Практикум. Плавка ливарних сплавів. Навчально-методичний посібник

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Authors

Ломакін, В. М.
Кропівний, В. М.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Плавка ливарних сплавів є невідємною складовою заготівельної бази машинобудування в Україні – виробництва литих виробів. Роботи практикуму виконуються в лабораторних і виробничих умовах ливарного цеху та сприяють завсвоєнню теоретичних знань і практичних навичок при плавці чорних і кольорових сплавів для потреб машинобудування. Важливим в практикумі є розподіл робіт по роду металу і по типам плавильних агрегатів. При цьому вивчаються як загальні підходи, зокрема, температурні режими ведення плавки, склад влюсів і шлаку, легування і модифікування сплавів, черговість операцій, так і специфічні особливості, притаманні конкретному ливарному сплаву, такі як розкислення сплавів на основі міді та інш. Загалом, роботи практикуму стосуються плавки всіх основних чорних і кольорових ливарних сплавів, що виплавляються на виробництві. Melting of foundry alloys is an integral component of the procurement base of mechanical engineering in Ukraine - the production of cast products. The work of the workshop is carried out in the laboratory and production conditions of the foundry and contributes to the assimilation of theoretical knowledge and practical skills in melting ferrous and non-ferrous alloys for the needs of machine building. Important in the workshop is the distribution of work by type of metal and types of melting units. At the same time, both general approaches are studied, in particular, the temperature regimes of smelting, the composition of dross and slag, alloying and modification of alloys, the sequence of operations, and specific features inherent in a specific foundry alloy, such as the deoxidation of copper-based alloys, etc. In general, the work of the workshop concerns the melting of all the main ferrous and non-ferrous casting alloys that are smelted in production.

Description

Keywords

плавка, індукційна піч, дугова піч, модифікування, melting, arc furnace, modification, induction furnace

Citation

Ломакін, В. М. Практикум. Плавка ливарних сплавів : навч.-метод. посібник / В. М. Ломакін, В. М. Кропівний ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2023. – 54 с.