Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-11

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Висвітлення найважливіших актуальних проблем підвищення ефективності функціонування автомобільного транспорту та пошук оптимальних шляхів їх вирішення розробкою та впровадженням сучасних інноваційних технологій у виробництво, обмін дослідницьким і практичним досвідом, публікація результатів наукових досліджень. Основні напрями роботи конференції: сучасні та перспективні конструкції засобів транспорту; розвиток технологій обслуговування, сервісу та ремонту засобів транспорту; вдосконалення технологій транспортних процесів та безпеки дорожнього руху; підвищення надійності та ефективності функціонування засобів транспорту та автомобільних транспортних підприємств; нове нормативне та законодавче забезпечення ефективності функціонування та розвитку автомобільного транспорту; економіка та організація роботи автомобільного транспорту, ринок транспортних послуг; автоматизація процесів управління та сучасні інформаційні технології на автомобільному транспорті; "зелений" транспорт та перспективні методи зменшення екологічного навантаження автомобільного транспорту на довкілля; вдосконалення та використання нових конструкційних та експлуатаційних матеріалів на життєвих циклах засобів транспорту; інтелектуальні транспортні системи та транспортні засоби; інтегровані логістичні системи підтримки життєвого циклу засобів транспорту та транспортної інфраструктури; підвищення якості підготовки фахівців з спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" та 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). Highlighting the most important current problems of improving the efficiency of road transport and finding optimal ways to solve them through the development and implementation of modern innovative technologies in production, exchange of research and practical experience, publication of the results of scientific research. The main directions of the conference: modern and promising designs of means of transport; development of technologies for maintenance, service and repair of means of transport; improvement of technologies of transport processes and road safety; increasing the reliability and efficiency of the functioning of means of transport and automobile transport enterprises; new normative and legislative provision of the efficiency of operation and development of road transport; economy and organization of road transport, market of transport services; automation of management processes and modern information technologies in road transport; "green" transport and promising methods of reducing the ecological burden of road transport on the environment; improvement and use of new construction and operational materials in the life cycles of means of transport; intelligent transport systems and vehicles; integrated logistics systems supporting the life cycle of means of transport and transport infrastructure; improving the quality of training of specialists in the specialty 274 "Automotive transport" and 275.03 Transport technologies (on road transport).

Description

Keywords

інноваційні технології, автомобільний транспорт, розвиток, ефективність функціонування, innovative technologies, automobile transport, development, efficiency of functioning

Citation

Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту : міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 17-19 листоп. 2021 р., м. Кропивницький : зб. наук. матер. / [орг.ком. : В. М. Кропівний, В. В. Аулін, О. М. Левченко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. експлуатації та рем. машин. – Кропивницький : ЦНТУ, 2021. – 127 с.