Специфіка договірних відносин в аудиті як виду завдань з надання впевненості та їх вплив на зміст і формат договорів

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Authors

Шалімова, Н. С.
Shalimova, N.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ПДАБА

Abstract

Досліджено порядок формування договірних взаємовідносин при виконанні завдань з аудиту на основі аналізу особливостей аудиту як професійної інтелектуальної послуги та змісту тристоронніх відносин між аудитором, відповідальною стороною та визначеними користувачами. Виділені такі специфічні риси аудиторської роботи, як відсутність об’єктивних підстав для зменшення замовником плати залежно від фактично одержаних результатів, обмеженість використання результатів роботи самим аудитором, складність оцінки якості аудиторської перевірки та її кваліфікації як такої, що проведена неналежним чином, порядок прийняття замовником результатів аудиту. Доведено, що зміст тристоронніх відносин, різноманітність зв’язків між відповідальною стороною та користувачами, наявність широкого кола останніх при проведенні обов’язкового аудиту та складність їх ідентифікації, специфіка організації обов’язкового аудиту та аудиту, замовником якого виступає особа, яка не входить до структури підприємства, що підлягає аудиту, обумовлює можливість та необхідність укладання як дво-, так і багатосторонніх договорів на виконання завдань з аудиту, що дозволить забезпечити врахування інтересів та потреб всіх користувачів аудиторської інформації. Визначені істотні умови договорів на виконання завдань з аудиту. Обґрунтовано необхідність виокремлення договорів на виконання завдань з аудиту в особливу групу договорів з точки зору цивільного законодавства, внесення відповідних змін до Цивільного кодексу України і включення до його змісту окремої глави, присвяченої виконанню завдань з аудиту, а також деталізації цих питань в законодавстві України з питань аудиторської діяльності. The procedures of forming of contractual relationships when performing audit engagements on the basis of analysis of the characteristics of audit as a professional and intellectual services and content of tripartite relationship between the auditor, responsible party and defined users have been investigated. Such specific features of the audit work as the absence of objective grounds for the reduction of client payment depending on the actual results obtained, the limited use of the results of the work by the auditor, the difficulty of assessing the quality of the audit and its qualification as one that performed of poor quality, the procedures of accepted results of the audit by the client have been substantiated. It has been proved that the content of tripartite relations, diversity of relations between the responsible party and the users, the presence of a wide range of the users of the statutory audit and the difficulty of their identification, the specificity of the organization of statutory audit and the audit, customer of which is a person who is not part of structure of the company to be audited, stipulate possibility and necessity of concluding bilateral and multilateral agreements on performance the audit engagements that will ensure consideration of the interests and needs of all users of audit information. The essential terms of contracts on performing the audit engagements have been identified. The necessity of distinguishing contracts on performing the audit engagements in a special group of contracts in terms of civil law, proper amendments to the Civil Code of Ukraine and the inclusion to its content separate chapter on performance the audit engagements, detailing of these issues in legislation of Ukraine on auditing have been substantiated.

Description

Keywords

аудит, завдання з аудиту, аудитор, тристоронні відносини, відповідальна сторона, користувач, договір на виконання завдань з аудиту, audit, audit engagements, auditor, three-party relationship, responsible party, user, contract on performing the audit

Citation

Шалімова, Н. С. Специфіка договірних відносин в аудиті як виду завдань з надання впевненості та їх вплив на зміст і формат договорів / Н. С. Шалімова // Економічний простір : зб. наук. пр. - Дніпропетровськ : ПДАБА, 2014. - № 83. - С. 253-264.