Спосіб нанесення антифрикційних покриттів на внутрішні циліндричні поверхні

Abstract

Спосіб нанесення антифрикційних покриттів на внутрішні циліндричні поверхні, при якому при його виконанні застосовується принцип протягування, який здійснюється шляхом зворотно-поступального руху інструмента з одночасним дискретним обертанням деталі. Способ нанесения антифрикционных покрытий на внутренние цилиндрические поверхности, при котором при его выполнении применяется принцип протягивания, который осуществляется путем возвратно-поступательного движения инструмента с одновременным дискретным вращением детали. A method for application of antifriction coatings on internal cylindrical surfaces, at which drawing principle, is used by reciprocal movement of tool with simultaneous discrete turning of a detail.

Description

Keywords

антифрикційні покриття, антифрикционные покрытия, antifriction coatings

Citation

Пат. 74630 Україна, МПК С23С 26/00. Спосіб нанесення антифрикційних покриттів на внутрішні циліндричні поверхні / М. І. Черновол, І. В. Шепеленко, О. В. Чернявський, І. Ф. Василенко, А. В. Кропівна ; заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. - № u 201203173 ; заявл. 19.03.2012 ; опубл. 12.11.2012 ; Бюл. № 21.