Продуктивність сочевиці залежно від інокуляції в Степу України

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-12-03

Authors

Очеретній, Сергій Миколайович
Ocheretnii, Serhii

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В даній кваліфікаційній магістерській роботі розроблено систему висіву сочевиці в Північному Степу України, для підвищення її продуктивності за рахунок інокуляції. Метою роботи було розробити науково - обґрунтовані рекомендації сільськогосподарському виробництву для підвищення урожайності сочевиці через визначення оптимальних інокулянтів та мікродобрив при вирощуванні в умовах північного Степу України. Результат роботи – розроблено рекомендації по підвищенню продуктивності сочевиці. В процесі роботи виконано аналіз існуючих біологічних та екологічних особливостей культури, та стан досліджуваного питання. В повній мірі описані всі морфологічні дослідження. Розроблено технологію вирощування сочевиці. Подано рекомендації сільськогосподарським підприємствам. Сорт сочевиці Лінза вирощувати за інокуляції Ризостимом та підживленням Реаком-СР-Бобові, що відповідно забезпечить урожайність культури в межах 1,68 т/га, з рівнем рентабельності 158,1%. In this qualifying master's thesis, a system of sowing lentils in the Northern Steppe of Ukraine has been developed to increase its productivity through inoculation. The aim of the work was to develop scientifically sound recommendations for agricultural production to increase the yield of lentils by determining the optimal inoculants and microfertilizers when grown in the northern steppe of Ukraine. The result of the work - developed recommendations for improving the productivity of lentils. In the course of work the analysis of existing biological and ecological features of culture, and a condition of a researched question is executed. All morphological studies are fully described. The technology of growing lentils has been developed. Recommendations were given to agricultural enterprises. Lentil variety Lenza should be grown by inoculation with Ryzostym and Reakom-SR-Bean fertilization, which will ensure crop yields within 1.68 t / ha, with a profitability level of 158.1%.

Description

Keywords

сочевиця, продуктивність, інокуляція, lentil, productivity, inoculation

Citation

Очеретній, С. М. Продуктивність сочевиці залежно від інокуляції в Степу України : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 201 «Агрономія» / наук. кер. Л. В. Коломієць ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 73 с.