Ретроспектива трактування бухгалтерського обліку як юридичної науки

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Authors

Гордієнко, Д.
Бандурко, Д.
Бідненко, А.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Центрально-Українське видавництво

Abstract

Встановлено, що більшість дослідників при аналізі зв’язків бухгалтерського обліку із складом наукових напрямків знань, виділяють загально визнані наукові напрямки, специфічні – виокремлюються у залежності від спрямування їх наукового дослідження, але майже всі визнають існування взаємозв’язку обліку з правом. З’ясовано, що відсутня єдність у термінології при визначенні взаємозв’язку бухгалтерського обліку і права, так зустрічаються поняття «юридичні науки», «правові науки», «юриспруденція», «правознавство», «наукові правові дисципліни і правова практика». Доведено, що відображаючи загальногосподарські і загальноекономічні закони суспільства, бухгалтерський облік розвивається у взаємозв'язку з іншими фундаментальними науками, стаючи інформаційною основою для ряду прикладних наук, у тому числі і права.It has been found that most of the researchers, when analyzing the links of accounting with the composition of scientific directions of knowledge, allocate the generally recognized scientific directions, specific - separate depending on the direction of their scientific research, but almost all recognize the existence of the relationship of accounting with the law. It is proved that there is no unity in terminology when defining the relationship between accounting and law, so there are the concepts of "legal sciences", "legal sciences", "jurisprudence", "law studies", "scientific legal disciplines and legal practice". It is proved that by reflecting the general economic and general economic laws of society, accounting develops in relation to other fundamental sciences, becoming an information basis for a number of applied sciences, including law.

Description

Keywords

бухгалтерський облік, право, юридичні науки, ретроспектива, розвиток облікової думки, аналіз зв’язків бухгалтерського обліку із складом наукових напрямків знань

Citation

Гордієнко, Д. Ретроспектива трактування бухгалтерського обліку як юридичної науки / Д. Гордієнко, Д. Бандурко, А. Бідненко // Актуальні питання вдосконалення судово-експертної та правоохоронної діяльності : зб. матеріалів засід. № 2 постійно діючої Міжнар. наук.-практ. конф., 24 черв. 2022 р. – Кропивницький, 2022. – С. 443-445.