Українська мова (професійного спрямування)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Authors

Бабич, Т. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Курс «Українська мова (професійного спрямування)» допомагає при спілкуванні в ділових відносинах між людьми, між людиною та організацією. Через недосконале володіння українською мовою часто виникає велика кількість типових помилок, невластивих діловому та науковому стилів висловів, що знижує рівень культури мовлення. Тому для студентів дуже важливо набути знань про норми оформлення ділових паперів, культуру спілкування, адже саме за допомогою мови встановлюються офіційні, службові, ділові, партнерські контакти між закладами, підприємствами, інститутами, державами, а також приватні стосунки між людьми. Навчальна дисципліна «Українська мова (професійного спрямування)» покликана сформувати знання студентів з різних видів документації, навички їх укладання, засвоїти етикет ділової кореспонденції. Важливо також оволодіти графічними, орфоепічними, орфографічними, лексичними, морфологічними, синтаксичними, стилістичними нормами ведення сучасної ділової документації. Курс допоможе досягти належного рівня володіння фаховою метамовою – знання терміносистем, фразеології, композиційно-жанрових форм текстотворення, мовних формул, функціональних типів мовлення, стилів літературної мови.

Description

Keywords

професійна термінологія, науковий стиль

Citation

Українська мова (професійного спрямування) : метод. вказ. до вивч. дисц. для спец. рівня освіти «бакалавр» / [уклад. Т. В. Бабич] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. суспільних наук, інформ. та архівної справи. - Кропивницький : ЦНТУ, 2018. – 29 с.