Документна лінгвістика

Abstract

Мета вивчення курсу: активізувати, поглибити знання ділової української мови. Формувати систему знань про специфіку структурної та змістової організації текстів службових документів. Виробляти уміння моделювати тексти службових документів різних жанрів відповідно до певної комунікативної ситуації.

Description

Keywords

Citation

Документна лінгвістика : метод. вказ. для освіт.-наук. рівня «бакалавр» : спец. 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» / [уклад.: В. А. Барабаш, Л. В. Глєбова] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 94 с.