/h. in compliance with agrotechnical requirements regarding the quality of sowing.

Description

Keywords

rукурудза, сівалка, сошник, corn, seeder, coulter

Citation

Онищенко, О. А. Механізація вирощування кукурудзи з модернізацією сівалки ВЕСТА-12 : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 208 «Агроінженерія» / наук. кер. В. А. Онопа ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький: ЦНТУ, 2020. – 62 с.