Управління складними системами

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Authors

Трушаков, Д. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Курс «Управління складними системами» включає цикл лекцій, практичних та самостійних занять. Він спрямований на підвищення кваліфікації майбутнього інженера шляхом вивчення основних способів управління складними системами автоматики. Курс «Управління складними системами» має загальну мету, що полягає у навчанні магістранта теоретичним та практичним знанням та навичкам, що необхідні для проектування, виробництва та експлуатації систем автоматики. Курс «Управління складними системами», оцінювання якості знань студентів здійснюється шляхом поточного, підсумкового (семестрового) контролю за 100-бальною шкалою оцінювання, за шкалою EСTS та національною шкалою оцінювання.

Description

Keywords

складні системи, управління

Citation

Управління складними системами: метод. вказ. до викон. самост. роботи для магістрантів зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / [уклад. Д. В. Трушаков]; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2018. - 14 с.