Праці та спогади сучасників Першої світової війни як джерело до вивчення фінансової політики російського окупаційного режиму в Галичині та Буковині

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Authors

Орлик, С. В.
Orlyk, S.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ННСГБ НААН

Abstract

У статті проведено аналіз праць і спогадів сучасників Першої світової війни, щодо згадування ними впливу фінансової політики російської окупаційної влади на соціально-економічне життя Галичини і Буковини. У процесі аналізу цих праць зверталася увага на згадки фактів підриву економічного стану населення через проведення російською окупаційною владою грабежів, реквізицій та контрибуцій. Значну увагу приділено спогадам авторів відносно особливостей грошового обігу як складової фінансової політики на окупованих територіях. Досліджено праці, у яких розглядаються не лише проблеми фінансової політики на окупованих територіях Західної України, а й Російської імперії в цілому. Доведено, що праці та спогади сучасників Першої світової війни є важливим історичним джерелом, яке дає дослідникам певне розуміння процесів у царині державних фінансів, які мали місце в ті роки як у Російській імперії, так і на окупованих нею теренах Західної України. While studying the problem of the financial policy of the Russian government in the occupied territories of Galicia and Bukovina during the First World War, we considered the fact that this issue has not been studied in details. Our article discloses the analysis of the works and memoirs of the contemporaries of the Great War. Particularly we covered the activities of the Russian occupation regime in Galicia and Bukovina. In order to understand a complex of problems of the Russian government in the field of public finances including the problems of the war time, we used the works in which we considered not only the problems of the occupied territories of Western Ukraine, but the Russian Empire in general, since the implementation of the occupation policy was mainly a continuation the general imperial policy. The results of our study show that the problems of the financial policy of the Russian government during the First World War were reflected in scientific and journalistic works of contemporaries of that time. Certainly, most of the publications disclose problems of general imperial character. However, in the memoir literature, the authors, at least casually mention various aspects of the financial policy of the Russian occupation regime in Galicia and Bukovina during the Great War. In general, the works and memoirs of contemporaries of the First World War give researchers a certain understanding of the processes in the field of public finances that took place in those years, both in the Russian Empire and in the occupied territories of Western Ukraine. В статье проведен анализ работ и воспоминаний современников Первой мировой войны, в частности об упоминаниях ими влияния финансовой политики российской оккупационной власти на социально-экономическую жизнь Галиции и Буковины. В процессе анализа этих работ обращалось внимание на упоминание фактов относительно подрыва экономического состояния населения путем проведения российской оккупационной властью грабежей, реквизиций и контрибуций. Значительное внимание уделено воспоминаниям авторов относительно особенностей денежного обращения, как составной части финансовой политики на оккупированных территориях. Исследовано труды, в которых рассматриваются не только финансовые проблемы финансовой политики на оккупированных территориях Западной Украины, но и Российской империи в целом. Доказано, что труды и воспоминания современников Первой мировой войны являются важными историческими источниками и способствуют исследователям в понимании процессов в области государственных финансов, которые имели место в те годы как в Российской империи, так и на оккупированных ею территориях Западной Украины.

Description

Keywords

Перша світова війна, Російська імперія, Галичина, Буковина, російська окупація, фінансова політика, the First World War, the Russian Empire, Galicia, Bukovina, Russian occupation, financial policy, public finances, money, scientific heritage, memoirs, Первая мировая война, Российская империя, Галиция, Буковина, русская оккупация, финансовая политика

Citation

Орлик, С. В. Праці та спогади сучасників Першої світової війни як джерело до вивчення фінансової політики російського окупаційного режиму в Галичині та Буковині [Електронний ресурс] / С. В. Орлик // Історія науки і біографістика. — 2018. - № 2. – Режим доступу : http://inb.dnsgb.com.ua/2018-2/04.pdf (дата звернення: 25.07.2018). – Назва з екрана.