Безпека інформаційних технологій. Лабораторні роботи

Анотація
Метою освітньої компоненти «Безпека інформаційних технологій» є формування у здобувачів вищої освіти ґрунтовних теоретичних знань, практичних умінь та навичок, необхідних для застосування в професійній діяльності у сфері захисту інформації в комп’ютерних системах.The goal of the educational component "Security of information technologies" is to provide students with a higher education with thorough theoretical knowledge, practical skills and abilities necessary for professional use in the field of information protection in computer systems.
Опис
Ключові слова
шифрування, дешифрування, алгоритм, ймовірності, циклічні коди, decryption, ecryption, algorithm, probabilities, сyclic codes
Бібліографічний опис
Безпека інформаційних технологій : метод. рекомендації до виконання лабораторних робіт для студент. денної форми навч. галузі 12 "Інформаційні технології" / [уклад. : О. А. Смірнов, К. О. Буравченко, Т. В. Смірнова та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т., каф. кібербезпеки та програм. забезпеч. / Кропивницький : ЦНТУ, 2023. - 48 с.