Механізація вирощування кукурудзи з удосконаленням чизельної лапи глибокорозпушувача

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-12-01

Authors

Бубнов, Дмитро Володимирович
Bubnov, Dmytro

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В даній кваліфікаційній магістерській роботі розроблені практичні рекомендації по удосконаленню технології вирощування кукурудзи. Метою дослідження є зниження енергоємності процесу розпушування ґрунту шляхом обґрунтування раціонального параметру розташування долота чизельного робочого органу відносно напрямку руху агрегату. Встановлено залежність показника тягового опору ґрунту на переміщення в ньому комбінованого деформатора від конструктивних параметрів долота та глибини обробітку при роботі на важких суглинках з твердістю 6…7 мПа. З метою підвищення надійності виконання технологічного процесу запропоновано використання нової конструкції чизельної лапи в конструкції чизельного глибокорозпушувача, яка повинна запобігати пошкодженню конструктивних елементів як самої лапи, так і інших додаткових робочих органів в результаті перевантаження. In this qualifying master's thesis developed practical recommendations for improving the technology of growing corn. The aim of the study is to reduce the energy intensity of the process of loosening the soil by substantiating the rational parameter of the location of the chisel chisel working body relative to the direction of movement of the unit. The dependence of the traction resistance of the soil on the movement of the combined deformer in it on the design parameters of the bit and the depth of cultivation when working on heavy loams with a hardness of 6… 7 MPa. In order to increase the reliability of the technological process, it is proposed to use a new design of the chisel paw in the design of the chisel deep cultivator, which should prevent damage to structural elements of the paw and other additional working bodies as a result of overload.

Description

Keywords

кукурудза, чизельний глибокорозпушувач, лапа, робочі органи, якість, corn, chisel cultivator, paw, working bodies, quality

Citation

Бубнов, Д. В. Механізація вирощування кукурудзи з удосконаленням чизельної лапи глибокорозпушувача : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 208 «Агроінженерія» / наук. кер. В. М. Сало ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 75 с.