Технічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 50
 • Item
  Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту
  (ЦНТУ, 2023-11)
  Висвітлення найважливіших актуальних проблем підвищення ефективності функціонування автомобільного транспорту та пошук оптимальних шляхів їх вирішення розробкою та впровадженням сучасних інноваційних технологій у виробництво, обмін дослідницьким і практичним досвідом, публікація результатів наукових досліджень. Highlighting the most important current problems of improving the efficiency of road transport and finding optimal ways to solve them through the development and implementation of modern innovative technologies in production, exchange of research and practical experience, publication of the results of scientific research.
 • Item
  Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту
  (ЦНТУ, 2021-11)
  Висвітлення найважливіших актуальних проблем підвищення ефективності функціонування автомобільного транспорту та пошук оптимальних шляхів їх вирішення розробкою та впровадженням сучасних інноваційних технологій у виробництво, обмін дослідницьким і практичним досвідом, публікація результатів наукових досліджень. Основні напрями роботи конференції: сучасні та перспективні конструкції засобів транспорту; розвиток технологій обслуговування, сервісу та ремонту засобів транспорту; вдосконалення технологій транспортних процесів та безпеки дорожнього руху; підвищення надійності та ефективності функціонування засобів транспорту та автомобільних транспортних підприємств; нове нормативне та законодавче забезпечення ефективності функціонування та розвитку автомобільного транспорту; економіка та організація роботи автомобільного транспорту, ринок транспортних послуг; автоматизація процесів управління та сучасні інформаційні технології на автомобільному транспорті; "зелений" транспорт та перспективні методи зменшення екологічного навантаження автомобільного транспорту на довкілля; вдосконалення та використання нових конструкційних та експлуатаційних матеріалів на життєвих циклах засобів транспорту; інтелектуальні транспортні системи та транспортні засоби; інтегровані логістичні системи підтримки життєвого циклу засобів транспорту та транспортної інфраструктури; підвищення якості підготовки фахівців з спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" та 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). Highlighting the most important current problems of improving the efficiency of road transport and finding optimal ways to solve them through the development and implementation of modern innovative technologies in production, exchange of research and practical experience, publication of the results of scientific research. The main directions of the conference: modern and promising designs of means of transport; development of technologies for maintenance, service and repair of means of transport; improvement of technologies of transport processes and road safety; increasing the reliability and efficiency of the functioning of means of transport and automobile transport enterprises; new normative and legislative provision of the efficiency of operation and development of road transport; economy and organization of road transport, market of transport services; automation of management processes and modern information technologies in road transport; "green" transport and promising methods of reducing the ecological burden of road transport on the environment; improvement and use of new construction and operational materials in the life cycles of means of transport; intelligent transport systems and vehicles; integrated logistics systems supporting the life cycle of means of transport and transport infrastructure; improving the quality of training of specialists in the specialty 274 "Automotive transport" and 275.03 Transport technologies (on road transport).
 • Item
  Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту
  (ЦНТУ, 2020-11)
  Висвітлення найважливіших актуальних проблем підвищення ефективності та надійності функціонування автомобільного транспорту в Україні та пошук оптимальних шляхів їх вирішення розробкою та впровадженням сучасних інноваційних технологій у виробництво, обмін дослідницьким і практичним досвідом, публікація результатів наукових досліджень. Highlighting the most important current problems of improving the efficiency and reliability of road transport in Ukraine and finding optimal ways to solve them through the development and implementation of modern innovative technologies in production, exchange of research and practical experience, publication of the results of scientific research.
 • Item
  Підвищення надійності і ефективності машин, процесів і систем
  (ЦНТУ, 2022-04)
  В збірнику представлені матеріали доповідей науково-педагогічних працівників, наукових співробітників, докторантів, аспірантів та студентів ЦНТУ України, провідних вітчизняних і закордонних вищих навчальних закладів та наукових установ, в яких розглядаються завершені етапи розробок. The collection contains materials of the reports of scientific and pedagogical workers, research staff, doctoral students, postgraduates and students of the National Technical University of Ukraine, leading domestic and foreign higher educational establishments and scientific institutions, where the completed stages of development are considered.
 • Item
  Підвищення надійності і ефективності машин, процесів і систем
  (ЦНТУ, 2021)
  В збірнику представлені матеріали доповідей науково-педагогічних працівників, наукових співробітників, докторантів, аспірантів та студентів ЦНТУ України, провідних вітчизняних і закордонних вищих навчальних закладів та наукових установ, в яких розглядаються завершені етапи розробок. The collection contains materials of the reports of scientific and pedagogical workers, research staff, doctoral students, postgraduates and students of the National Technical University of Ukraine, leading domestic and foreign higher educational establishments and scientific institutions, where the completed stages of development are considered.
 • Item
  Електротехнічні системи електроспоживання та енергетичний менеджмент
  (ЦНТУ, 2023)
  Збірник матеріалів конференції містить тези доповідей наукових досліджень здобувачів вищої освіти ІІ рівня (магістрів) за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за актуальними проблемами енергопостачання, енергоефективності в електро- та теплотехнологічних системах, енергетичного менеджменту. Даний збірник матеріалів конференції є виданням, в якому публікуються основні результати наукових досліджень здобувачів – учасників наукової конференції «Електротехнічні системи електроспоживання та енергетичний менеджмент», що відбулась 4 грудня 2023 року в online форматі. Збірник розрахований на наукових працівників, викладачів, аспірантів, здобувачів ВНЗ, наукових і інженерно-технічних працівників науково-дослідних інститутів, конструкторських організацій і промислових підприємств.
 • Item
  Інформаційна безпека та комп’ютерні технології
  (ЦНТУ, 2023)
  Наведені тези пленарних та секційних доповідей за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок. Представлені результати теоретичних досліджень в галузях проектування інформаційних систем, технологій захисту інформації, використання сучасних інформаційних технологій в управлінні системами за різними галузями народного господарства. Матеріали публікуються в авторській редакції.
 • Item
  Підвищення надійності машин і обладнання
  (ЦНТУ, 2023)
  В збірнику представлені матеріали доповідей науково-педагогічних працівників, наукових співробітників, докторантів, аспірантів та студентів ЦНТУ України, провідних вітчизняних і закордонних вищих навчальних закладів та наукових установ, в яких розглядаються завершені етапи розробок. The collection contains materials of the reports of scientific and pedagogical workers, research staff, doctoral students, postgraduates and students of the National Technical University of Ukraine, leading domestic and foreign higher educational establishments and scientific institutions, where the completed stages of development are considered.
 • Item
  Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту
  (ЦНТУ, 2022)
  Висвітлення найважливіших актуальних проблем підвищення ефективності функціонування автомобільного транспорту та пошук оптимальних шляхів їх вирішення розробкою та впровадженням сучасних інноваційних технологій у виробництво, обмін дослідницьким і практичним досвідом, публікація результатів наукових досліджень.
 • Item
  Інформаційна безпека та комп’ютерні технології
  (ЦНТУ, 2023)
  Наведені тези пленарних та секційних доповідей за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок. Представлені результати теоретичних досліджень в галузях проектування інформаційних систем, технологій захисту інформації, використання сучасних інформаційних технологій в управлінні системами за різними галузями народного господарства. Матеріали публікуються в авторській редакції.
 • Item
  Автоматика, комп’ютерно-інтегровані технології та проблеми енергоефективності в промисловості і сільському господарстві
  (Ексклюзив-Систем, 2022)
  В матеріалах конференції представлені дослідження вчених і науковців з проблем автоматизації керування складними багатовимірними об’єктами та процесами, інформаційні технології в задачах керування, розглянуті проблеми енергоефективності в електро- та теплотехнологічних системах, енергетичний менеджмент. Наведені результати досліджень, що пов’язані з автоматизацією на транспорті та у будівництві. Даний збірник матеріалів конференції є виданням, в якому публікуються основні результати наукових досліджень вчених, аспірантів, здобувачів – учасників Міжнародної науково-теоретичної конференції “Автоматика, комп’ютерно-інтегровані технології та проблеми енергоефективності в промисловості і сільському господарстві”, 10-11 листопада 2022 року. Збірник розрахований на наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів ВНЗ, наукових і інженерно-технічних працівників науково-дослідних інститутів, конструкторських організацій і промислових підприємств.
 • Item
  Інформаційна безпека та комп’ютерні технології
  (ЦНТУ, 2022)
  Наведені тези пленарних та секційних доповідей за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок. Представлені результати теоретичних досліджень в галузях проектування інформаційних систем, технологій захисту інформації, використання сучасних інформаційних технологій в управлінні системами за різними галузями народного господарства. Матеріали публікуються в авторській редакції.
 • Item
  Цифрова трансформація суспільства
  (ЦНТУ, 2022)
  Збірник містить тези доповідей за матеріалами І Міжнародної науково-практичної конференції “Цифрова трансформація суспільства”, що відбулась 21-22 квітня 2022 року на базі кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення Центральноукраїнського національного технічного університету.
 • Item
  Досягнення та перспективи галузі виробництва, переробки і зберігання сільськогосподарської продукції
  (ЦНТУ, 2020)
  В матеріалах конференції викладені питання конструювання, виробництва і експлуатації техніки, моделювання та механіко-технологічні проблеми вдосконалення робочих процесів машин, а також основні аспекти вирощування сільськогосподарських культур в умовах Степу України. Наведені результати досліджень відносяться до галузей знань: 13 – Галузеве машинобудування і 20 – Аграрні науки та продовольство. Викладені практичні рекомендації по використанню результатів досліджень і дослідно-конструкторських розробок у машинобудуванні, агровиробництві, переробній та інших галузях. Даний збірник є виданням, у якому публікуються основні результати наукових досліджень вчених, аспірантів, здобувачів, студентів – учасників Всеукраїнської науковопрактичної конференції «Досягнення та перспективи галузі виробництва, переробки і зберігання сільськогосподарської продукції», 9-11 квітня 2020 року. Збірник розрахований на наукових і інженерно-технічних робітників, технологів науково-дослідних інститутів, ВНЗ, конструкторських організацій і промислових підприємств, агрономів, керівників фермерських господарств та агрохолдингів.
 • Item
  Інформаційна безпека та комп’ютерні технології
  (ЦНТУ, 2021)
  Наведені тези пленарних та секційних доповідей за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок. Представлені результати теоретичних досліджень в галузях проектування інформаційних систем, технологій захисту інформації, використання сучасних інформаційних технологій в управлінні системами за різними галузями народного господарства. Матеріали публікуються в авторській редакції.
 • Item
  Перспективні напрямки інформаційних і комп’ютерних систем та мереж, комп’ютерно-інтегровані технології у промисловості, телекомунікаціях, енергетиці та транспорті
  (ЦНТУ, 2019)
  Даний збірник матеріалів конференції є виданням, в якому публікуються основні результати наукових досліджень вчених, аспірантів, здобувачів, магістрів, бакалаврів - учасників Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції ― Перспективні напрямки інформаційних і комп‘ютерних систем та мереж, комп‘ютерно-інтегровані технології у промисловості, телекомунікаціях, енергетиці та транспорті ‖, 13-14 листопада 2019 року. Збірник розрахований на наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів ВНЗ, наукових і інженерно-технічних працівників науково-дослідних інститутів, конструкторських організацій і промислових підприємств.
 • Item
  Інформаційна безпека та інформаційні технології
  (ЦНТУ, 2020)
  Наведені тези пленарних та секційних доповідей за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок. Представлені результати теоретичних досліджень в галузях проектування інформаційних систем, технологій захисту інформації, використання сучасних інформаційних технологій в управлінні системами за різними галузями народного господарства. Матеріали публікуються в авторській редакції.
 • Item
  Комп’ютерна інженерія і кібербезпека: досягнення та інновації
  (ЦНТУ, 2020)
  Збірник містить тези доповідей учасників ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти й молодих учених “Комп’ютерна інженерія і кібербезпека: досягнення та інновації”, яка відбулася 25–27 листопада 2020 року в онлайновому форматі на базі Центральноукраїнського національного технічного університету, місто Кропивницький. Праці учасників конференції присв’ячені актуальним питанням інформаційних систем і технологій, інженерії програмного забезпечення, комп’ютерних систем штучного інтелекту, мережних ІТ, інформаційної безпеки національного сегмента кіберпростору, боротьби з кіберзлочинністю, захисту програм та даних в комп’ютерних системах і мережах. Видання призначене для здобувачів вищої освіти за ІТ-спеціальностями у ЗВО України, науковців, викладачів, фахівців галузі інформаційних технологій, а також буде корисним всім, хто цікавиться сучасними досягненнями та інноваціями у сферах комп’ютерної інженерії й кібернетичної безпеки.
 • Item
  Проблеми енергоефективності та автоматизації в промисловості та сільському господарстві
  (ЦНТУ, 2020)
  Збірник містить тези доповідей за матеріалами Міжнародної науково-практичної on-line конференції “Проблеми енергоефективності та автоматизації в промисловості та сільському господарстві”, що відбулася 11-12 листопада 2020 року на базі кафедри електротехнічних систем та енергетичного менеджменту Центральноукраїнського національного технічного університету. Матеріали збірника опубліковано у авторській редакції.
 • Item
  Підвищення надійності машин і обладнання
  (ЦНТУ, 2020)
  В збірнику представлені матеріали доповідей науково-педагогічних працівників, наукових співробітників, докторантів, аспірантів та студентів ЦНТУ України, провідних вітчизняних і закордонних вищих навчальних закладів та наукових установ, в яких розглядаються завершені етапи розробок. The collection contains materials of the reports of scientific and pedagogical workers, research staff, doctoral students, postgraduates and students of the National Technical University of Ukraine, leading domestic and foreign higher educational establishments and scientific institutions, where the completed stages of development are considered.