Працездатність пасивних автобалансирів при зрівноваженні крильчаток осьових вентиляторів

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Authors

Яцун, В. В.
Yatsun, V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Поліграфічний центр "КОД"

Abstract

Узагальнена методика застосування як звичайних, так і нових кульових (роликових) автобалансирів (АБ) – із перегородками для зрівноваження на ходу крильчаток осьових вентиляторів, яка включає вибір типу АБ, алгоритми розрахунку його основних параметрів, вимоги до точності виготовлення і встановлення у машину, рекомендації по забезпеченню працездатності тощо. Розроблена математична модель вентиляторної машини із АБ, що враховує аеродинамічні сили. У випадку осесиметричних опор встановлено, що у машини можуть існувати одна, дві чи три критичні швидкості і в залежності від цього автобалансування наставатиме при перевищенні єдиної критичної швидкості, між першою і другою, або між першою і другою, та над третьою критичними швидкостями. Встановлений вплив на критичні швидкості аеродинамічних сил і розміщення ротора крильчатки у важкому, в’язко-пружно закріпленому корпусі. Експериментально встановлено, що єдиним істотним джерелом вібрацій машини є незрівноваженість крильчатки. АБ зменшують статичний дисбаланс у 620 разів за рахунок приходу КВ у положення, у якому вони зрівноважують крильчатку. Встановлені істотні труднощі у забезпеченні працездатності звичайних АБ і переваги у роботі АБ із перегородками. Так останні, на відміну від звичайних АБ, гарантовано розганяють кулі при будь-якій орієнтації ротора і забезпечують автобалансування навіть без мастила у корпусі АБ. Шляхом трьохвимірного числового моделювання в програмному середовищі SolidWorks з використанням модуля Cosmos Motion досліджений вплив різних параметрів системи на процес автобалансування. Підтверджені переваги у працездатності АБ із перегородками. We generalize the method of application of both ordinary and new ball (roller) autobalancers (AB) to balance on the move impellers of axial fans, which include a choice of type AB, algorithms for calculating of basic parameters, the requirements for precision manufacturing and installation in the machine, the recommendation to ensure efficiency, etc. We developed the mathematical model of fan machine with AB that takes into account aerodynamic forces. It is set in the case of axial symmetric supports, that machine can have one, two or three critical rotor speeds and depending on this auto-balancing will come at exceeding of sole speed, between first and second, or between first and second, and above the third speeds. Were set influence on critical rotor speeds of aerodynamic forces and placing the impellers rotor in a massive case. It is set experimentally that the only significant source of vibration machine is the imbalance of the impeller. AB reduces static imbalance in 620 times by the arrival of corrective masses in the position in which they balance it. It is set the essential difficult-ties in providing of capacity of ordinary AB and advantage in work of AB with partitions. Since the latter, in contrast to conventional AB, guaranteed scatter the balls at any orientation of the rotor and provide auto-balancing, even without oil in the case of AB. By the 3-D number design in a software environment SolidWorks with the use of the module Cosmos Motion were explored influence of different parameters of the system on the process of auto-balancing. Were confirmed advantages in a capacity of AB with partitions.

Description

Keywords

автобалансир, зрівноваження, змінний дисбаланс, аеродинамічні сили, autobalancer, balancing, changing imbalance, aerodynamic forces

Citation

Яцун, В. В. Працездатність пасивних автобалансирів при зрівноваженні крильчаток осьових вентиляторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.02 – "Машинознавство" / Яцун Володимир Володимирович ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" - Львів, 2010. - 20 с.