Дослідження робочих режимів дальньої електропередачі надвисокої напруги

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022-12-12

Authors

Зятьковський, Костянтин Григорович
Ziatkovskyi, Kostiantyn

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Метою кваліфікаційної роботи є дослідження режимів дальніх ліній електропередачі з різними схемами виконання. Розглянути рушійні сили розвитку техніки передачі електроенергії та проаналізовано впровадження і розвиток технологій надвисокої напруги в області передачі електроенергії на великі відстані. Обґрунтуванні області застосування, структурні елементи і схеми дальньої електропередачі. Проведений критичний огляд різних видів дальньої електропередачі з позиції підвищення пропускної здатності, надійності та економічної ефективності. Практичні розрахунки режимів проведені для електропередачі 750 кВ протяжністю 650 і 1100 км, та лінії 1150 кВ протяжністю 2000 км. Дослідження режимів лінії проводилося з використанням математичного пакету Mathcad 15. Проведена оцінка техніко-економічних показників лінії електропередачі 750 кВ протяжністю 1100 км для трьох схем виконання за укрупненими показниками вартості окремих елементів лінії електропередачі. The purpose of the qualification work is to study the modes of long-distance power transmission lines with different implementation schemes. Consider the driving forces of the development of electricity transmission technology and analyze the introduction and development of ultra-high voltage technologies in the field of long-distance electricity transmission. Justification of the field of application, structural elements and schemes of long-distance power transmission. A critical review of various types of long-distance power transmission was carried out from the point of view of increasing throughput, reliability and economic efficiency. Practical mode calculations were carried out for 750 kV power transmission with a length of 650 and 1100 km, and a 1150 kV line with a length of 2000 km. The study of the modes of the line was carried out using the mathematical package Mathcad 15. An evaluation of the technical and economic indicators of the 750 kV power transmission line with a length of 1100 km for three execution schemes was carried out based on aggregated indicators of the cost of individual elements of the power transmission line.

Description

Keywords

система електропостачання, компенсація реактивної потужності, схема мережі, довга лінія, конструкція фази, керуючи реактори та конденсатори, пропускна здатність, power supply system, reactive power compensation, network diagram, long line, phase design, controlling reactors and capacitors, bandwidth

Citation

Зятьковський, К. Г. Дослідження робочих режимів дальньої електропередачі надвисокої напруги : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / наук. кер. І. О. Переверзєв ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – 123 с.