Філософія культури

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Authors

Стежко, З. В.
Барабаш, В. А.
Глєбова, Л. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Навчальний посібник у рамках заявленої дисципліни знайомить з особливостями філософського осмислення духовної культури, її основними характеристиками та проблемами, співвідношенням традиційної та нетрадиційної, елітарної та масової культури, а також з провідними тенденціями сучасного світового та вітчизняного культурного розвитку. Рекомендований для магістрантів та аспірантів гуманітарних спеціальностей. The study guide within the declared discipline introduces the peculiarities of the philosophical understanding of spiritual culture, its main characteristics and problems, the relationship between traditional and non-traditional, elite and mass culture, as well as the leading trends of modern world and domestic cultural development. Recommended for master's and postgraduate students of humanitarian specialties.

Description

Keywords

філософія, культура, елітарна культура, масова культура, субкультура, міжкультурні комунікації, philosophy, culture, elite culture, mass culture, subculture, intercultural communications

Citation

Стежко, З. В. Філософія культури : навч. посіб. / З. В. Стежко, В. А. Барабаш, Л. В. Глєбова ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2023. – 97 с.