Наукові публікації кафедри ДМ та ПМ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 60
 • Item
  До стійкості автобалансуючого пристрою із зв’язками, накладеними на рух коригуючих вантажів
  (АН УРСР, 1990) Філімоніхін, Г. Б.; Filimonikhin, G.
  В рамках плоскої моделі досліджується динамічна стійкість ротора, який зрівноважується четирьохмаятниковим автобалансуючим пристроєм. У пристрої на рухи маятників накладені зв'язки, які дозволяють їм повертатися відносно ротора на рівні кути в протилежні боки. У випадках, коли маса маятників набагато менше маси ротора, при великому терті між маятника і валом ротора, при обертанні ротора з частотою, набагато вище критичної, при великому зовнішньому терті знайдені необхідні умови стійкості руху. Dinamic stability of rotor balanced by four-pendulum autobalancing device is studied within the plane model. The necessary condition of the motion stabi¬lity are found for the cases when pendulum mass is much lower than the rotor mass, at larger friction between pendulums and the rotor shaft, under the dotation of rotor with the speed much higher than the critical one, under larger external damping.
 • Item
  К устойчивости основного движения двухмаятникового автобалансира
  (1996) Филимонихин, Г. Б.; Філімоніхін, Г. Б.
  Dynamic stability of the main motion of a two-pendulum autobalancing device is studied within the plane model. The sufficient conditions of asymptotic stability are found for the cases where the pendulum mass, is much less than that of the rotor at large friction between pendulums and the rotor shaft, under large external damping, and under high-speed rotation of the rotor. For small damping, one or three critical speeds are found and the region of stability of the main motion is constructed which is independent of disbalance of the rotor.
 • Item
  Дослідження динаміки пасивних автобалансирів з твердими коригувальними вантажами
  (2003) Філімоніхін, Г. Б.
  Is adduced general sequence of a theoretical research of dynamics and efficiency of the passive auto-balancers with the rigid corrective masses. Is represented the method based on the theory of stability of stationary motions of the nonlinear autonomous systems.
 • Item
  Условия уравновешивания ротора абсолютно твердым телом с неподвижной точкой на оси вала
  (2001) Филимонихин, Г. Б.; Філімоніхін, Г. Б.
  It was obtained conditions imposed on geometry of mass of a absolute rigid body, at which fulfilment this body with a fixed point on an axis of the shaft of a rotor can balanced the rotor in a certain plane of correction. The examples of absolute rigid bodies satisfying to obtained conditions are adduced.
 • Item
  Об уравновешивании ротора маятниками, насаженными на оси, перпендикулярные валу
  (2000) Филимонихин, Г. Б.; Філімоніхін, Г. Б.
  Іt is offered to autobalance a rotor by two pairs of pendulum, which are connected under a right angle, installed on axes perpendicular to the shaft. The model of a rotor making cylindrical motions is considered. The sufficient conditions for asymptotic stability of the main motion are found: when the weight of pendulums are much less than the weight of a rotor; at fast rotation of a rotor; at large friction between pendulums and axes; and at large external friction. In the absence of forces of resistance, the area of stability of the main motion not dependent on unbalance is found.
 • Item
  До стійкості автобалансуючого пристрою із зв’язками, накладеними на рух коригуючих вантажів
  (1990) Філімоніхін, Г. Б.
  В рамках плоской модели исследуется динамическая устойчивость ротора, уравновешиваемого четырехмаятниковым автобалансирующим устройством. В устройстве на движения маятников наложены связи, позволяющие им поворачиваться относительно ротора на равные углы в противоположные стороны. В случаях, когда масса маятников намного меньше массы ротора, при большом трении между маятниками и валом ротора, при вращении ротора с частотой, намного выше критической, при большом внешнем трении найдены необходимые условия устойчивости движения. Dinamic stability of rotor balanced by four-pendulum autobalancing device is studied within the plane model. The necessary condition of the motion stability are found for the cases when pendulum mass is much lower than the rotor mass, at larger friction between pendulums and the rotor shaft, under the dotation of rotor with the speed much higher than the critical one, under larger external damping.
 • Item
  Стабілізація маятниками положення осі обертання ізольованого абсоабсолютно твердого тіла
  (ВПЦ "Київський університет", 2002) Філімоніхін, Г. Б.
  Розглянуто задача стабілізації маятниками положення осі обертання ізольованого абсолютно твердого тіла відносно самого тіла. Ізольоване тіло рухається плоскопаралельно. На його вісь обертання насаджено два однакових математичних маятника. Усередині тіла знаходиться маса, що може переміщуватися. Знайдено необхідні і достатні умови асимптотичної стійкості основного руху системи – рух, у якому маятники компенсують внутрішнє переміщення мас у системі й система обертається навколо осі обертання тіла. Is considered the problem of stabilization, by the pendulums, of the position of the axis of the rotation of the isolated absolute rigid body concerning itself. The isolated absolute rigid body makes plane-parallel motions. On the central axis of the absolute rigid body, which is perpendicular to the plane of motion is installed two identical mathematical pendulums. Inside the absolute rigid body there is a material point, which can move. Is established, that, under condition of existence, the main motion of a system – the motion, in which the pendulums compensate the unbalance of material point and the system rotates around the central axis of the absolute rigid body, is asymptotically stable.
 • Item
  Модель ротора, що здійснює плоскопаралельний рух і зрівноважується корегуючим вантажем з нерухомою точкою на осі ротора
  (Кінпатрі ЛТД, 2001) Філімоніхін, Г. Б.
  Побудовано математичну модель ротора, що зрівноважується корегуючим вантажем (КВ), який обертається навколо повздовжньої і поперечної осей ротора. Ротор розташований вертикально і здійснює плоскопаралельний рух (кутовими рухами навколо центру мас знехтувано). Центр мас КВ не збігається з нерухомою точкою на осі ротора і відносно неї два головних осьових момента інерції КВ однакові. Встановлено існування до шести істотно відмінних усталених рухів системи: два основних -за яких ротор зрівноважений; чотири побічних – за яких КВ максимально відхилений у напрямку відхилення вала від осі обертання або в протилежний бік. Сформульований критерій працездатності автобалансира. Is constructed the mathematical model of a rotor which is balancing by the corrective Mass (CM) which turns around longitudinal and cross-sectional axis of a rotor. The rotor is located vertically and makes plane-parallel motion (angular motions around center of mass is neglected). Center of mass of CM does not coincide with a fixed point on an axis of a rotor and concerning it two principal axial moments of inertia of CM is identical. The existence to six essentially different steady-state motions of a system is established: two main motions in which the rotor is balancing; four spurious - in which the rotor is unbalancing. Is formulated the criterion of functionability of the autobalancer.
 • Item
  Пасивні автобалансири з твердими коригувальними вантажами
  (Хмельницький, 2002) Філімоніхін, Г. Б.
  Розглянуті коригувальні вантажі і відповідні конструкції так званих класичних і нових некласичних пасивних автобалансирів, призначених для зрівноваження роторів на ходу в процесі експлуатації. Показано, що конструкції пристроїв обєднує те, щокоригувальні вантажі в них рухаються, певним чином, навколо точки на повздовжній осі вала ротора. За видами рухів коригувальних вантажів запропоновано класифікувати дані пристрої. Розглянуті переваги і недоліки різних конструкцій.
 • Item
  Установившиеся движения ротора, уравновешиваемого связанными корректирующими грузами с неподвижными точками на оси вала ротора
  (Київ, 2000) Филимонихин, Г. Б.; Невдаха, Ю. А.; Філімоніхін, Г. Б.; Невдаха, Ю. А.
  Исследованы установившиеся движения ротора, уравновешиваемого автобалансиром, состоящим из двух связанных корректирующих грузов с неподвижными точками на оси вала ротора. Установлено существование не более шести существенно различных установившихся движений системы. Найдены условия их существования. Сформулированы условия работоспособности автобалансира.
 • Item
  Дослідження стійкості усталених рухів ротора, що рухається плоскопаралельно і автобалансира-демпфера
  (Київ, 2001) Філімоніхін, Г. Б.; Сотніков, В. С.
  Досліджена стійкість основних і побічних усталених рухів ротора і автобалансира-демпфера. Ротор розташований вертикально і рухається плоскопаралельно. Автобалансир утворений корегуючим вантажем (КВ) з нерухомою точкою на осі ротора. У КВ сферичний тензор інерції відносно цієї точки і центр мас з нею не співпадає. У випадку, коли маса КВ набагато менша маси ротора і вплив сил ваги незначний, встановлено, що на зарезонансних швидкостях обертання ротора єдиний асимптотично стійкий – основний рух, у якому ротор зрівноважений і центр мас КВ нижче нерухомої точки на осі ротора.
 • Item
  Стабілізація положення осі обертання абсолютно твердого тіла маятниковим (кульовим) автобалансиром
  (Київ, 2004) Горошко, О. О.; Філімоніхін, Г. Б.; Пирогов, В. В.; Goroshko, О.; Filimonikhin, H.; Pirogov, V.
  Розглянута задача про стійкість руху ізольованої матеріальної системи, яку утворюють абсолютно тверде тіло, що рухається плоскопаралельно, на центральну вісь якого, перпендикулярну площині руху, насаджені два однакових математичних маятника і усередині якого знаходиться матеріальна точка, що створює дисбаланс. Встановлено, що, за умови існування, глобально стійкий основний рух системи, у якому система обертається навколо центральної осі тіла, а решта рухів, побічних - нестійка. Is considered the problem of stabilization, of the position of the axis of the isolated absolute rigid body concerning itself. The isolated absolute rigid body makes plane-parallel motions. On the central axis of the absolute rigid body, which is perpendicular to the plane of motion is installed two identical mathematical pendulums. Inside the absolute rigid body there is a material point, which creates unbalanced weight. Is established, that, under condition of existence, is global stable the main motion of a system – the motion, in which the system rotates around the central axis of the absolute rigid body.
 • Item
  Зрівноваження ротора, що здійснює плоскопаралельний рух, абсолютно твердим тілом, яке обертається навколо повздовжньої і поперечної осей ротора
  (Київ, 2001) Горошко, О. О.; Філімоніхін, Г. Б.
  Досліджена стійкість усталених рухів ротора, що зрівноважується абсолютно твердим тілом. Ротор здійснює плоскопаралельні рухи, розташований вертикально, і тверде тіло може повертатися навколо повздовжньої і поперечної осей ротора. У випадку, коли маса твердого тіла набагато менша маси ротора, установлено, що на зарезонансних швидкостях обертання ротора єдиний стійкий - основний усталений рух, у якому ротор найбільше зрівноважений і центр мас твердого тіла нижче нерухомої точки.
 • Item
  Модель ротора, що здійснює плоскопаралельний рух і зрівноважується корегуючим вантажем з нерухомою точкою на осі ротора
  (НТУУ "КПІ", 2001) Філімоніхін, Г. Б.; Сотніков, В. С.
  Построена математическая модель ротора, который уравновешивается корректирующим грузом (КГ) с неподвижной точкой на оси ротора. Ротор осуществляет плоскопараллельное движение и расположен вертикально. КГ имеет относительно точки подвеса сферический тензор инерции и центр масс КГ не совпадает с точкой подвеса. Установлено существование до четырех существенно различных установившихся движений системы: два основных - в которых ротор наиболее уравновешен; два побочных - в которых КГ максимально отклонен в направлении отклонения вала от оси вращения или в противоположную сторону. Сформулированный критерий работоспособности автобалансира. Is constructed the mathematical model of a rotor, which is balancing by a corrective mass (CM) with a fixed point on an axis of the rotor. The rotor is located vertically and makes plane-parallel motion. Concerning a fixed point CM has a spherical tensor of inertia and the center of mass of CM does not coincide with fixed point. Is established the existence up to four essentially various steady-state motions of a system: two main - in which the rotor is most balancing; two spurious - in which CM is rejected as much as possible in direction of a deviation of the shaft from rotation axis or in an opposite side. Is formulated the criterion of functionability of the autobalancer.
 • Item
  Експериментальне дослідження процесу зрівноваження автобалансирами дисків ручних шліфувальних машин
  (Вінниця, 2007) Філімоніхін, Г. Б.; Коваленко, О. В.
  Исследован процесс уравновешивания на холостом ходу дисков ручных шлифовальных машин разными типами шаровых автобалансиров. Установлена наибольшая пригодность автобалансиров с подвижными и неподвижными перегородками. Is investigated the process of an equilibration idling disks of manual grinding machines by different types of ball-type autobalancers. The greatest suitability.
 • Item
  Експериментальне дослідження зрівноваження кульовими автобалансирами крильчатки осьового вентилятора
  (Вінниця, 2007) Філімоніхін, Г. Б.; Яцун, В. В.
  Исследована работа различных типов шаровых автобалансиров при уравновешивании крыльчатки осевого вентилятора. Разработаны методика динамического уравновешивания крыльчатки до начала эксплуатации вентилятора и методика определения чувствительности автобалансиров к дисбалансу, использующие двухшаровой автобалансир. Is investigated works of various types of ball-type autobalancers at a balancing of an impeller of the axial-flow fan. Are developed a technique of a dynamic balancing of an impeller prior to the beginning of operation of the fan and a technique of definition of sensitivity of autobalancers to the unbalance, using the two balls autobalancer.
 • Item
  Динаміка багатокульових (багатомаятникових) автобалансирів. Стійкість основних рухів
  (2003) Філімоніхін, Г. Б.
  Досліджується динаміка багатокульових і багатомаятникових автобалансирів (АБП), призначених для зрівноваження швидкісних роторів на ходу. Побудовані математичні моделі ротора і багатокульових (багатомаятникових) АБП для різних випадків руху системи та у випадках різних і однакових коригувальних вантажів (KB). Знайдені кількісні умови існування усталених рухів системи, у яких KB обертаються синхронно з ротором. Сформульований критерій настання автобалансування. Показано, що у рамках плоскої моделі ротора на ізотропних в'язко-пружних опорах, який обертається зі сталою кутовою швидкістю і зрівноважується багатокульовим (багатомаятниковим) АБП є ефективним метод дослідження стійкості сімей основних рухів відносно узагальнених координат, які характеризують дисбаланс системи. Із застосуванням методу вперше встановлено: 1) при: відсутності сил опору; однакових силах внутрішнього опору; однакових KB - умови стійкості основних рухів не залежать від кількості KB і збігаються з умовами стійкості у випадку двох KB; 2) у перелічених випадках у системи ротор - АБП до трьох критичних швидкостей і основні рухи стійкі між першою і другою, та над третьою критичними швидкостями; 3) збільшення сил опору принципово змінює властивості системи, зменшуючи кількість критичних швидкостей до однієї.
 • Item
  Динаміка багатокульових (багатомаятникових) автобалансирів. Стійкість побічних рухів
  (КДТУ, 2003) Філімоніхін, Г. Б.
  У рамках плоскої моделі ротора на ізотропних в'язко-пружних опорах, який обертається зі сталою кутовою швидкістю і зрівноважується багатокульовим (багатомаятниковим) АБП з однаковими коригувальними вантажами (KB) досліджується стійкість основного руху у випадку великих дисбалансів, і стійкість двох типів побічних рухів: стаціонарних -у яких KB обертаються синхронно з ротором; квазіперіодичних - у яких KB відстають від ротора. Для основного руху і побічних рухів першого типу встановлено, що: 1) при дисбалансі, який перевищує балансувальну ємність АБП на зарезонансних швидкостях обертання ротора при відсутності і наявності сил опору відповідно стійкий, чи асимптотично стійкий основний рух, у якому всі KB відхилені у легкий бік ротора, і цей же рух нестійкий на дорезонансних швидкостях обертання ротора; 2) на дорезонансних швидкостях обертання ротора при відсутності чи наявності сил опору відповідно стійкий у першому наближенні, чи асимптотично стійкий, але за умовою існування, побічний рух, у якому всі KB відхилені у важкий бік ротора, і цей же рух нестійкий на зарезонансних швидкостях обертання ротора; 3) решта стаціонарних побічних рухів завжди нестійка. Знайдені кількість і умови існування квазіперіодичних рухів. У них KB обертаються відносно землі із майже сталою швидкістю, але відстають від ротора, і повздовжня вісь останнього рухається по гіпоциклоїді, утвореній прямою прецесією з частотою обертання KB і прямою нутацією з частотою обертання ротора. Встановлено, що серед всіх теоретично можливих квазіперіодичних рухів асимптотично стійкий тільки той, у якому KB обертаються відносно землі із швидкістю, меншою за резонансну, а решта рухів - нестійка.