Стійкість гібридів соняшнику до фомопсису в Степу України

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-12-03

Authors

Лисенко, Ігор Миколайович
Lysenko, Ihor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Головною метою кваліфікаційної роботи було розробити рекомендації сільськогосподарському виробництву щодо використання сучасних гібридів та сортів соняшнику стійких до враження фомопсисом. Визначена стійкість нових сортів та гібридів соняшнику до враження фомопсисом в умовах звичайного фону. Виділені гібриди яким притаманна висока стійкість до фомопсису протягом вегетаційного періоду. Встановлена кореляційна залежність між враженням рослин фомопсисом та урожайністю нових сортів та гібридів. Для підвищення економічної ефективності вирощування соняшнику рекомендовано вирощувати стійкі до враження фомопсисом гібриди соняшнику. Серед досліджуваних гібридів найбільш урожайним є НК Конді. Його впровадження у виробництво при дотриманні технології вирощування забезпечує чистий прибуток з одного гектару у межах 16531 грн,га а розрахунковий рівень рентабельності 119,7 %. The main purpose of the qualification work was to develop recommendations for agricultural production on the use of modern hybrids and varieties of sunflower resistant to the impression of fomopsis. The resistance of new varieties and hybrids of sunflower to the impression of fomopsis under normal background conditions was determined. Isolated hybrids with high resistance to fomopsis during the growing season. A correlation has been established between the impression of plants by fomopsis and the yield of new varieties and hybrids. To increase the economic efficiency of sunflower cultivation, it is recommended to grow sunflower hybrids resistant to Fomopsis. Among the studied hybrids, the most productive is NK Kondy. Its introduction into production in compliance with the technology of cultivation provides a net profit of one hectare within 16531 UAH, ha and the estimated level of profitability of 119.7%.

Description

Keywords

кукурудза, фомопсис, врожайність, maize, fomopsis, yield

Citation

Лисенко, І. М. Стійкість гібридів соняшнику до фомопсису в Степу України : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 201 «Агрономія» / наук. кер. М. М. Ковальов ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 61 с.