Патенти кафедри ЕРМ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 153
 • Item
  Система змащення турбокомпресора двигуна внутрішнього згоряння
  (2019-11-25) Аулін, В. В.; Ізюмський, О. В.; Гриньків, А. В.; Ізюмський, В. А.; Брюховецький, О. М.; Лисенко, С. В.; Кузик, О. В.; Лукашук, А. П.; Aulin, V.; Iziumskyi, O.; Hrynkiv, A.; Iziumskyi, V.; Briukhovetskyi, O.; Lysenko, S.; Kuzyk, O.; Lukashuk, A.
  Система змащування турбокомпресора двигуна внутрішнього згоряння містить картер двигуна, оливний насос, оливопровід, зворотний клапан, магістраль високого тиску, напірний патрубок турбокомпресора. Паралельно через оливний трійник під'єднано додаткову оливну магістраль з додатковим зворотним клапаном, оливним насосом з електродвигуном, що живиться через силові електричні дроти з силового реле, яке підключене електричним проводом від замка запалювання та електричного дроту від реле стартера, а силове реле з'єднане з датчиком тиску, вмонтованим в герметичний оливний резервуар, вхід якого з'єднано з магістраллю високого тиску, а вихід через оливний фільтр, що розташований всередині герметичного оливного резервуара, з напірним патрубком турбокомпресора.
 • Item
  Спосіб діагностування механічних передач
  (2019-11-25) Аулін, В. В.; Замота, Т. М.; Гриньків, А. В.; Караічев, О. О.; Панков, А. О.; Атрошенко, Д. В.; Голуб, Д. В.; Луцький, Д. В.; Рєсін, Є. Є.; Aulin, V.; Zamota, T.; Hrynkiv, A.; Karaichev, O.; Pankov, A.; Atroshenko, D.; Holub, D.; Lutskyi, D.; Riesin, Ye.
  Спосіб діагностування механічних передач включає оцінювання технічного стану механізмів з зчленованими ланками по сумарному кутовому зазору під час їх експлуатації. На вихідних елементах рухомих ланок механічної трансмісії в контрольних точках встановлено діодні випромінювачі світла, над якими нерухомо розташовано оптичні датчики вимірювання переміщення, обробка сигналів яких проводиться в обчислювальному блоці, що передає їх цифрові значення в блок зберігання і пересилання даних, який з'єднаний з персональним комп'ютером, аналізуючи дані з датчиків, визначають сумарний кутовий зазор під час їх експлуатації.
 • Item
  Спосіб діагностування трансмісій автомобілів
  (2019-11-25) Аулін, В. В.; Замота, Т. М.; Гриньків, А. В.; Караічев, О. О.; Панков, А. О.; Лисенко, С. В.; Великодний, Д. О.; Чернай, А. Є.; Aulin, V.; Zamota, T.; Hrynkiv, A.; Karaichev, O.; Pankov, A.; Lysenko, S.; Velykodnyi, D.; Chernai, A.
  Спосіб діагностування трансмісій автомобіля полягає в безперервному визначенні сумарного кутового зазору під час експлуатації. На вихідних елементах рухомих ланок механічної трансмісії автомобіля послідовно наносять магнітні мітки в контрольних точках, а саме на вихідному валу коробки перемикання передач, ведучому валу головної передачі, півосі, над якими нерухомо кріпляться датчики Холла, за допомогою аналізу сигналу з яких визначається зазор зчленованих ланок трансмісії автомобіля підчас експлуатації.
 • Item
  Пневматична висівна система точного висіву
  (2020-01-27) Аулін, В. В.; Панков, А. О.; Гриньків, А. В.; Деркач, О. Д.; Замота, Т. М.; Коваль, В. Я.; Щеглов, А. В.; Тихий, А. А.; Aulin, V.; Pankov, A.; Hrynkiv, A.; Derkach, O.; Zamota, T.; Koval, V.; Shchehlov, A.; Tykhyi, A.
  Пневматична висівна система точного висіву, що містить висівний апарат верхньої подачі насіння, корпус, сошник, силовий повітряний вентилятор, 5 завантажувальний канал, насіннєва камера, скидач зайвих насінин, яка відрізняється тим, що висівний апарат містить пневмокамеру крокового приводу, малоінерційний орган барабанного типу з перегородками, що утворюють окремі радіальні камери з присмоктуючими отворами по його периметру, канал надлишкового тиску, канал розрідження, реверсний канал та блок керування, який складається 10 з секції розподілу повітряного потоку, секції створення розрідження повітряного потоку та секції реверсу повітряного потоку.
 • Item
  Спосіб гасіння гідравлічних ударів в магістральних трубопроводах
  (2012-02-27) Ткач, А. А.; Оришака, В. О.; Зіновік, М. А.; Тищенко, Л. В.; Оришака, О. В.; Зіновік, О. В.; Tkach, A.; Oryshaka, V.; Zinovik, M.; Tyshchenko, L.; Oryshaka, O.; Zinovik, O.
  Спосіб гасіння гідравлічних ударів в магістральних трубопроводах включає зменшення силового впливу рухомої ударної хвилі на стінку трубопроводу. На магістральному трубопроводі, після насосної станції, штучно влаштовують вузол розгалуження магістрального трубопроводу на паралельні дільниці, не менше двох, та вузол з'єднання цих дільниць з магістральним трубопроводом. Способ гашения гидравлических ударов в магистральных трубопроводах включает уменьшение силового влияния подвижной ударной волны на стенку трубопровода. На магистральном трубопроводе, после насосной станции, искусственно устраивают узел разветвления магистрального трубопровода на параллельные участки, не меньше двух, и узел соединения этих участков с магистральным трубопроводом. A method for suppression of hydraulic shocks in main pipelines includes decrease of power effect of a movable pressure wave on the pipeline wall. At the main pipeline, downstream of the pump station, a unit for main pipeline branching into at least parallel sections and a unit for connection of those sections to the main pipeline are arranged artificially.
 • Item
  Установка безперервної дії для завантаження сипких матеріалів у клапанні мішки
  (2012-05-10) Оришака, О. В.; Гончаров, В. В.; Оришака, В. О.; Артюхов, А. М.; Oryshaka, O.; Honcharov, V.; Oryshaka, V.; Artiukhov, A.
  Установка безперервної дії для завантаження сипких матеріалів у клапанні мішки містить бункер, клапан, матеріалопровід, постачальний пристрій, вивантажувальне пристосування, завантажувальне пристосування, системи автоматики і аспірації. В каналі матеріалопроводу встановлений стабілізатор потоку сипкого матеріалу, який виконаний у вигляді лійки. Співвідношення відстані від вихідного отвору бункера до місця установки стабілізатора до діаметра каналу матеріалопровода знаходиться в межах 0,8-1,2, а площадки вхідного і вихідного отворів стабілізатора - в межах 2...3. Установка непрерывного действия для загрузки сыпучих материалов в клапанные мешки содержит бункер, клапан, материалопровод, подающее устройство, разгрузочное приспособление, загрузочное приспособление, системы автоматики и аспирации. В канале материалопровода установлен стабилизатор потока сыпучего материала, который выполнен в виде воронки. Соотношение расстояния от выходного отверстия бункера к месту установки стабилизатора к диаметру канала материалопровода находится в пределах 0,8-1,2, а площадки входного и выходного отверстий стабилизатора - в пределах 2 ... 3. A plant for continuous loading bulk materials into valve bags comprises a hopper, a valve, a product line, a feeding device, an unloading device, a loading device, systems of control and aspiration. In the channel of product line a stabilizer of flow of bulk material is installed, which is designed as a funnel. The ratio of the distance from the hopper outlet to the place of installation of the stabilizer to the diameter of the channel of product line is within 0.8-1.2, and the places of inlet and outlet holes - within 2 ... 3.
 • Item
  Гасник гідравлічних ударів
  (2012-06-25) Ткач, А. А.; Оришака, В. О.; Зіновік, М. А.; Тищенко, Л. В.; Оришака, О. В.; Зіновік, О. В.; Tkach, A.; Oryshaka, V.; Zinovik, M.; Tyshchenko, L.; Oryshaka, O.; Zinovik, O.
  Гасник гідравлічних ударів містить засіб зменшення силового впливу на стінки магістрального трубопроводу. Він містить за насосною станцією вузол розгалуження на попутні дільниці різної довжини та вузол з'єднання цих дільниць з магістральним трубопроводом. Гаситель гидравлических ударов содержит средство уменьшения силового действия на стенки магистрального трубопровода. Он содержит за насосной станцией узел разветвления на попутные участки разной длины и узел соединения этих участков с магистральным трубопроводом. A hydraulic shock absorber includes means for decrease of power effect of the walls of the main pipeline. It includes after the pump station a branch unit to pass sections with different lengths and a unit for connection of those sections to the main pipeline.
 • Item
  Спосіб стерилізації рідких середовищ
  (2013-11-11) Оришака, О. В.; Ткач, А. А.; Оришака, В. О.; Тищенко, Л. В.; Oryshaka, O.; Tkach, A.; Oryshaka, V.; Tyshchenko, L.
  Спосіб стерилізації рідких середовищ, за яким рідину опромінюють опромінювачем, що змонтований на кінці трубопроводу рідини, що опромінюється. Як джерело опромінювання використовується ударна хвиля, яка створюється в опромінювачі в результаті пробою міжелектродного проміжку електродів, що знаходяться в рідині і з'єднані з генератором електричних імпульсів, і після її взаємодії з поверхнями опромінювача створюються стоячі поперечні хвилі і збуджується кавітація, які чинять нищівний вплив на мікроорганізми рідини, що рухається через опромінювач. Способ стерилизации жидких сред, по которому жидкость облучают облучателем, смонтированным на конце трубопровода облучаемой жидкости. В качестве источника облучения используется ударная волна, которая создается в облучателе в результате пробоя межэлектродного зазора электродов, которые находятся в жидкости и соединены с генератором электрических импульсов, и после ее взаимодействия с поверхностями облучателя создаются стоячие поперечные волны и возбуждается кавитация, которые уничтожающе влияют на микроорганизмы жидкости, которая движется через облучатель. A process for sterilization of liquid media, by which the liquid is radiated by feed element, mounted on the end of the pipeline of radiated liquid. As radiation source impact wave is used, formed in feed element in the result of gap breakdown of electrodes, fixed in liquid and connected with generator of electrical pulses, and after its interaction with surfaces of feed element standing transverse waves are formed and cavitation is induced, destructively influencing to microorganisms of liquid, which is moving through the feed element.
 • Item
  Водометний рушій
  (2014-02-10) Оришака, О. В.; Кравцов, А. О.; Артюхов, А. М.; Оришака, В. О.; Oryshaka, O.; Kravtsov, A.; Artiukhov, A.; Oryshaka, V.
  Водометний рушій містить водометну трубу, в якій розташований гвинт з приводом, до якої жорстко приєднаний прискорювач руху рідини. На вході в прискорювач руху рідини встановлений блок, який має конусну поверхню зі сторони корпуса прискорювача, що створює камеру, в якій змонтовані ізольовано від корпусу і блока електроди, що з'єднані з генератором електричних імпульсів. Водометный движитель содержит водометную трубу, в которой расположен винт с приводом, к которой жестко присоединен ускоритель движения жидкости. На входе в ускоритель движения жидкости установлен блок, который имеет конусную поверхность со стороны корпуса ускорителя, создающую камеру, в которой смонтированы изолировано от корпуса и блока электроды, соединенные с генератором электрических импульсов. A jet propeller comprises a jet tube, wherein a screw with a drive is located, to which an accelerator of liquid movement is rigidly connected. At the entrance of liquid accelerator a unit is installed, which has a tapered surface from the side of accelerator housing, creating a chamber, in which electrodes are mounted which are insulated from the housing and connected to a generator of electric impulses.
 • Item
  Установка для стерилізації рідких середовищ
  (2014-05-12) Оришака, О. В.; Ткач, А. А.; Оришака, В. О.; Тищенко, Л. В.; Oryshaka, O.; Tkach, A.; Oryshaka, V.; Tyshchenko, L.
  Установка для стерилізації рідких середовищ містить трубопровід рідини, що опромінюється, опромінювач, який змонтований на кінці трубопроводу рідини. Опромінювач містить корпус і днище з конусною поверхнею зі сторони корпуса, що створює камеру, в якій змонтовані ізольовані від корпуса і днища кільцеві електроди, що з'єднані з генератором електричних імпульсів. Установка для стерилизации жидких сред содержит трубопровод облучаемой жидкости, облучатель, который смонтирован на конце трубопровода жидкости. Облучатель содержит корпус и днище с конусной поверхностью со стороны корпуса, создающего камеру, в которой смонтированы изолированные от корпуса и днища кольцевые электроды, соединенные с генератором электрических импульсов. A plant for the sterilization of liquid media contains pipeline of radiated liquid, radiator, mounted on the end of pipeline of liquid. Radiator contains housing and bottom with cone surface from the side of housing, producing chamber, in which isolated from housing and bottom ring electrodes are mounted, connected with generator of electric pulses.
 • Item
  Шестеренна гідромашина
  (2013-05-13) Павлюк-Мороз, В. А.; Шепеленко, І. В.; Крилов, О. В.; Осін, Р. А.; Pavliuk-Moroz, V.; Shepelenko, I.; Krylov, O.; Osin, R.
  Шестеренна гідромашина складається з хитного вузла, що містить в собі підшипникову обойму, яка має виточки під цапфи шестерень, розточування під ведучу і ведену шестерні, пази під пластини - замикачі та нагнітальний отвір. При цьому додатково на поверхні виточок під цапфи шестерень підшипникової обойми встановлені знімні вкладиші, виготовлені з металофторопласту. Шестеренная гидромашина состоит из качающегося узла, который содержит подшипниковую обойму, которая имеет выточки под цапфы шестерен, расточку под ведущую и ведомую шестерни, пазы под пластины - замыкатели и нагнетательное отверстие. При этом дополнительно на поверхности выточек под цапфы шестерен подшипниковой обоймы установлены съемные вкладыши, выполненные из металлофторопласта. A gear wheel hydraulic machine comprises a swinging unit that includes a bearing ring that has recesses for pins of gear wheels, boring for drive and driven gear wheels, slots for locking plates and supercharge opening. At that additionally on the surfaces of the recesses for pins of gear wheels of the bearing ring removable pads are installed, those are made of metal-fluoroplastic.
 • Item
  Поверхнево-активне середовище для нанесення покриттів фрикційно-механічним методом
  (2009-05-25) Кропівний, В. М.; Шепеленко, І. В.; Павлюк-Мороз, В. А.; Черкун, В. В.; Красота, М. В.; Соколенко, І. М.; Kropivnyi, V.; Shepelenko, I.; Pavliuk-Moroz, V.; Cherkun, V.; Krasota, M.; Sokolenko, I.
  Поверхнево-активне середовище для нанесення покриттів фрикційно-механічним методом містить соляну кислоту, гліцерин, ізопропіловий спирт, олеїнову кислоту і ортофосфорну кислоту. Поверхностно-активная среда для нанесения покрытий фрикционно-механическим методом содержит соляную кислоту, глицерин, изопропиловый спирт, олеиновую кислоту и ортофосфорную кислоту. A surface-active medium for application of coatings by friction-mechanical method contains hydrochloric acid, glycerin, isopropyl alcohol, oleic acid and orthophosphoric acid.
 • Item
  Пристрій для зміцнення зовнішніх циліндричних поверхонь деталей вигладжуванням
  (2003-08-15) Осін, Р. А.; Наливайко, В. М.; Русских, В. В.; Щербина, А. М.; Саловський, В. С.; Чайковський, О. Б.; Osin, R.; Nalyvaiko, V.; Russkykh, V.; Shcherbyna, A.; Salovskyi, V.; Chaikovskyi, O.
  Пристрій для зміцнення зовнішніх циліндричних поверхонь деталей вигладжуванням містить привід обертання деталі, циліндричний інструмент, торець якого є робочою поверхнею, навантажуюче пристосування, механізм обертання інструмента навколо своєї осі, джерело живлення та електроконтактні пристрої, один з яких контактує з приводом деталі, а інший - з навантажуючим пристосуванням. Устройство для укрепления внешних цилиндрических поверхностей деталей выглаживанием содержит привод вращения детали, цилиндрический инструмент, торец которого является рабочей поверхностью, нагружающее приспособление, механизм вращения инструмента вокруг своей оси, источник питания и электроконтактные устройства, одно из которых контактирует с приводом детали, а другое – с нагружающим приспособлением. Device for strengthening outer cylindrical surfaces of parts by burnishing contains part rotation drive, cylindrical tool, face of said tool represents working surface, loading unit, mechanism of rotation of tool around its axis, power supply and electrocontact devices, one of which contacts with part drive and another contacts with loading device.
 • Item
  Пристрій для зміцнення зовнішніх поверхонь деталей вигладжуванням
  (2001-08-15) Наливайко, В. М.; Щербина, А. М.; Чайковський, О. Б.; Солових, Є. К.; Nalyvaiko, V.; Shcherbyna, A.; Chaikovskyi, O.; Solovykh, Y.
  Пристрій для зміцнення поверхонь деталей вигладжуванням містить привід деталі, вузол закріплення інструменту, навантажувальне пристосування. Пристрій має окремий механізм для обертання інструменту навколо своєї осі, при цьому останній складається з двох частин - державки і деформуючої пластини. Устройство для укрепления поверхностей деталей выглаживанием содержит привод детали, узел закрепления инструмента, погрузочное приспособление. Устройство имеет отдельный механизм для вращения инструмента вокруг своей оси, при этом последний состоит из двух частей – державки и деформирующей пластины. A device for strengthening of the surfaces of components by smoothing contains a drive of component, a unit of fastening of tool, a loading facility. The device has a separate mechanism for rotating the tool around its axis, in this case the latter consists of two parts - a bracket and a deforming plate.
 • Item
  Спосіб комбінованого лазерного зміцнення металевих деталей
  (2012-10-25) Мажейка, О. Й.; Mazheika, O.
  Спосіб комбінованого лазерного зміцнення металевих деталей, при якому здійснюється вплив на оброблюваний матеріал безперервним лазерним випромінюванням, сфокусованим в світлову пляму у вигляді відрізка. Переміщення світлового відрізка в центрі додатково направляють випромінювання імпульсного лазера. Способ комбинированного лазерного упрочнения металлических деталей, при котором осуществляется воздействие на обрабатываемый материал непрерывным лазерным излучением, сфокусированным в световое пятно в виде отрезка. Перемещения светового отрезка в центре дополнительно направляют излучение импульсного лазера. A method combined laser hardening of metal parts, during which the processed material is treated with continuous laser light focused into a light spot in the form of a piece. The movements of the light spot in the center additionally guide a pulse laser light.
 • Item
  Обладнання для лазерного поверхневого зміцнення деталей
  (2004-12-15) Головко, Л.Ф.; Мажейка, О. Й.; Вурсіченко, Ю. В.; Аль-Шара Мотаз, М.; Holovko, L.; Mazheika, O.; Vursichenko, Y.; Al-Sharа Motaz, M.
  Обладнання для лазерного поверхневого зміцнення деталей містить основний лазер, оптично зв'язаний з оброблюваною деталлю, та допоміжний лазер з блоками живлення та фокусуючими системами. При цьому обладнання оснащено герметичним резервуаром, в якому розташована оброблювана деталь, заповненим рідиною. Резервуар має вхідне вікно, яке прозоре для випромінювання основного та допоміжного лазерів.
 • Item
  Добавки до порошкових дротів для електродугового напилення
  (2010-09-10) Маркович, С. І.; Мажейка, О. Й.; Рябоволик, Ю. В.; Markovych, S.; Mazheika, O.; Riabovolyk, Y.
  Шихта порошкового дроту для електродугового напилення містить оксиди лужних металів для стабілізації горіння дуги та галогеніди лужних металів для збереження температурних характеристик. Шихта порошковой проволоки для электродугового напыления содержит оксиды щелочных металлов для стабилизации горения дуги и галогениды щелочных металлов для сохранения температурных характеристик. Charge of a flux-cored wire for electric arc spraying contains oxides of alkali metals for flame-holding of the arc and alkali metal halides to maintain temperature characteristics.
 • Item
  Розпилювальна головка електрометалізатора для нанесення металевих покриттів на внутрішні циліндричні поверхні
  (2009-12-10) Похмурський, В. І.; Студент, М. М.; Маркович, С. І.; Мажейка, О. Й.; Рябоволик, Ю. В.; Pokhmurskyi, V.; Student, M.; Markovych, S.; Mazheika, O.; Riabovolyk, Y.
  Розпилювальна головка електрометалізатора для нанесення металевих покриттів на внутрішні циліндричні поверхні, в конструкції якої є корпус з розміщеними в ньому струмопідвідними трубками з наконечниками для подачі електродного дроту та повітряною трубкою, причому струмопідвідні трубки з наконечниками з'єднані між собою пластинами із електроізоляційного матеріалу, а наконечники зігнуті по дузі. Повітряне сопло нахилене під кутом α до осьової лінії розпилювальної головки, який знаходиться в межах 60°-70°, а кут β, який утворюють осьова лінія повітряного сопла та осьова лінія електродного дроту при виході з наконечників, знаходиться в межах 0-30°. Распылительная головка электрометаллизатора для нанесения металлических покрытий на внутренние цилиндрические поверхности, в конструкции которой имеется корпус с расположенными в нем токоподводящими трубками с наконечниками для подачи электродной проволоки и воздушной трубкой, причем токоподводящие трубки с наконечниками соединены между собой пластинами из электроизоляционного материала, а наконечники согнуты по дуге. Воздушное сопло наклонено под углом α к осевой линии распылительной головки, который находится в пределах 60°-70°, а угол β, который образуют осевая линия воздушного сопла и осевая линия электродного провода при выходе из наконечников, находится в пределах 0-30°. An injector of electric metal-spraying device for application of metallic coatings on internal cylindrical surfaces contains a housing with current-conducting tubes with tips for supplying a continuous electrode and an air tube located in it; moreover the current-conducting tubes with tips are connected to each other by plates of electrical insulating material, and the tips are bent along an arc. An air nozzle is inclined at an angle α toward the centerline of injector, which is within the limits of 60°-70°, and the angle β, which is formed by the centerline of blast nozzle and centerline of continuous electrode on leaving from the tips, is within the limits of 0-30°.
 • Item
  Порошковий дріт для одержання зносостійких електродугових покрить, придатних до обробки лезовим інструментом
  (2009-11-25) Похмурський, В. І.; Студент, М. М.; Маркович, С. І.; Мажейка, О. Й.; Рябоволик, Ю. В.; Pokhmurskyi, V.; Student, M.; Markovych, S.; Mazheika, O.; Riabovolyk, Y.
  Порошковий дріт для одержання зносостійких електродугових покрить, придатних до обробки лезовим інструментом, який включає оболонку зі сталі Св-08 та порошкову шихту, причому порошкова шихта містить: порошок високовуглецевого ферохрому, порошок феромолібдену, порошок феромарганцю, порошок ферокремнію, порошок алюмінію та порошок заліза. Порошковый провод для получения износостойких электродуговых покрытий, пригодных к обработке лезвийным инструментом, который включает оболочку из стали Св-08 и порошковую шихту, причем порошковая шихта содержит: порошок высокоуглеродистого феррохрома, порошок ферромолибдена, порошок ферромарганца, порошок феррокремния, порошок алюминия и порошок железа. Powder-like wire for the production of wearproof electroarc coatings, operable by the edge tool which includes a shell from steel of Sv-08 and powder-like charge, at that a powder-like charge contains: powder of high-carbon ferrochromium, powder of ferromolybdenum, powder of ferromanganese, powder of ferrosilicium, powder of aluminium and powder of iron.
 • Item
  Спосіб комбінованого зміцнення циліндричних металевих виробів
  (2009-04-10) Мажейка, О. Й.; Mazheika, O.
  Спосіб комбінованого зміцнення циліндричних металевих виробів полягає в тому, що при обертанні виробу його поверхня піддається електромеханічній обробці та обробці променем лазера, що переміщується уздовж осі обертання. Електромеханічну обробку проводять одночасно з лазерною обробкою шляхом додавання зусилля на деформуючі електроди-інструменти, які отримують живлення від трифазного джерела струму, при цьому обробку поверхні виробу променем лазера здійснюють з кроком 1,2÷1,7 діаметра променя, а обробку кожним деформуючим інструментом-електродом здійснюють із запізненням на 0,35...0,4 кроку подачі. Способ комбинированного упрочнения цилиндрических металлических изделий заключается в том, что при вращении изделия его поверхность подвергается электромеханической обработке и обработке лучом лазера, который перемещается вдоль оси вращения. Электромеханическую обработку проводят одновременно с лазерной обработкой путем добавления усилия на деформирующие электроды-инструменты, которые получают питание от трехфазного источника тока, при этом обработку поверхности изделия лучом лазера осуществляют с шагом 1,2÷1,7 диаметра луча, а обработку каждым деформирующим инструментом-электродом осуществляют с запаздыванием на 0,35...0,4 шага подачи. A method of combined strengthening of cylindrical metal articles consists in that at rotation of article its surface is subject to electromechanical working and working by laser beam, which is moved along the rotational axis. Electromechanical working is conducted simultaneously with laser working by addition of an effort on deforming tool electrodes, which are powered by a three-phase current source, in this case treatment of the surface of article by laser beam is performed with a step of 1.2÷1.7 of the diameter of beam, and working by each deforming tool-electrode is carried out with a delay of 0.35… 0.4 of the feed step.