Технологія управління надійністю персоналу в контексті кадрової безпеки

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Authors

Сочинська-Сибірцева, І. М.
Sochinska-Sybirtseva, I.
Сочинская-Сибирцева, И. Н.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ДонНУ

Abstract

Мета статті полягає у визначенні сутності поняття «технологія управління надійністю персоналу», характеристиці найбільш актуальних і значимих складових елементів технології управління надійністю персоналу в умовах діяльності вітчизняних підприємств, систематизації підходів до визначення поняття «кадрова безпека», виокремленні найбільш значимих факторів впливу на рівень кадрової безпеки. В результаті дослідження були визначені вектори оцінки рівня кадрової безпеки персоналу, зокрема: соціально-мотиваційна, професійна, психологічна безпека та безпека життєдіяльності. Обґрунтовано, що ступінь надійності персоналу значною мірою залежить від обраної технології професійного відбору працівників. Одним з перспективних шляхів удосконалення системи професійного відбору, є впровадження спеціальних психофізіологічних технологій, у тому числі скринінгових. Подальші дослідження доцільно проводити у напрямку розробки методики оцінки рівня надійності персоналу і побудови регресійних моделей залежності кадрової безпеки підприємства від рівня надійності персоналу. The objective of the article is to determine the essence of the notion of "management technology of personnel reliability"; to characterise most important and significant components in the conditions of activity of the national enterprises; to systematise approaches to the definition of "staff security" and to single out the most important factors influencing the level of staff security. The results of the research enabled identifying assessment vectors of staff security, in particular: social, motivational, professional, psychological security and life safety. It was proved that the reliability of the personnel is largely depended on the chosen technology of professional selection of employees. One of the prospect ways to improve the system of professional selection is the implementation of specific physiological and physiological technologies, including screening. Further research is appropriate to develop methods of assessment of personnel reliability and regression models of dependence of staff security of an enterprise on the level of personnel reliability. Цель статьи заключается в определении сущности понятия «технология управления надежностью персонала», характеристике наиболее актуальных и значимых составляющих элементов технологии управления надежностью персонала в условиях деятельности отечественных предприятий, систематизации подходов к определению понятия «кадровая безопасность», выделении наиболее значимых факторов влияния на уровень кадровой безопасности . В результате исследования были определены векторы оценки уровня кадровой безопасности персонала, в том числе: социальномотивационная, профессиональная, психологическая безопасность и безопасность жизнедеятельности. Обосновано, что степень надежности персонала в значительной степени зависит от выбранной технологии профессионального отбора работников. Одним из перспективных путей совершенствования системы профессионального отбора, является внедрение специальных психофизиологических технологий, в том числе скрининговых. Дальнейшие исследования целесообразно проводить в направлении разработки методики оценки уровня надежности персонала и построения регрессионных моделей зависимости кадровой безопасности предприятия от уровня надежности персонала.

Description

Keywords

технологія управління, надійність персоналу, кадрова безпека, плинність персоналу, професійний відбір, management technology, personnel reliability, staff security, personnel turnover, professional selection, технология управления, надежность персонала, кадровая безопасность, текучесть персонала, профессиональный отбор, психофизиологическая диагностика, стабильность кадрового состава

Citation

Сочинська-Сибірцева, І. М. Технологія управління надійністю персоналу в контексті кадрової безпеки / І. М. Сочинська-Сибірцева // Економіка і організація управління : зб. наук. пр. – Вінниця, 2016. – Вип. 3 (23). - С. 302-308.