Взаємозв’язок процесів формування та оприлюднення фінансової звітності і якості аудиту

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КНТУ
Анотація
Досліджено якість фінансової звітності та аудиту як взаємопов’язаних елементів забезпечення інформаційної прозорості та безпеки в суспільстві. Проаналізовані такі недоліки вітчизняної системи розкриття інформації як оприлюднення фінансової звітності в обсязі, що не відповідає вимогам нормативних документів, неоприлюднення текстів аудиторських висновків, неузгодженість між обсягом оприлюдненої фінансової звітності та задачами, які висуваються перед аудиторами, невідповідність обов’язків управлінського персоналу та обов’язків аудиторів. Запропоновані напрями удосконалення організації обліку, внутрішнього контролю та менеджменту на підприємствах, фінансова звітність яких підлягає аудиту. The purpose of the article is to disclose the interdependence of the processes of forming and publication of the financial statements and audit quality as interdependent elements of ensuring the information transparence and security in the society. The quality of joint stock company’s financial statements, informability and accessibility of auditor’s report has been investigated. Such shortcomings of Ukrainian system of information disclosure that is publication of annual financial statements in scope which is not satisfy the requirements of laws and regular acts, non-publication of audit’s reports, unconformity between the scope of published financial statements and auditors` obligation, discrepancy between managerial staff obligations and auditors` obligation have been analyzed, the ways of its solutions have been proposed. The results of investigation shows that the increasing of audit quality will be promoted by the improvement of organization of enterprise’s accounting, internal control and management what have to be provided by the elaboration of the obligatory regulations concerning assessing the observance going-concern principle, observance of laws and regulation which are influenced the enterprise’s activity, organization of internal control and fraud’s preventing system.
Опис
Ключові слова
фінансова звітність, аудит, аудиторський звіт, якість аудиту, financial statements, audit, auditor’s report, audit quality
Бібліографічний опис
Шалімова, Н. С. Взаємозв’язок процесів формування та оприлюднення фінансової звітності і якості аудиту / Н. С. Шалімова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2013. - Вип. 24. - С. 279-287.