Мехатронні системи техніки в АПК. Лабораторні заняття

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024

Authors

Голуб, Д. В.
Аулін, В. В.
Кічура, Р. П.
Ювженко, О. Ю.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Методичні вказівки являють собою комплекс лабораторних робіт з використанням інформаційного аналізу та синтезу мехатронних систем техніки в агропромисловому комплексі з допомогою комп’ютерних систем різного рівня та призначення. Студенти отримують знання з теоретичних основ трьох її основних частин: механічної, електричної та інформаційної, що спрямовано на отримання вмінь працювати лабораторно з сучасними персональними компьютерами з використанням пакетів прикладних програм у процесі дослідження мехатронних комплексів підсистем та ланок транспортних машин. Основна мета полягає у вивченні основних принципів аналізу та синтезу мехатронних систем техніки в агропромисловому комплексі з аналізом теоретичних основ їх розробки та експлуатації, вивчення технічного забезпечення мехатронних комплексів АПК, отримання знань з системного аналізу та синтезу таких мехатронних систем, дослідження операцій. Студентам пропонується вісім лабораторних робіт, які за змістом охоплюють програму дисципліни. В кожній роботі наведена тема, мета, короткі теоретичні відомості, основні завдання, перелік контрольних питань та перелік рекомендованої літератури. Студенти можуть використати методичні вказівки для поглибленого вивчення дисципліни, підготовці до виконання лабораторних занять.

Description

Keywords

транспортні машини, агропромисловий комплекс, транспортні засоби, автомобільний транспорт, керуючі приводи, мехатронна система, датчик, управління

Citation

Мехатронні системи техніки в АПК : методичні вказівки до лабораторних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спец. 208 "Агроінженерія" / [уклад. : Д. В. Голуб, В. В. Аулін, Р. П. Кічура, О. Ю. Ювженко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. експлуатація та ремонт машин. - Кропивницький : ЦНТУ, 2024. - 60 с.